Granskning

    Förslaget till detaljplan kungörs och de som är berörda får möjlighet att granska planen.

    Kungörelsen anslås på kommunens anslagstavla och annonseras i Hallands Nyheter. Sakägare, hyresgästorganisationer och andra som har intresse av förslaget underrättas per brev. Synpunkter på förslaget ska sändas skriftligt till kommunen före granskningstidens slut.

    Publicerad den:

    Senast Ändrad: