Gång- och cykelväg Österleden

  Under 2021 förbättras gång- cykelvägen längs Österleden, mellan Jonstaka och Österängsvägen.

  Varför bygger vi?

  Genom att bredda befintlig cykelväg och bygga en helt ny cykelväg på en sträcka ökar vi trafiksäkerheten och framkomligheten, via ett så kallat yttre tvärstråk. Tanken är att underlätta för arbetspendling och främja ett hållbart resande.

  Varberg Energi framtidssäkrar sitt ledningsnät genom att lägga ner nya kablar utmed Österleden på hela sträckan från Österängsvägen till Jonstakarondellen. Eftersom marken ändå grävs upp passar vi på att bygga en bättre cykelväg.

  Hur kommer det att bli?

  Inom befintligt bostadsområde vid Träslövs trädgårdsstad/Prästakullen breddas den cykelväg som redan finns och kompletteras med belysning.

  Mellan den befintliga cykelvägen vid Prästakullen och Österleden planerar vi att anlägga en vall. Den ska dämpa trafikbuller och bidra till att minska transporter av överflödiga massor.

  Från det nybyggda boendet Midsommargården och söderut anläggs en ny cykelväg som anknyter till den nybyggda cirkulationsplatsen vid Vallinsvägen. Därifrån har Trafikverket byggt om cykelvägen söderut för att anpassa till omdragningen av järnvägen.

  Aktuellt i projektet

  Vid cykelvägen närmast Österängsvägen har Varberg Energi börjat lägga ner sina kablar. Nu går det att gå och cykla på den norra etappen men arbeten med bullervallen kommer att pågå under hösten 2021. Samtidigt har vi börjat lägga ner kablar vid grusvägen mellan dammen och Österleden. Denna sträcka kommer att asfalteras och få belysning. Arbetet fortsätter söderut och cykelvägen färdigställs etappvis. Målet är en färdig cykelväg omkring årsskiftet 2021/2022.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Anna Lönnebro
  Projektledare
  Fakta

  Ny gång- och cykelväg, nytt ledningsnät.

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt