Flygfoto över järnvägen i centrum från Engelska parken och söderut. Foto: LG Foto

  Foto: LG Foto

  Delområde Engelska parken / Platsarna

  Engelska parken och Platsarna ligger mitt i stan med närhet till stadskärnan och Societetsparken. När spåren läggs i tunnel kan de två parkerna knytas ihop och staden växa mot havet.

  Området idag

  Engelska parken är en finpark med lätt sluttande gräsytor. Parken innehåller planteringar och uppväxta träd med inslag av konst och vatten.

  Väster om spåret är omgivningen mer stadslik där en öppen gräsyta omges av gator och en parkering. Platsen, Sjöallén, används för tillfälliga etableringar av matvagnar. Delar av parkeringsytan används som aktivitetsyta. Här står en skateramp med ett tillfälligt bygglov.

  Stråket från dagens stationshus till Societetsparken passerar genom Engelska parken, och har ett kulturhistoriskt värde då Varberg som kurort växte fram i samband med järnvägens utbyggnad. Societetsfolket som kom till Varberg för att dricka brunn skulle på sin väg till havet vandra under skuggande träd.

  Söderut ligger spårområdet i en bergsskärning genom området Platsarna. Bergskärningen, eller ravinen, innebär att omgivande gator ligger högre och saknar kontakt med spårområdet. Slänterna är i huvudsak bevuxna av gräs. Höjdskillnaden ökar gradvis mot söder till Lasarettsgatan. Efter Lasarettsgatan fortsätter spåret i ravinen men gradvis kommer spåret ligga i markhöjd och omges av privata trädgårdar och naturmark. Naturmarken består av ängsytor och dungar av träd.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Katrin Sahlqvist
  Projektledare
  Fakta

  Engelska parken och bostadsområdet Platsarna ligger mitt i stan och när spåren läggs i tunneln kan området utvecklas med nya grönytor och trafiklösningar.

  Läs mer