varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Öppningsanmälan grävtillstånd

Avspärrning för gatuarbete

Innan ett grävarbete påbörjas på kommunens mark behöver du ansöka om öppningsanmälan för grävtillstånd. Det gör du hos trafikavdelningen på Varbergs kommun.

Så ansöker du om tillstånd

Observera att öppningsanmälan ska lämnas in senast 15 arbetsdagar innan arbetet ska påbörjas. Du gör din ansökan om öppningsanmälan/grävtillstånd via vår e-tjänstlänk till annan webbplats. Där gör du samtidigt din ansökan om TA-plan för samma ärende.
Från och med den 1 januari 2021 tar vi ut en avgift för öppningsanmälan grävtillstånd. PDF (pdf, 368 kB)

Fler tillstånd

Du kan behöva tillstånd från fler än Varbergs kommun.

  • Polisen (etablering etc)
  • Länsstyrelsen (fornminne, naturreservat etc)
  • Fastighetsägare (vid schakt in på annan än kommunägd fastighet)
  • I förorenade områden (miljö- och hälsoskyddsförvaltningen)

Viktigt var ledningarna går

Innan du börjar gräva behöver du veta var avlopps- och vattenledningar går. Du riskerar annars att skada ledningarna och du kan bli skadeståndsskyldig. Börja med att se om ledningarna finns registrerade på ledningskollen.selänk till annan webbplats. Om inte kontaktar du den som äger ledningen.

Återställning

All återställning av beläggning respektive stensättning utförs av hamn- och gatuförvaltningen på ledningsägarens bekostnad enligt prislistaPDF (pdf, 91.3 kB)

Följande skador på gatu- respektive parkmark ska åtgärdas löpande under garantitiden, enligt reglerna för schakt i allmän markPDF (pdf, 86.1 kB):

Gatumark

• Sättningar överstigande 20 mm, mätta med 3 meter lång rätskiva lagd i godtycklig riktning
• Snubbelfarliga kanter med nivåskillnad större än 5 mm
• Övriga skador som kan sättas i samband med undermålig återställning och hotar trafiksäkerheten eller komforten för trafikanter och närboende (t ex vattensamlingar)

Parkmark

• Växter, buskar och träd som visar bristande vitalitet och förmåga att etablera sig ska bytas ut eller åtgärdas på annat sakkunnigt sätt
• Synliga sättningar ska utjämnas

Om brister upptäcks efter garantitidens slut kommer avgift att debiteras entreprenören enligt den kostnad som uppstår för att återställa marken. 

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter