Skiss som visar spårområde med nya funktioner som buss, cykling, mötesplatser.

  Fakta om projektet

  Redan nu startar vi arbetet med att utreda vad som ska hända i det gamla spårområdet när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken runt 2025. Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder.

  Vi planerar för ett ännu bättre Varberg tillsammans. Vi vill få bort den barriär som finns mellan stad och hav idag och binda samman olika områden på ett positivt sätt. Så många som möjligt ska kunna nyttja området i sin vardag och på fritiden.

  Om järnvägssträckan idag

  Järnvägsspåret sträcker sig mellan Engelska parken i norr till Hamra i söder. Längs sträckan förändras landskapet från ett urbant parksammanhang till ett kuperat kustlandskap och slutligen till ett öppet odlingslandskap.

  Järnvägsstråket utmed kusten är en vacker tågsträckor med stora utblickar över havet. Spårområdet går både i djupa bergsskärningar och på upphöjda vallar som avgränsar området från de omgivande miljöerna. 

  Området ligger i anslutning till flera av Varbergs viktiga rekreations- och naturområden, exempelvis Hästhagaberget och Apelviken. Flera av platserna utmed sträckan är välkända besöksmål och kulturmiljöer. Några målpunkter är också utsiktsplatser.

  Karta som visar spårområdet i sin helhet med fem delområden utmärkta, från Engelska parken till Hamra.

  Karta över hela spårområdet, indelat i fem delområden

  Olika delområden med olika möjligheter

  Vi delar in arbetet i olika delområden, från norr till söder:

  • Engelska parken och Platsarna
  • Kurtinen
  • Hästhaga
  • Apelviken
  • Jonstaka/Hamra

  Varje delområde ska vara en del av en helhet. Det kan bli olika lösningar för olika delområden. Delområdena har dessutom olika möjligheter och begränsningar, till exempel finns det fornminnen och värdefulla naturmiljöer längs med spåret. Det kan också vara så att vissa områden lämpar sig för nya trafiklösningar eller nya gröna stråk i ett växande Varberg.

  Vi startar arbetet i delområdet Apelviken.

  Var med och tyck till!

  För att fånga in era idéer kring hur spårområdet kan utvecklas har du möjlighet att lämna synpunkter. De idéer som kommer in kommer att vara ett viktigt underlag för oss när vi analyserar hur spårområdet kan omvandlas på lång sikt.

  Delområde Apelviken

  Den 9 februari 2021 hölls ett digitalt möte om spårområdesprojektet och pågående utvecklingen av Apelviken. Du kan se mötet i efterhand på Youtube.

  Möteslänk till Youtube Länk till annan webbplats.

  Många synpunkter har skickats in efter mötet och det är roligt att se ett sådant engagemang från både privatpersoner och verksamheter! Förslagen och synpunkterna har en stor spridning och innehåller flera idéer som är spännande och kreativa.

  På sidan delområde Apelviken kan du läsa en sammanfattning av synpunkterna och vad som händer härnäst.

  Delområdena Engelska parken/Platsarna och Kurtinen - Tyck till höst

  I höst samlar vi in synpunkter på delområdena Engelska parken/Platsarna samt Kurtinen. Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev om du vill få inbjudan till mötet.

  Nyhetsbrev för Gamla spåret

  Lång process

  De närmaste åren kommer vi att utreda vilka behov och önskemål som finns och sedan tar vi fram beslutsunderlag till olika investeringar, som kan göras i delområdena när tågtrafiken flyttat ner i tunneln.

  Våra förslag för sträckan och de olika delområdena kommer att tas fram utifrån följande:

  • antagna strategier, till exempel trafikstrategi och grönstrategi
  • tidigare tagna beslut
  • särskilda utredningar och analyser
  • möjligheter och begränsningar för området, t ex riksintressen, kulturmiljöer.
  • inkomna synpunkter

  När investeringarna är beslutade av kommunfullmäktige kan vi börja planera för olika insatser.

  Det är först efter 2025, när Trafikverket tagit bort spåren och sanerat marken, som vi kommer att kunna förverkliga idéer i de olika delområdena.

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  2020

  1. Utredning

   De olika delområdena utreds och förslag för spårområdet tas fram.

  2. Förstudier

   Förstudier för olika förslag på utformning av spårområdet tas fram. Förstudierna visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  3. Investeringsbeslut

   Olika investeringar längs med spårområdet beslutas av kommunfullmäktige.

  4. Detaljplanering

   Nya detaljplaner tas fram för framtida användning av platser utmed spårsträckan.

  5. Projektering och planering

   Olika projekt utmed spårsträckan planeras och projekteras innan byggnation.

  6. Byggnation

   Olika delar av spårområdet byggs, t ex mötesplatser och cykelvägar.

  2025 -

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Katrin Sahlqvist
  Projektledare
  Fakta

  Det gamla spårområdet sträcker sig från Engelska parken i norr till Jonstaka/Hamra i söder.

   

  Läs mer