En mörkblå domarklubba på ljuslila bakgrund 

  Tidigare tagna beslut

  I vår utredning tar vi hänsyn till tidigare tagna beslut, som rör spårområdet och närliggande ytor. Här nedan finns en kortfattad redogörelse för besluten och deras innehåll.

  En utförligare beskrivning finns i det länkade dokumentet under länkar . Om du önskar ta del av handlingarna i sin helhet, så kontakta kommunkansliet på ks@varberg.se.

  Beslut som omfattar hela spårområdet

  Kompletterande genomförandeavtal Trafikverket-Varbergs kommun (2017-03-03)

  I järnvägsutredningen för Västkustbanan 2002 föreslogs ett antal åtgärder, som kommunen sedan utredde i ett PM. Åtgärderna finns sedan beskrivna i det kompletterande genomförandeavtalet. I avtalet står följande:

  Mark som frigörs efter att järnvägen flyttats ska återställas av Trafikverket. Allt järnvägstekniskt material, som spår, signalsystem, kontaktledningar och bommar. Makadam ska tas bort. I detta ingår att:

  • banvallen ska tas bort mellan Kärleksparken och Kurtinen samt mellan kurorten och Apelviken där järnvägen viker av österut.
  • banvallen ska lämnas kvar på sträckan Otto Torells väg och 700 meter söderut samt vid Hobbyvägen i Apelviken.
  • bergsskärning i Hästhaga ska fyllas igen och planteras som omgivande natur.
  • broar över Ringvägen, Sanatorievägen och Västkustvägen rivs.

  Den mark som ägs av Trafikverket ska utan ersättning överlåtas till kommunen. Undantaget är mark öster om Österleden som kan behövas för de som arrenderar jordbruksmark innan byggprojektet.

  De två broarna över spåren vid Södertull, Lasarettsgatan och Platsarna, Prästgatan ska överlåtas till kommunen i ett gott skick.

  Projektet utreder:

  • Hästhaga – alternativ till att inte fylla igen bergsskärningen samt framtida möjliga användning
  • Apelviken – behov av cykelvägar mellan kurorten och Apelviken samt Apelviksleden och Hobbyvägen.
  • Ta bort banvall mellan Västkustvägen och Hamra.

  Mer information finns i:

  • Järnvägsutredning för Västkustbanan (2002-02-28)
  • PM för Gamla spåret mellan befintlig station och dubbelspåret i Hamra (KS 2016-05-31)

  Beslut om omfattar delar av spårområdet och intilliggande ytor

  Trafik- och parkeringsutredning för centrala Varberg och Västerport, (KS 2017-09-26)

  I fördjupad översiktsplan för stadsområdet finns tanken om att förlänga Östra Hamnvägen söderut till Prästgatan för att avlasta Västra Vallgatan. När trafik- och parkeringsutredningen från 2017 godkändes som planeringsunderlag beslutades att inriktningen ska vara att Östra Hamnvägen förlängs till Lasarettsgatan och med anslutning till Bäckgatan.

  I delområde Engelska parken/Platsarna kommer vi fortsätta utreda behovet av en förlängning på Östra Hamnvägen.

  Beslut angående del av Getakärr 7:1, banvaktarstugan (KSAU 2011-09-13)

  Banvaktarstugan överlåts till kommunen som gåva. I beslutet från 2011 förband sig kommunen att riva stugan när hyresgästen flyttat. 2019 togs beslut om positivt planbesked, som innebär att fastighetsbildning kan göras. Banvaktarstugan är klassad utifrån sitt kulturmiljövärde.

  Nu undersöks byggnadens status och möjlighet för eventuell flytt.

  Beslutade åtgärder inom Apelviksprojektet

  I det pågående utvecklingsprojektet i Apelviken finns beslut om strandpromenad och bilväg, som samordnas med utredningen för spårområdet.

  Utveckling av Apelviken

  Detaljplan för ny väg, Apelviken (2008)

  I detaljplanen finns en väg mellan Apelviksleden och Sanatorievägen. Genomförandetiden har gått ut och kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva planen.

  Detaljplan ny väg Apelviken Länk till annan webbplats.

  Detaljplan för kolonilotter, Apelviken (1989)

  Detaljplanen för kolonilotter ligger i anslutning till befintligt koloniområde. Området ligger helt på kommunal mark. Genomförandetiden har gått ut och kommunen kan ersätta, ändra eller upphäva planen.

  Detaljplan för kolonilotter, Apelviken Länk till annan webbplats.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Kommunkansliet
  Kommunstyrelsens förvaltning
  Fakta

  Det finns tidigare tagna politiska beslut som kopplar till spårområdet i sin helhet eller delområdena. Vi tar hänsyn till dem när vi utreder och tar fram förslag för framtida användning av det gamla spårområdet.