Skiss över det nya naturområde med mötesplatsen i förgrunden och kullar i bakgrunden. Illustration: White Arkitekter

  Skiss över det nya naturområdet. Illustration: White Arkitekter

  Lassabackadeponin

  Precis intill Getteröns naturreservat ligger Lassabackadeponin. Den gamla deponin ska täckas med massor från bygget av Varbergstunneln och under åren framöver arbetar vi parallellt med både sluttäckning och ny utformning av platsen.

  Genom att täcka deponin och utforma ett nytt naturområde skapar vi något bra för naturen!

  Aktuellt i projektet

  Kullar och tätskikt

  Trafikverket, projekt Varbergstunneln, har hägnat in sluttäckningsområdet och lägger upp jordmassor, som ska bli kullar som formar ett böljande landskap i det framtida naturområdet. Utläggning av tät- och dräneringsskikt har påbörjats. De ska förhindra att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. Samtidigt byggs diken som ska leda ut regnvatten till havet.

  Flygfoto över Lassabackadeponin där sluttäckningsområdet är markerat med gult, en ny förbättrad besöksparkering mellan Naturum och Getterövägen. Nya godsbangården är markerad öster om sluttäckningsområdet.

  Området som ska sluttäckas markerat med gula linjer.

  Fågeltornet Kärven kan byggas vid Naturum

  Det planerade fågel- och utsiktstornet Kärven godkänns av Länsstyrelsen. Myndigheten meddelade den 19 augusti 2021 att Kärven inte kommer att innebära en betydande miljöpåverkan på Natura 2000-området med den nya placering, söder om Lassaberget, som projektet föreslagit.

  Kärven, ritat av White arkitekter, var det vinnande förslaget i tävlingen om att utforma ett utsiktstorn i det framtida naturområdet. Kärven är ett timglasformat torn av trä, som består av 140 stycken 13 meter långa reglar som fogas samman i en tät flätstruktur. En spiraltrappa leder upp till övre planet som har utsikt åt alla håll. På toppen finns ett ståbord hela vägen runt och en sittbänk för vila eller för barn att stå på för fri sikt.

  Kärven har en enkel och spännande form och de smala träribborna passar in i omgivningen. Det finns gott om plats på utsiktsplanet och stora möjligheter för såväl barn som vuxna att ta del av utsikten.

  Ny mötesplats på gång

  Området intill Naturum kommer färdigställas först. Vår och höst 2021 bygger vi mötesplatsen utanför Naturum. Mötesplatsen ramas in av träväggar och trappor att sitta på. Mitt i mötesplatsen ligger en mångfaldsträdgård som ska ge inspiration att gynna biologisk mångfald i sin egen trädgård - Ge folk verktyg och hopp - alla kan göra något! Det blir en undervisningsträdgård för besökarna och Naturum att använda i sin verksamhet. Det blir också ett lekområde med buskage och lekstugor i form av fågelholkar. 

  Det kommer att vara rörigt och trångt i området framför Naturum, så visa hänsyn vid bilkörning och cykling i området.

  Prins Julians dopgåva till Naturum!

  Den 14 augusti döptes Prins Julian, hertig av Halland. Landshövding Brittis Benzler deltog vid dopet och överlämnade en gåva från länet – en lekplats som ska byggas intill den nya mötesplatsen vid Naturum på Getterön. Prins Julians lekplats kommer att ha ett fågeltema, där huvudattraktionen är en stor naturtrogen havsörn i trä som barnen kan klättra på.

  Ny godsbangård

  Trafikverket, projekt Varbergstunneln, har ett arbetsområde för norra godsbangården öster om Lassavägen.

  En gammal soptipp

  Illustration med sopor och kullar

  Lassabackadeponin var i bruk mellan 1962 och 1979 och innehåller bygg-, slakteri-, sjukhus- och hushållsavfall samt avloppsslam. Soporna ligger blandade och höjden på soporna varierar mellan två och åtta meter. Deponin täcks idag med cirka 30 cm sandjord.

  Ovanpå Lassabackadeponin ligger Naturum, ett av kommunens främsta besöksmål samt Varbergs ornitologers föreningsstuga, husbilsplatser och cykelleden Kattegattleden.

  Lassabackadeponin är ett förorenat område, som ingår i Länsstyrelsens program för områden som behöver åtgärdas. Deponin berör ett av norra Europas främsta fågelområden. Genom att sluttäcka deponin tar vi ansvar för miljön och skyddar människor, växt- och djurliv mot kontakt med avfallet i deponiområdet. Vi minskar också spridningen av föroreningar till naturreservatet. I takt med att sluttäckningen görs kommer vi att utveckla platsen och skapa ett attraktivt område med höga naturvärden.

  Foto på den gamla dumpen med lastbilssläp som dumpar skräp. Foto: Ronald Johanssons bildsamling

  Foto: Ronald Johanssons bildsamling

  Tippen täcks med massor

  Skiss med tunnelmynning, grävmaskin och hjullastare som kör ut massor.

  Deponin ska sluttäckas med överskottsmassor från bygget av Varbergstunneln. När vi tar hand om massorna lokalt i Varberg minskar vi både kostnaderna och miljöpåverkan betydligt eftersom massorna inte behöver transporteras långa sträckor.

  Så täcker vi deponin

  Genom sluttäckning förhindrar vi att regnvatten tränger ner i soporna och bildar så kallat lakvatten som sprids till havet. En lutning skapas så att en stor del av regnvatten kan rinna av på ytan och inte tränga ner i soporna. Sluttäckningen innebär också att man skapar en barriär till soporna genom att lägga på jordmassor. Förutom jordmassor läggs också ett tätande skikt av duk eller lera.

  De första massorna från bygget av Varbergstunneln kom på plats 2020 och sluttäckningen sker etappvis i fyra steg:

  1. Växtlighet röjs bort

  2. Jordmassor läggs på plats

  3. Tätskikt samt skikt för dränering, skydd och växter läggs på plats

  4. Plantering och utformning av området

  Hela arbetet beräknas vara klart cirka 2025.

  Nytt utflyktsmål

  Skiss med tåg som kommer ut ur tunnel ut i ett fint naturområde med växter, fåglar och kullar

  Getteröns naturreservat är från början skapat av människan. På 1930-talet anlades Getterövägen i norra viken och muddermassor gjorde att viken blev grundare. Himleån och utsläppen från kommunala avloppet försåg viken med näringsrikt vatten, vilket skapade ett eldorado för våtmarksfåglar. En restaurering av området på 1990-talet fick till följd att området blev ännu mer populärt för fåglar.

  Skiss över den nya mötesplats med planteringar och träplank mot den gamla soptippen. Skiss: White Arkitekter

  Skiss över den nya mötesplatsen. Illustration: White Arkitekter

  Vi skapar något bra för naturen

  I samband med att vi täcker deponin med tätskikt och jordmassor bygger vi upp ett helt nytt naturområde ovanpå deponin, som kan bli ett populärt utflyktsmål. Det blir ett böljande landskap med en blandning av olika naturtyper, som lockar olika växt- och djurarter. Här kan alla lära mer om naturen genom lek och pedagogik. Det nya området kommer att innehålla:

  • En mötesplats vid Naturum, illustrationsplan Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
  • Mosaik av naturtyper
  • Fågel- och utsiktstorn
  • Lekmiljöer med naturlek som tema
  • Naturens eget klassrum – fler kan lära mer om miljöfrågor och hållbarhet
  • Tydlig entré och toaletter

  Se förslaget i sin helhet, öppnas i nytt fönster Länk till annan webbplats. (Pdf, 3 MB)

  Utformning av Lassabackadeponin - förstudierapport 2018 Länk till annan webbplats. (Pdf, 23.9 MB)

  Målet med utformningen är att området får en mångfald av biotoper, där många olika växt- och djurarter trivs. Förhoppningen är att den nya utformningen ska utveckla Naturum som besöksmål och locka nya målgrupper till området.

  Vi var med från start

  Under våren 2017 genomförde vi en serie workshops med berörda målgrupper för att få in idéer på vad man ska kunna göra i området och hur det ska se ut efter sluttäckningen. Bland målgrupperna återfanns:

  • Naturum
  • Varbergs ornitologiska förening
  • Naturskyddsföreningen
  • Friluftsfrämjandet
  • Hallands botaniska förening
  • Varbergs biodlare
  • Kommunala tillgänglighetsrådet
  • Träslövs förskola
  • Representanter för olika förvaltningar i Varbergs kommun.

  Pengar och tillstånd på plats

  Kommunfullmäktige fattade i slutet av 2017 beslut om den tekniska sluttäckningen som beräknas kosta cirka 54 miljoner.

  Utformning av naturområdet är en investering hos hamn- och gatunämnden och är budgeterad till 33 miljoner.

  Tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden

  Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun har godkänt genomförandet av
  sluttäckningen utifrån inlämnad anmälan om efterbehandling och återvinning av
  avfall.

  Tillstånd från Länsstyrelsen

  Länsstyrelsen fattade den 28 mars 2018 beslut om att ge kommunen tillstånd att genomföra sluttäckningen av deponin och gör bedömningen att arbetet inte medför långsiktiga negativa effekter för det skyddade Natura 2000-området.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Lina Gyllensvärd
  Projektledare
  Fakta

  Den gamla soptippen, Lassabackadeponin, täcks med massor från projekt Varbergstunneln. Vi anlägger vi ett nytt naturområde ovanpå massorna, som beräknas vara klart 2025.