Gång- och cykelväg längs Västkustvägen

  Under de kommande åren kommer Varbergs kommun att bygga ut ett nytt gång- och cykelstråk mellan Lassabackarondellen och Ranelidsrondellen.

  Befintliga gång- och cykelvägar kommer att breddas och en ny sträcka anläggs mellan Trädlyckevägen och Peder Skrivare skola.

  Aktuellt

  Byggnationen av den första etappen kommer att inledas i september 2021. Denna etapp innefattar sträckan mellan Hagarondellen och Träslövsvägen. Arbetet kommer att inledas norrifrån från Hagarondellen samt kring Magasinsgatan för att sedan arbeta sig söderut längs Västkustvägen. I samband med arbetena kommer även omfattande ledningsarbeten att utföras tillsammans med Varberg Energi och Vivab. Detta gör vi för att undvika att behöva gräva på samma ställe fler gånger än nödvändigt. De första arbetena kommer främst att påverka biltrafiken på Västkustvägen där vägen smalnas av och hastigheten tillfälligt sänks samt möjligheterna till gång- och cykeltrafik under bron där Västkustvägen korsar Magasinsgatan. Gång- och cykeltrafikanter kommer istället att hänvisas till passagen under Västkustvägen på Engelbrektsgatan.

  Byggtiden

  Utbyggnaden kommer ske etappvis:
  Etapp 1 – Byggnation planerad att påbörjas under september 2021.
  Etapp 2 – Byggnation planerad till 2022.
  Etapp 3 – Byggnation planerad till 2023.

  Etappindelning

  Arbetet kommer att delas in i tre etapper Pdf, 1.6 MB. (Pdf, 1.6 MB).

  • Etapp 1 – Den mellersta delen av gång- och cykelstråket kommer att gå mellan Hagarondellen och Träslövsvägen. På denna sträcka ska en ny gång- och cykelväg byggas. Gång- och cykelvägen kommer dels att placeras i befintlig grässlänt öster om den befintliga Västkustvägen men även på Västkustvägen som på berörd sträcka smalnas av. Gång- och cykelvägen kommer att skiljas från trafiken på Västkustvägen med ett vägräcke och kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen förbi Peder Skrivares skola som kommer att breddas. Befintliga broar över Magsins- och Engelbrektsgatan kommer att breddas.

  Sträckning etapp 1 Pdf, 741.9 kB. (Pdf, 741.9 kB)

  • Etapp 2 – Den norra delen av tvärstråket kommer att gå mellan Lassabackarondellen och Hagarondellen. På denna sträcka breddas befintliga gång- och cykelvägar.
  • Etapp 3 – Den södra delen av tvärstråket kommer att gå från Sjukhusrondellen till Södra Vägen. På denna sträcka breddas befintliga gång- och cykelvägar.

  Varför bygger vi om?

  Projektet syftar till att skapa ett ihopkopplat cykelvägnät i Varberg för att kommunens boende och besökare enkelt, hållbart och tidseffektivt ska kunna ta sig från stadens norra delar till dess södra delar. Genom att bredda befintlig gång- och cykelväg och skapa en ny gång- och cykelväg på den del av Västkustvägen som i dag saknar detta bidrar projektet till att uppfylla hamn- och gatunämndens mål Ökad andel hållbara resor och transporter. Gång- och cykelstråket ska knyta samman flera av stadens större gång- och cykelvägar.

  Varbergs kommun har tidigare fört dialog med allmänheten kring cykelplanen som antogs 2016. I denna dialog efterfrågades bland annat en cykelkoppling längs Västkustvägen som skulle kunna underlätta cykling i nord-sydlig riktning.

  Hur påverkas trafiken?

  Trafiken kommer att påverkas på olika sätt under olika delar av utbyggnaden. Mer information om detta kommer att publiceras efter hand.

  Så här blir det:

  Den nya gång- och cykelvägen kommer att bli 4,5 meter bred och få linjer som skiljer fotgängare från cyklister. Förutom när gång- och cykelvägen svänger upp förbi sjukhuset så kommer den att följa Västkustvägen på dess östra sida. Belysningen längs hela sträckan kommer att ses över och kompletteras efter behov. Utöver detta kommer även bänkar, papperskorgar, träd och buskar att placeras ut på olika utvalda platser.

  Cykelbana som delar av gång- och cykelbana med linjer.

  Cykelbanan kommer att delas in för gående och cyklister med linjer.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Jimmy Johansson
  Projekledare
  Fakta

  Cykelstråk från Lassabacka till Ranelidsrondellen. Bredare cykelväg.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  Startpunkt

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Slutpunkt