varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Cykelplan 2016-2020

Vi vill att fler ska vilja och kunna cykla - effektivt och säkert på attraktiva vägar. Den nya cykelplanen 2016-2020 antogs av hamn- och gatunämnden i december 2016.

Två personer cyklar vid Varbergs fästning

Cykelplanen Pdf, 18.2 MB. (Pdf, 18.2 MB) redovisar kommunens långsiktiga mål för arbetet med cykelfrågor och en handlingsplan för hur målen ska kunna förverkligas på kort och lång sikt.

Cykelplanen har tagits fram i dialog med allmänheten, berörda förvaltningar, organisationer och myndigheter för att vi tillsammans ska skapa en bättre cykelstad. 

Vilka resor är i fokus?

Cykelplanen utgår från fyra fokusområden: 

Arbete och service
Du som arbetspendlar ska kunna cykla snabbt och effektivt i Varberg

Skola och fritid
Alla, speciellt barn, ska kunna cykla säkert och tryggt i Varberg

Hela resan
Det ska vara lätt att cykla till buss, tåg och samåkningsplatser

Rekreation och turism
Det ska vara värt att ta en omväg för att uppleva olika platser i Varberg 

Hur prioriterar vi?

För att genomföra de åtgärder som gör störst nytta har vi tagit fram ett förslag på kriterier som kan användas när vi utvärderar förslagen på åtgärder: 

Potential antal användare
Var är det troligt att det blir flest cyklister?

Stråk potential
På vilka sträckor kan cyklister prioriteras framför andra trafikanter?

Koppla ihop cykelvägar
Saknas sträckor i det befintliga cykelnätet?

Trafiksäkerhet
Var är det störst risk att råka ut för en olycka?

Samordning med andra projekt
Kan vi göra cykelåtgärder i samband med andra projekt?

Potential hela resan
Var kan vi få flest att byta mellan cykel och kollektivtrafik? 

Planerade åtgärder under perioden

I cykelplanen redovisas förslag på åtgärder. Hamn- och gatunämnden beslutar om vilka åtgärder som genomförs varje år. Kommunen kan inte besluta om åtgärder på vägar som har annan väghållare, till exempel Trafikverket.

Nya cykelvägar och ombyggnation

Veddige
Bua-Limabacka
Stranninge - Ås
Cykelvägar i anslutning till nya bostadsområden och verksamheter

Arbetspendlingsstråk

Håsten - centrum
Sjukhuset - centrum
Trönninge - centrum
Breared - centrum
Apelviken - PS-gymnasiet - Lugnet

Koppla ihop stråk

Västra Vallgatan, sträckan Lasarettsgatan - Bäckgatan
Värnamovägen (väg 153), sträckan Äckregårdsvägen - Österleden
Malmgatan

Drift och underhåll

Snöröjning och halkbekämpning
Sopning, upptagning av sand i tvåskift
Röjning av skymmande växtlighet
Förbättrad beläggning

Trafiksäkerhet

Trafiksäkra passager
Belysning

Parkering och service

Väderskyddade cykelparkeringar
Serviceplatser med cykelpump

Information och kampanjer

Cykelvänlig arbetsplats
På egna ben - skolkampanj
Reseplaneraren
Skolreseplaner

ikon

Kontakta oss

Varberg direkt

0340-880 00

varbergdirekt@varberg.se

 

Öppettider
Måndag-onsdag 08.00-17.00
Torsdag 08.00-18.00
Fredag 08.00-16.00

Självservice & blanketter