varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Badvattenkvalitet

Björkängs havsbad

I Varberg finns ett stort antal badplatser med god badvattenkvalitet. Badvattnet testas regelbundet under högsäsong. Vid Björkängs havsbad har vattnet vid vissa tillfällen haft bakteriehalter som överskridit uppsatta gränsvärden, vilket gör att vi måste avråda från bad.

Badvattenprover

Varbergs kommun har ett stort antal badplatser med genomgående god badvattenkvalitet. I Varbergs kommun tas badvattenprover varannan vecka under högsäsong på våra kommunala badplatser. Analyssvaren på dessa prover rapporteras till Havs- och vattenmyndigheten. Se aktuella provsvar på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Från och med badsäsongen 2014 finns det skyltar uppsatta på samtliga badstränder som informerar om badplatsens aktuella badvattenkvalitet. Denna klassificering bygger på prover tagna sedan 4 år tillbaka och är en långsiktig bedömning av badvattenkvaliteten. Modellen för bedömning av badvattenkvalitet är reglerad av EU. Läs mer om EU-bad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

Badvattenkvalitet på Björkängs havsbad

Badvattnet vid Björkängs havsbad Länk till annan webbplats.har vid vissa provtagningstillfällen under de senaste åren haft bakteriehalter som överskridit uppsatta gränsvärden, vilket gör att vi måste avråda från bad.

Infoblad för dig som vill bada

Information på svenska Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
Information auf Deutsch Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)
Information in English Pdf, 1.1 MB. (Pdf, 1.1 MB)

Vårt ansvar som kommun

Vi är ålagda enligt badvattenförordningen att ta badvattenprover och avråda från bad om proverna visar höga bakteriehalter.

Inför varje badsäsong görs en sammanvägd bedömning av badvattenkvaliteten, som baseras på prover från de senaste åren. Eftersom Björkängs havsbad haft tillfällen med förhöjda bakteriehalter klassas badvattenkvaliteten som dålig enligt badvattenförordningen.

Vad är det för bakterier i vattnet?

Det är e.coli-bakterier och enterokocker, båda bakterier som finns i tarmsystemet på människor och varmblodiga djur. Detta tyder på att det kan finnas avföringsrester från avlopp och djur i vattnet. Bakterierna i sig behöver inte vara farliga men visar att det skett en förorening. Då finns en ökad risk för andra sjukdomsframkallande organismer i vattnet.

Vad händer om man badar i vattnet?

Om badvattnet har bakteriehalter över gränsvärdena tyder detta på att det skett en förorening av något slag. Då finns också en risk att man kan bli sjuk om man sväljer vattnet. Om man svalt vatten som innehåller någon sjukdomsframkallande mikroorganism är symtomen oftast magont, diarré och/eller kräkningar.

Man kan alltså inte generellt säga att det inte går att bada, eller hur farligt det är. Skulle man bada när det är höga koncentrationer och man då får en kallsup kan man bli sjuk. Det är därför vi måste avråda från bad.

Du kan själv kolla de senaste badvattenproverna på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen Länk till annan webbplats..

Varför är inte badplatsen ett EU-bad längre?

Med anledning av att Björkängs havsbad flera år i rad vid vissa tillfällen uppvisat höga bakteriehalter får badplatsen inte längre klassas som ett EU-bad. När åtgärder vidtagits och provtagningar under en hel sommarsäsong visar att åtgärderna gett resultat kan myndigheten pröva badplatsen som EU-bad igen.

Vad gör kommunen med badplatsen?

Vi kommer fortsättningsvis att sköta badplatsen som ett kommunalt bad, vilket innebär att vi städar stranden från tång och skräp samt tar regelbundna prover på vattnet.

Vad gör vi åt problemet?

Just nu utreder vi de förhöjda bakteriehalterna vid Björkängs havsbad. Syftet är att hitta möjliga föroreningskällor och sätta in åtgärder för att minska tillförseln av bakterier till badvattnet.

Vi arbetar vidare med att utreda varifrån bakterierna kommer genom provtagning i området kring badplatsen, framförallt i Törlan och Tvååkers kanal. Under 2017 och 2018 tog vi prover på flera ställen i avrinningsområdet, och under 2019 i mynningarna till Törlan, Tvååkers kanal och dagvattendiket vid Björkängs camping. Hittills visar resultatet från provtagningen inte på en ensam källa, vilket försvårar arbetet att åtgärda problemet.

Under 2020 kommer vi därför att återigen utöka provtagningen. Provtagning kommer att ske på 16 platser i avrinningsområdet vid ett flertal tillfällen under säsongen. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har utökat sitt arbete med tillsyn och rådgivning i området och under 2020 fokuserar detta arbete på lantbruk och hästgårdar. Det är viktigt att alla i närområdet hjälper till för att komma till rätta med problemet och hör av sig vid behov av rådgivning eller frågor.

Vill du veta mer?

Information om rådande badvattenkvalitet och klassificering finns på Havs- och vattenmyndighetens hemsida Badplatsen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Frågor och svar om badvatten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter