Flygfoto över Apelviken med havet i väster och Subbe fyr i norr. Foto: LG foto

  Foto: LG Foto

  Delområde Apelviken

  I Apelviken delar järnvägsspåret stugområdet från stranden och havet.

  Området idag

  Kurorten

  Under järnvägsviadukten på Sanatorievägen förbinds Apelvikshöjd med området runt Kurorten. Här möter Hästhagaberget den lägre belägna strandpromenaden och den populära badplatsen Kåsa. Här står fyren Subbe i ett kustnära rekreations-och naturområde präglat av tidigare stenbrytning.

  Apelviken

  I Apelviken är landskapet flackt och öppnar upp sig mot havet. Spåret rör sig mellan mindre odlingsytor, campingområde, fritidshusområden och havet. Utblickarna över havet är långa och horisonten är vid. Stranden består delvis av mjukt formade sandklitter med strandråg som möter områden med ljunghed. Andra delar av stranden består av klippor och gräsytor.

  Landskapet mellan södra delen av Apelviken fram till viadukten över Västkustvägen präglas av insprängda ängsytor mellan bostäder och fritidshus. Spåret ligger idag i marknivå fram till viadukten vid Västkustvägen där spåret gradvis övergår till en högre liggande banvall.

  Innan spåret fortsätter mot odlingslandskapet i Hamra går spåret parallellt med ängsytorna utmed Vrångabäcken. Här ligger den gamla Svartekällan som är ursprunget till kurortsdrickandet i Varberg. Vrångabäcken fortsätter vidare väster ut mot Breared och utgör, tillsammans med grönytorna i anslutning till bäcken och dagvattendammarna i södra Breared, en grön yta i landskapet.

  Synpunkter från dialogen

  Många synpunkter har skickats in om spårområdet och det är roligt att se ett sådant engagemang från både privatpersoner och verksamheter! Förslagen och synpunkterna har en stor spridning och innehåller flera idéer som är spännande och kreativa.

  Totalt har runt 80 synpunkter lämnats rörande både det pågående projektet i Apelviken och spårområdet. Fokuset låg denna gång på synpunkter för delområde Apelviken men synpunkter för andra delar av spåret har också räknats med.

  En del synpunkter in berör också områden som ligger utanför utredningen för spårområdet. Alla synpunkter diarieförs och kan användas i samband med andra projekt och utredningar.

  Nedan sammanfattar vi vad Varbergs och Apelvikens invånare tycker är viktigast för Apelvikens utveckling när järnvägen försvinner.

  Gång och cykel

  Det finns ett stort intresse för att omvandla det gamla spåret till en gång- och/eller cykelbana. Denna har föreslagits med flera olika utformningar. Bland annat genom att koppla ihop centrum–Apelviken, Apelviken–Breared eller till och med hela stäckan till ett sammanhängande cykelstråk. Cirka 50 utav synpunkterna, över 60%, skriver uttryckligen att de vill ha gång- och/eller cykelbana där spåret ligger idag.

  Biltrafik på spårområdet

  Flera av de inkomna synpunkterna berör biltrafik på och runt spåret. Av dessa är majoriteten, runt 20 stycken, emot bilar på spårområdet och ett fåtal för biltrafik längs vissa delar av spåret. Hälften av de som är emot biltrafik på spåret uttrycker att de föredrar gång- och cykelväg istället.

  Alternativ trafik

  De synpunkter som inkommit och som önskar annan trafik än gång, cykel och bil har vi samlat och vi kallar kategorin för alternativ trafik. Flera kreativa lösningar har skickats in som föreslår spårvagnar,
  autonoma fordon och minibussar som skulle kunna trafikera sträckan mellan centrum och Apelviken. Runt 10 av de inkomna synpunkterna handlade om alternativ trafik.

  Grönska och rekreation

  Utöver möjligheten att använda spåret som transportled så har flera betonat vikten av grönska och rekreation i staden och menar att spårområdet också skulle kunna omvandlas till parkytor, utegym och mötesplatser. Flera av dessa vill också att ytor utvecklas med kulturhistoria i fokus för att knyta an till platsen. Runt 20 av de inlämnade synpunkterna lyfter upp gröna värden som en viktig aspekt i utredningen.

  Andra synpunkter

  Flera unika och spännande synpunkter är svåra att placera i en egen kategori och inte alla föreslås på en specifik plats. Ytterligare utveckling som önskas gäller bland annat:

  • Fler parkeringsplatser
  • Serveringar
  • Konstinstallationer
  • Terrasser och sittplatser
  • Väderskydd
  • Hyrcykelstationer
  • Bevara spåret som minne
  • Odling

  Vad händer härnäst?

  Synpunkterna som skickats in analyseras och ligger till grund för arbetet att ta fram förslag för utveckling av spårområdet. Vi gör en avvägning om synpunkterna passar inom spårområdesprojektet, inom byggprojekt Apelviken eller om de bör skickas till Varberg direkt för vidare hantering.

  När politiken beslutat om förslagen i utredningen kan vi presentera dem här på hemsidan.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Kontaktbild
  Katrin Sahlqvist
  Projektledare
  Fakta

  Apelviken är ett populärt surfställe i Varberg och campingarna lockar årligen många besökare. I området finns också många åretrunt-boende.