varningsikon

2020-03-31

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Intresseanmälan för konstnärlig gestaltning särskilt boende Träslöv

Varbergs kommun bygger ett nytt särskilt boende för personer med demenssjukdom och personer med fysiska funktionsnedsättningar. Boendet beräknas stå klart vid årsskiftet 2019/2020. Under 2018 ska konstnärlig gestaltning upphandlas för byggprojektet. Sista dagen att anmäla intresse för uppdraget är 28 februari 2018.

Syfte och bakgrund

Enligt socialtjänstlagen ska en kommun erbjuda ett anpassat boende när en individs behov inte längre kan tillgodoses i det egna hemmet. Det särskilda boendet som byggs i Träslöv i Varbergs kommun ska vara anpassat för personer med demenssjukdom och personer med fysiska funktionsnedsättningar. I byggnaden kommer det även att finnas lokaler för dagverksamhet för personer med demenssjukdom. Boendet beräknas vara klart för inflyttning årsskiftet 2019/2020. För byggprojektet ska en konstnärlig gestaltning upphandlas.

Genom boendets karaktär och funktioner vill Varbergs kommun skapa en varm och välkomnande miljö där respekt för den enskilde människan är i fokus. Helhetsidén för boendet är ett förhållningssätt som kännetecknar mångfald, inflytande och omtanke.

Platsen

Det särskilda boendet byggs i Träslöv ca 3 km från Varbergs stadskärna. Boendet byggs i tre plan med entré, gemensamhetslokaler, aktivitetsutrymmen och personalutrymmen i suterrängplan och enskilda lägenheter i de två övre planen. Vid boendets närmiljö finns parkområde, skogsområde och bostadsområden.

Skiss särskilt boende i TräslövPDF (pdf, 7 MB)

Förutsättningar för konst

Ett särskilt boende strävar efter att sätta brukarens behov i centrum. Anpassning för både psykiska och fysiska funktionshinder är stor. Stor del av lokalerna är de boendes privata. Den konstnärliga gestaltningen kan lyfta visuell funktion och taktilitet. Igenkänningsfaktor och uttryck som stimulerar sinnet samtidigt som det kan verka stillande på personer som har svårt att orientera sig kan verka förhöjande på den boendes vardagliga liv och kontakt med närmiljö. Placering för konsten planeras till gemensam entré och/eller utomhusmiljö men kan beroende på skisskonstnärers praktik komma att fungera involverande med verksamhet och boende.

För den konstnärliga gestaltningen läggs stor vikt vid att den harmoniserar med verksamhetsidén och de krav som ställs på ett särskilt boende för äldre med demenssjukdom. Den konstnär som får uppdraget ska kunna leverera samtidskonst som håller verkshöjd samtidigt som den sätter sig i samband med verksamhetens karaktär. Konstnärens praktik ska visa på förmågan att öppna upp för platsens sammanhang, brukare och närmiljö.

För intresseanmälan är inte projektet avgränsat till specifik konstform, metod eller material utan öppet för att bedöma möjligheten till att ta in skulptur, bild och film likväl som performativ och relationell praktik.

Budget och ersättning

För gestaltningsuppdraget utses tre skissande konstnärer som erhåller ett arvode om 60 000 kr (ex moms) vardera. Arvodet utbetalas mot faktura efter att skissen godkänts. Vid ej komplett skissförslag kan arvodet reduceras. Efter skissbedömning utses vinnande konstnär.

Totalbudget för utförande av vinnande skiss är 1 000 000 kr (ex. moms) och ska innefatta samtliga kostnader som konstnären har för att fullfölja sitt uppdrag: konstnärsarvode (inklusive sociala avgifter), produktionskostnader/underkonsulter, gestaltning i färdigt skick, transporter och resor. Kostnader för markarbete, belysning, montering samt övriga kostnader ska täckas av angiven budget. Om gestaltningen är av performativ eller involverande karaktär efter boendets öppnande, ska budget täcka samtliga kostnader för detta. Arvode utgår mot faktura enligt tidsplan som fastställs vid kontraktsskrivning. Totalbudget kan komma att revideras fram tills kontraktsskrivning. Inget arvode utgår för intresseanmälan.

Vem kan söka?

Yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper/kollektiv kan lämna intresseanmälan. Konstnären ska vara registrerad för F-skatt. För konstnärsgrupp lämnas intresseanmälan av en huvudsökande som står som kontaktperson med organisationsnummer.

Sökande ska ha slutbetyg från konstnärlig högskola inom bildkonst, design eller arkitektur från svensk eller utländsk utbildning. Alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på avancerad nivå under minst tre år.

Intresseanmälan

I intresseanmälan ska följande bifogas:

  • Kontaktuppgifter.
  • CV över erfarenhet och utbildning (max 2 A4-sidor).
  • Två referensprojekt; utställningar, konstprojekt och/eller offentlig konst utförda de senaste fem åren. Vardera referensprojekt redovisas med max 3–5 bilder + beskrivande text om max 500 ord. Skriv ut plats och tillkomstår. Artist statement om max 500 ord är frivilligt.
  • Kopia på F-skattsedel eller dokument som styrker arbete via företag med F-skatt.

Ansök senast 28 februari

Intresseanmälan ska vara Varbergs kommun tillhanda senast 28 februari 2018. Intresseanmälan skickas in per post till:
Varbergs kommun
Camilla Påhlsson
Kulturhuset Komedianten
432 80 Varberg

För sent inkomna eller ej kompletta ansökningar godtas inte. Märk kuvertet i översta högra hörnet: SÄRSKILT BOENDE, FÅR EJ ÖPPNAS. Ansökan tas inte emot via e-post.

I detta skede ska inget idéförslag eller skiss för det särskilda boendet bifogas.

Urvalsprocessen

En urvalsgrupp bestående av kommunens konstnärliga råd och adjungerade representanter från verksamheten, extern konstkonsult och sakkunniga bedömer inkomna intresseanmälningar. I urvalsprocessen tar urvalsgruppen hänsyn till CV och gör en estetisk bedömning av referensprojekten.

Tre konstnärer utses att utföra skissuppdrag. Efter att skisser lämnats in och bedömts avser projektet att realisera en av skisserna. Skisstid är fram till slutet av september 2018. Boendet beräknas vara klart för inflyttning årsskiftet 2019/2020.

Projektet kan välja att inte gå vidare med någon av skisserna.

Urvalsgruppen har inte möjlighet att göra bedömning på andra verk än de som tas upp i intresseanmälan. Det vill säga inga hänvisningar till hem eller webbsidor. Varbergs kommun önskar ta emot intresseanmälan i pappersform. Om referensprojekt består av digitalt material som film godtas länk till exempelvis Vimeo-konto eller USB. CD- eller DVD-skivor godtas inte.

Att ta fram relevant referensmaterial innebär att lyfta fram delar i den konstnärliga praktiken som belyser förmåga att utföra det specifika uppdraget.

Det är meriterande om konstnären kan visa prov på:

  • Konstnärlig praktik med oväntade kvalitéer och visionär bärkraft.
  • Verkshöjd, rikt konstnärskap och precision i tematik och uttryck.
  • Känsla för materialmöten och materials inneboende uttryck i boendemiljö.
  • Förmåga att överblicka komplexa projekt och uppvisa kompetens att arbeta med rumslig skala.
  • Förmåga att arbeta platsspecifikt och kunna förhålla sig till ett projekts ramverk.
  • Intresse för sociala och pedagogiska aspekter av konst.

Frågor skickas senast 18 februari

Eventuella frågor kring projektet ställs skriftligt till Camilla Påhlsson, konstnärlig ledare, kultur- och fritidsförvaltningen, e-post camilla.pahlsson@varberg.se. Frågor ska vara inskickade senast den 18 februari. Ange ”Intresseanmälan särskilt boende” i ämnesraden.

Svar på inkomna frågor samt ändringar av intresseanmälan kommer att publiceras på vår hemsida senast sju dagar innan tiden för intresseanmälan går ut.  Offentliggörande av utvald konstnär kommer att ske på kommunens hemsida.

ikon

Kontakta oss

Camilla Påhlsson

Konstnärlig ledare

070-949 32 07
camilla.pahlsson@varberg.se


ikon

Självservice & blanketter