Foto: Hidvi Group

  Väröbacka förskola

  Väröbacka växer och därför behövs en ny större förskola så snart som möjligt. Den nya förskolan i Väröbacka ska ge plats för 160 barn och är tänkt att ersätta Limabacka förskola, vars lokaler börjar bli utdaterade.

  Platsen som först utretts för den nya förskolan ligger längs Varbergsvägen mittemot Väröbacka Gästgiveri. Det är en av de få tomter som kommunen äger i Väröbacka.

  En tidig projektering har visat att den valda platsen inte kommer att fungera ur bullerskyddshänsyn. För att skydda barnen mot buller från intilliggande järnväg och väg krävs flera meter höga bullerplank, vilket inte ger en tillfredställande utemiljö för barnen. Markytan för planken är så kallad prickmark, vilket innebär att man inte får bygga där. Dessutom påverkas landskapsbilden alltför mycket.

  Nu fokuseras arbetet på att hitta en annan plats för förskolan i Väröbacka. Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat in en planansökan till stadsbyggnadskontoret för fastigheten Värö-Backa 2:4 i Limabacka.

  Ambitionen är att hitta en ny plats och återuppta projektering av förskolan så snart som möjligt.

  Senast publicerad:

  Kontakt
  Henrik Gustafsson
  Projektledare och fastighetsutvecklare
  Fakta

  En ny förskola för 160 barn planeras i Väröbacka.

  Läs mer

  Från idé till färdigt bygge

  = Genomfört

  = Pågående

  = Kommande

  1. Behovsanalys

   Förvaltningar ser årligen över sina behov av investeringar och nya lokaler. Nämnden beslutar om åtgärdsval och skickar beställning till kommunstyrelsens förvaltning.

  2. Åtgärdsval

   I åtgärdsvalet utreder man olika lösningar för ett projekt eller platser för en fastighet och tar fram preliminära kostnader.

  3. Förstudie

   Förstudien visar vad det kostar att bygga, hur lång tid det tar och annat man bör tänka på.

  4. Investeringsbeslut

   Kommunfullmäktige beslutar om projektet utifrån en godkänd förstudie.

  5. Planering

   Projektet planeras och projektering görs. Ritningar och andra bygghandlingar tas fram.

  6. Byggnation

   Projektet byggs av kommunen själv eller av entreprenör. Om projektet är en fastighet får Varbergs fastighet eller en utsedd entreprenör uppdraget att bygga och tar hjälp av olika byggföretag.

  Färdig byggnad