Frågor och svar

  Här hittar du svar på frågor om Västerport som inte besvaras på de andra sidorna. Har du ännu fler - hör gärna av dig till oss.

  De flesta av frågorna nedan har vi fått från skolelever på högstadieskolor runt om i kommunen. De var så bra att vi publicerar dem här!

  Kvaliteten på vattnet i hamnbassängen är faktiskt bra – mycket bättre än vad man först trodde! Tanken är att det ska vara möjligt att ta sig på och av till exempel en SUP-bräda eller liten båt från bryggorna vid Kajpromenaden. Eftersom det kommer finnas stegar (ifall någon skulle trilla i) så kommer det gå att bada för den som vill.

  Men Västerport ommer inte bli en officiell badplats.
  Det beror på två saker:

  1. Det finns redan badplatser som ligger helt nära: Barnens badstrand och Fästningsbadet.
  2. Om det blir riktigt extremväder, med storm och mycket regn, kan det bli så att avloppssystemet inte orkar med alla mängder med vatten. Då kan så kallat spillvatten (avloppsvatten) komma ut i hamnbassängen. Detta är ovanligt och spillvattnet kommer att försvinna snabbt, men några dagar per år kan i värsta fall vattnets kvalité bli sämre. Därför kan inte platsen bli en officiell badplats.

  Det varierar en hel del. Enligt tävlingsfärslagen som byggaktörerna i etapp 1 har lämnat in, ser det ut så här:

  1:orna är mellan 29 och 38 kvadratmeter.

  2:orna är mellan 38 och 61 m²

  3:orna är mellan 60 och 98 m²

  4:orna är mellan 63 och 102 m²

  Vissa justeringar kommer att göras under innan byggstart, men siffrorna ger en fingervisning om storleken.

  Försäljningspriserna och hyrorna kommer att sättas av de byggaktörer som köper marken och sedan bygger husen.
  Generellt gäller att nyproducerade lägenheter kostar mer än äldre bostäder. Kommunen behöver också göra stora investeringar för att göra marken byggbar i Västerport, bland annat eftersom det är ett gammalt industriområde som dessutom ligger nära havet.

  En grundförutsättning för att Västerport ska kunna byggas är att Industrihamnen flyttar, och att anlägga en ny hamn är också en omfattande invstering. För att få igen dessa pengar tar kommunen ut ganska höga priser på marken, som i sin tur blir en kostnad som byggaktörerna måste förhålla sig till.

  Byggaktörer som bygger hyresrätter kan ansöka om så kallat investeringsstöd hos staten, om man får det beviljat kan man sänka sina hyror en del.

  Västerport är en utveckling av centrum, alltså en stadsdel. Det betyder en tät bebyggelse och kvarter, precis som i stadskärnan idag.

  Men det är så klart jätteviktigt att det finns fria ytor och aktivitetsområden i närheten, som man lätt kan ta sig till. Just nu utreder kommunen ett stort område strax norr om Västerport för att se om det eventuellt kan skapas ytor för aktiviteter där.

  Detta har varit en viktig fråga redan från början av planeringen av Västerport. Varberg är känt för sin levande stadskärna, och så ska det fortsätta att vara. Därför kommer det inte vara exakt samma sorts butiker och verksamheter i Västerport som i övriga centrum.

  Sen får man inte glömma att när Västerport är fullt utbyggt så har centrala Varberg fått ca 5000 fler invånare! Det gör att efterfrågan kommer att öka, både på platser att vara på, saker att göra och varor och tjänster.

  Det beror på vilka verksamheter som byggaktörerna väljer att hyra ut eller sälja sina lokaler till. Men några saker vet vi:

  1. Det kommer inte vara exakt samma sorts butiker som i stadskärnan idag, till exempel klädkedjor. Västerport ska inte konkurrera med centrum, utan komplettera.
  2. Här planeras för en livsmedelsbutik och en vårdcentral.
  3. Här kommer finnas olika typer av offentlig service, till exempel en förskola.
  4. En av byggaktörerna (Etikhus) ska ha en restaurang i sitt hus, där det också kommer att finnas en förskola och ett äldreboende. Att just den restaurangen redan är bestämd beror på att man där också ska laga mat till barnen och de äldre på förskolan resepektive äldreboendet.

  En mindre förskola är inplanerad i etapp 1, och förskole- och grundskoleförvaltningen utreder just nu var framtidens skolor ska ligga i hela kommunen.

  Västerport är långsmalt och trångt, och marken är dyr. Därför kommer det förmodligen inte bli någon skola mitt i stadsdelen. Men självklart kommer barnen som bor där att ha en skola att gå till. Även om det inte blir mitt i Västerport så kommer det inte att bli så långt därifrån.

  Campus kommer att vara kvar: det är en jätteviktig skola för Varberg och det är väldigt bra för en stadsdel att ha studenter nära, de ger liv och rörelse till området!
  Enda skillnaden är att det nu kommer bli möjligt för Campus att bli lite större, eftersom den nya detaljplanen för etapp 1 i Västerport tillåter att Campus bygger ut och bygger om.

  I Västerport ska det vara så lite biltrafik som möjligt. Det måste alltid finnas möjlighet för till exempel varutransporter och räddningstjänst att komma fram, men på det stora hela kommer biltrafiken att ha en lägre prioritet än cykel- och gångtrafiken.


  De som bor i Västerport kommer att kunna parkera i anslutning till området, men inte alldeles vid bostaden. I etapp 1 byggs ett nytt p-hus med cirka 500 parkeringsplatser, som är till för de boende, besökare samt hotellgäster.
  Avlastningsplatser och handikapp-platser kommer självklart att finnas på gatorna.

  Vad som är helt klart är att Varbergs kommun har en tydlig målsättning att Västerport ska bli en stadsdel för alla. Därför läggs extra omsorg om de offentliga miljöerna. Den nya Kajpromenaden, parken, torget och gatorna kommer tillhöra alla Varbergsbor, precis som Strandpromenaden och området kring gästhamn och fästning gör idag.

  Ett närliggande exempel är Malmös havsnära stadsdel Västra Hamnen. En undersökning visar att majoriteten av alla Malmöbor besöker Västra Hamnen flera gånger under ett år. I Västra Hamnen möts alla malmöbor: de som bor där och de som inte bor där.

  Inte i den första etappen, där blir det traditionella bostadsrätter och hyresrätter. Eventuellt kan det bli studentlägenheter, eller ungdomslägenheter, i kommande etapper i Västerport, men det är inget som är beslutat än.

  En annan sak som kommunen hoppas, är att när människor flyttar till Västerport, kommer det bli en så kallad flyttkedja i kommunen. Det vill säga att när människor flyttar till Västerport, så blir deras gamla lägenheter eller hus lediga på andra ställen.

  Kort svar:
  Det är Varbergs kommun som betalar för att göra i ordning marken i Västerport. De pengarna får man igen när marken säljs till de byggaktörer som ska bygga husen i stadsdelen. Här kommer det bli ett visst överskott, och de pengarna kommer användas till andra projekt i kommunen, till exempel hamnflytten.

  Långt svar:
  I Västerport är det Varbergs kommun som betalar för att göra marken möjlig att bebygga med bostäder vilket kräver mycket förberedande arbete.
  Eftersom stadsdelen ska ligga på gammal industrimark med trasiga kajer, föroreningar i marken med mera, behöver kommunen ta fram och bekosta många utredningar för att ge oss den kunskap om området vi måste ha. Marken behöver saneras (ta bort föroreningar) och vi behöver också lägga nya ledningar, bygga nya kajer och höja marken så att området inte påverkas när havsnivån stiger i framtiden. Dessutom står kommunen för löner till oss som jobbar i projektet.
  När marken sedan är färdig att bygga på bekostar kommunen också byggandet och skötseln av det som kallas allmän platsmark, dvs parker, gator och torg.

  Att göra marken möjlig att bygga bostäder på i Västerport är dyrare än om man jämför med att bygga på exempelvis en åker. Men! Genom att använda den här marken – som ligger centralt – så sparar vi på värdefull jordbruksmark. Och eftersom det är nära till stadens affärer, offentlig service och aktiviteter kommer man kunna gå och cykla dit. Dessutom ligger ju stationen med bussar och tåg bara ett stenkast ifrån stadsdelen! Kanske behöver man ingen egen bil om man bor i Västerport.

  Men Västerport kostar inte bara pengar för kommunen.
  Vi får in pengar också när vi säljer marken som ska bebyggas. De byggaktörer som kommer bygga i Västerport köper marken som de ska bygga sitt hus på av kommunen. När Västerport har byggts färdigt räknar kommunen med ett visst överskott, som bland annat kommer gå till andra saker som byggs i kommunen, exempelvis den nya hamnen.
  På lång sikt kommer Västerport innebära fler människor i Varberg = mer skattepengar, och fler besökare = mer pengar till hotell, campingägare, restauranger, butiker med flera.

  Dels är det brist på hotellrum i Varberg. Och för att en hotellaktör ska få lönsamhet och ta sig att driva ett större hotell idag, krävs en viss storlek.

  Västerport är ett så långsmalt och ganska trångt område, så skulle man bygga ett stort och lågt hotell skulle det ta upp väldigt mycket mark i hela etapp 1, och då blir det mycket färre bostäder.
  Vi tror också att det är bra med ett stort hotell i stadsdelen, för det kommer tillföra liv och rörelse till området.

  Senast publicerad: