Flygfoto över Kurtinen, Kärleksparken och strandpromenaden. Foto: LG-foto.

  Foto: LG Foto

  Delområde Kurtinen

  Kurtinen tillsammans med Kärleksparken och badplatsen Ankaret är ett populärt ställe för såväl varbergare som turister. Här ligger järnvägen upphöjd och går på en bro över Ringvägen.

  Området idag

  Genom viadukten där spåren passerar Ringvägen skymtas havet, här ligger en viktig entrépunkt till strandpromenaden från staden. Öppningen mot havet på platsen är också en naturlig lågpunkt i landskapet.

  Öster om spåret öppnar Kurtinen upp sig. För de flesta i Varberg är Kurtinen samma som fotbollsplanen. Men området sträcker sig både norr och söder om Ringvägen. Norr om Ringvägen ligger en mer uppbruten park-och naturyta med uppvuxna träd och ett genomkorsade gångstråk. Det öppna grönområdet (fotbollsplanen) utgör en viktig yta för spontanidrott i Varberg.

  Väster om spårområdet ligger badplatsen Djupa Dräkt och Kärleksparken. Parken är en mindre naturpark med flera rumsbildningar. Parken ligger skyddad från de hårda kastvindarna genom en träd- och buskridå, främst bestående av oxel, björk och slån. Parken fungerar sommartid som en mötesplats, aktivitetsyta och solyta. Här finns restaurang med uteservering och under de senaste 5 åren också en kombinerad cafe- och yogaverksamhet. I direkt anslutning ligger badplatsen Djupa dräkt, i folkmun kallad Ankaret. En målpunkt i Varberg, speciellt sommartid, då badplatsen utnyttjas dygnet runt.

  Foto över cafévagn i motljus i Kärleksparken. Två personer står vid disken. Vimplar hänger i bakgrunden. Foto: Hidvi Group

  Foto: Hidvi Group

  Djur och pulkabacke om barnen får bestämma

  Barnens idéer och önskemål kring hur spårområdet kan utvecklas är en viktig del i stadsplaneringen. Under september besökte 60 eleverfrån Mariedalsskolan de fyra områdena Kurtinen, parkeringsplatsen framför Kurtinen, Kärleksparken samt ytan mellan Kärleksparken och Havanna.

  Eleverna fick information om de olika platserna och de fick i sin tur fick beskriva hur de upplevde platserna och vad de såg för möjligheter.

  Många kreativa synpunkter kom fram, bland annat efterfrågas att det finns djur som går att besöka, ett annat att behålla delar av banvallen för att kunna använda som pulkabacke. Dessa och andra förslag från eleverna kommer att ingå i det fortsatta arbetet med spårområdets utveckling.

  Några barn leker i ett träd

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Katrin Sahlqvist
  Projektledare
  Fakta

  Kurtinen tillsammans med Kärleksparken och badplatsen Ankaret är ett populärt ställe för såväl varbergare som turister.