varningsikon

2020-03-27

Information med anledning av corona/covid-19

Varbergs kommun följer aktivt händelseutvecklingen gällande coronaviruset covid-19. Vi samverkar med Länsstyrelsen och andra myndigheter samt följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Läs mer

Sök

Konstnärlig gestaltning Bua ungdomshäng

Här nedan beskriver vi uppdraget. För fullständig information om utlysningen skapa ett konto och logga in på Tendsign.

Bakgrund och syfte

I riktlinjer för lekplatser i Varbergs kommun beskrivs tätorts- och stadsdelslekplatser som
basen i kommunens lekmiljöer. Som en del av riktlinjerna anges vikten av mötesplatser
utomhus för ungdomar, särskilt på landsbygden där det är mycket begränsat med platser
som riktar in sig på just ungdomar. Behovet av platser att umgås på är stort och
mötesplatser är viktiga för att uppmuntra ungdomar att ta sin offentliga miljö i anspråk.
Projektet Ungdomslek Bua kommer att genomföras 2019-2020. Ungdomarna på orten
kommer att bjudas in till delaktighet i processen som påbörjas under hösten 2019.
För byggprojektet ska en konstnärlig gestaltning upphandlas.

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget

Det konstnärliga gestaltningsuppdraget är en del av Varbergs kommuns satsning på konst
på landsbygden, inom ramen för Mindre konstnärlig gestaltning, och Ungdomslek på
landsbygden. Uppdraget är att gestalta en mötesplats för ungdomar utomhus. Den
konstnärliga gestaltningen ska bli en permanent och integrerad del av mötesplatsen.
Den slutgiltiga placeringen för konst definieras mer specifikt till skissuppstart.
Konstnärens uppdrag är att genomföra en konstnärlig gestaltning särskilt utformad för
Ungdomslek Bua. På så sätt förväntas platsen få ett unikt uttryck och platsens identitet,
kvalitet och sociala hållbarhet stärkas. Skiss-, konstnärlig gestaltnings-, och
installationsprocess sker i nära samarbete med byggprojektet, landskapsarkitekt,
konstkoordinator och Varbergs kommun. Konstnären ska ha ett starkt intresse för
pedagogiska och sociala aspekter av konst, såsom deltagarbaserade projekt och
deltagarbaserade konstnärliga metoder med särskild tonvikt på ungdomars perspektiv.
Konstnären förväntas i sitt skissuppdrag ta del av den dialogworkshop med ungdomar i Bua
som genomförs under hösten 2019.

Budget/ersättning

Skissarvode: tre arvoden á 40 000 SEK (ex moms).
Konstnärlig gestaltning: 500 000 SEK (ex moms).
Skissarvode: 40 000 SEK (ex moms). Inkluderar research, möten, dialog, resor, boende,
framtagande av skiss (preciseras vid avtalsskrivning). Arvodet utbetalas mot faktura efter att
skissen godkänts.Vid ej komplett skissförlag kan arvodet reduceras. Efter skissbedömning
utses en vinnande konstnär för realisering av inlämnad skiss.
Konstnärlig gestaltning: 500 000 SEK (ex moms). Inkluderar samtliga kostnader som
konstnären har för att realisera sin skiss till färdig gestaltning och slutbesiktning:
konstnärsarvode (inkl sociala avgifter), försäkringar, produktionskostnader, underkonsulter,
konstruktionsritningar, möten, dialog/workshops, transporter, förvaring, resor, boende,
dokumentation, markarbete, belysning, montering.

Utbetalningsplan av arvode för konstnärlig gestaltning: Första delen utbetalas efter
avtalsskrivning à 150 000 SEK (ex moms). Andra delen utbetalas efter godkänd skriftlig
sammanfattning av det konstnärliga arbetet kopplat till tidsplanen, senast augusti 2020, à
150 000 SEK (ex moms). Tredje delen utbetalas efter slutbesiktning à 200 000 SEK (ex
moms).

Inget arvode utgår för intresseanmälan och anbudslämning.

Tidplan

Skissprocessen för den konstnärliga gestaltningen sker samtidigt med skissprocessen för
lekplatsen och i dialog med landskapsarkitekt och byggprojekt.

2019
31 okt. Sista dag för inlämning av intresseanmälan.

2020
9 jan. Uppstartsmöte för skissarbete tillsammans med projektet på plats i Bua,
Varberg.
9 jan-9 mars. Skissarbete. De skissande konstnärerna har dialog med
landskapsarkitekt och konstkoordinator under skissarbetet.
2 mars. Skisspresentation för konstkoordinator.
9 mars. Skissinlämning.
29 april. Tilldelningsbeslut med information om vinnande bidrag skickas till samtliga
konstnärer som lämnat intresseanmälan.
Maj-okt. Konstnärligt gestaltningsarbete.
November. Slutbesiktning av färdigställd konstnärlig gestaltning.
Tidsplan kan komma att ändras i förhållande till byggprojektets produktionstidsplan.

Urval/bedömning

En urvalsgrupp bestående av Varbergs kommuns konstnärliga råd, representant för
projektet och sakkunniga kommer att bedöma inkomna anbud/intresseanmälningar. I
urvalsprocessen bedömer urvalsgruppen inlämnade CV utifrån ställda krav och gör en
estetisk bedömning av referensprojekten utifrån nedanstående kriterier.
Urvalskriterier anbud/intresseanmälningar:

• Förmåga att arbeta platsspecifikt, med rumslig skala i utomhusmiljö.
• Verkshöjd med fokus på unicitet och precision i tematik och uttryck.
• Intresse för sociala och pedagogiska aspekter av konst.
• Konstnärligt uttryck/intention i förhållande till projektets syfte och uppdrag.
• Kunskapen att överblicka komplexa projekt som inbegriper flera verksamheter och samarbeten.

Urvalskriterier skiss:
• Konstnärligt uttryck i förhållande till projektets syfte och uppdrag.
• Verkshöjd med fokus på unicitet och precision i tematik och uttryck.
• Genomförbarhet gällande såväl budget, tekniska lösningar som tidsplan.
Tre konstnärer kommer att utses för skissuppdrag. Efter att skisser lämnats in och bedömts
av urvalsgruppen och beslut tagits i kultur- och fritidsnämnden erhåller en konstnär
uppdraget att realisera skiss och genomföra det konstnärliga gestaltningsuppdraget.

Krav på sökande

Yrkesverksamma konstnärer eller konstnärsgrupper/kollektiv kan lämna
intresseanmälan/anbud. För konstnärsgrupp lämnas anmälan/anbud av en huvudsökande som står som kontaktperson med organisationsnummer.

Sökande ska ha slutbetyg från konstnärlig högskoleutbildning, minst tre år, från svensk eller
utländsk utbildning. Alternativt kunna uppvisa konstnärlig verksamhet på avancerad nivå
under minst tre år.

Ansökan

Vi tar enbart emot ansökningar via Tendsign. För att kunna anmäla intresse behöver du skapa ett konto. Det är kostnadsfritt.

Läs mer och ansöklänk till annan webbplats

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

ikon

Självservice & blanketter