Sök

Projekt Varbergstunneln

Bild på tågspåret som leder in till stationsområdet i Varberg

2019 går Varberg in i en spännande period. Då startar bygget av dubbelspår genom staden. Delar av det nya järnvägsspåret ska läggas i tunnel under staden, vilket betyder att Varberg kan fortsätta att ha sin station i centrum. Just nu håller Trafikverket på att handla upp de entreprenörer som ska bygga Varbergstunneln.

Aktuellt i projektet

Upphandling av entreprenör

Fram till den 2 oktober kunde entreprenörer som ville vara med i anbudsförfarandet för att få bygga Varbergstunneln ansöka om så kallad prekvalificering. Det som ska byggas är bland annat tunnel, järnvägsspår, godsbarngård, broar och andra byggnader.

Trafikverket kommer att bjuda in de aktörer som blivit prekvalificerade till att lämna anbud och beslut om entreprenör tas sommaren 2018.

Parallellt arkitektuppdrag för stationen och stationsområdet

Jernhusen, ett statligt bolag, är beställare av den nya stationsbyggnaden och stationsområdet och har bjudit in två arkitektkontor till ett parallellt uppdrag för att ta fram förslag på utformning. Slutpresentationen från arkitekterna var den 22 november och nu bedöms de olika förslagen hos Jernhusen, kommunen, Trafikverket och Region Halland. 

Planering inför byggtiden

Den viktiga planeringen inför byggtiden fortsätter. Byggtiden i Varberg ska bli så smärtfri och enkel som det går, förhoppningsvis också positiv och spännande. För denna målsättning finns det gott om exempel på städer, både i Sverige och utomlands.

Förberedande arbeten

Förberedande arbeten som måste göras innan byggstart av järnvägsanläggningen pågår. Ledningsomläggningar har påbörjats. 

Tillåtlighetsbeslutet

Det var den 21 mars 2013 som regeringen gav ett så kallat tillåtlighetsbeslut för Västkustbanans deletapp genom Varberg. Det betyder att regeringen gav klartecken för den sista delen av utbyggnaden genom Halland. Sju kilometer dubbelspår ska byggas från Lassabacka till Breared. Cirka tre kilometer av dessa komma läggas i en tunnel under staden, från nya stationen och söderut.

Trafikverket planerar och bygger

Byggstarten är planerad till 2019 och enligt planerna ska tågen börja rulla på det nya spåret år 2024. Under byggtiden kommer det att finnas en tillfällig tågstation strax väster om nuvarande station.

Det är Trafikverket som planerar och anlägger både järnväg och tunnel. Statens utbyggnad av Västkustbanan har pågått i många år. Västkustbanan går mellan Göteborg och Lund och enkelspåret genom Varberg är en av banans två enkelspåriga ”flaskhalsar” som finns kvar.

Station i centrum

Varberg kommer att få ett nytt stationsområde med nedsänkta plattformar ungefär 150 meter norr om nuvarande station. Det nya stationsområdet blir ett nav för all kollektivtrafik i kommunen, vilket kommer att göra det lättare att pendla både till och från Varberg.

I princip hela Varbergs centrum ligger inom gångavstånd från stationen och nästan hela Varbergs tätort inom cykelavstånd. Täta och effektiva bussturer från stationen kommer att binda ihop resten av kommunen med centrum.  Med en centralt belägen station finns stora möjligheter att göra en stadskärna levande och dynamisk vilket i sin tur skapar en attraktiv stad.

Mindre buller och ökad trafiksäkerhet

När Varbergstunneln är färdig kommer nuvarande järnvägsspår tas bort och godsbangården vara flyttad. Resultatet blir att den barriär-och bullerkälla, som järnvägen utgjort i centrum och söderut mot Apelviken, försvinner. I samband med det kan också flera farliga plankorsningar tas bort, vilket gör att trafiksäkerheten ökar.

Snabbt, effektivt och miljövänligt

Västkustbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägsförbindelser. Den har också en vidare koppling norrut mot Oslo och planer finns för en fortsatt förlängning söderut mot kontinenten. Avsikten med utbyggnaden är att skapa ett snabbt, effektivt och miljövänligt transportmedel för både människor och gods.

Trafikverket formulerar det så här: "Med ett fullt utbyggt dubbelspår blir kapaciteten på banan större, och därmed kan turtätheten öka för både person- och godståg. I och med utbyggnaden till dubbelspår ökar den tekniska standarden på hela Västkustbanan. Detta innebär att hastigheten kan höjas, vilket förkortar restiden och även ger en större tillförlitlighet."

Så här ser den nya sträckningen ut:

Detaljplan för spårdragning, Varbergstunneln

Planeringsstadiet

Trafikverket är huvudman för utbyggnaden till dubbelspår i Varberg och planerar och anlägger både järnväg och tunnel. Hur detta ska se ut beskrivs i en järnvägsplan. Kommunens uppgift är bland annat att ta fram detaljplaner och att arbeta för att lösningen blir så bra som möjligt ur lokalt perspektiv. Trafikverkets arbete med järnvägsplanen och kommunens arbete med detaljplanerna löper parallellt.

Under våren 2015 genomfördes samråd om detaljplanerna och järnvägsplanen. Ett år senare, 2016, ställdes detaljplanerna och järnvägsplanen ut för granskning. Den 23 maj 2017 antogs detaljplanerna av kommunfullmäktige och senare under året beräknas järnvägsplanen fastställas. Med i planeringsarbetet är också det statliga bolaget Jernhusen AB, som äger stationen och mark omkring denna.

Mer information

Mer information om projektet hittar du på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats och i den senaste versionen av detaljplanerna.

ikon

Kontakta oss

Projektledare

Jan Bengtsson

Stadsutvecklingsprojektet

0708- 30 46 69

jan.bengtsson@varberg.se

Kommunikatör

Anna Beuerman

Stadsutvecklingsprojektet

072-157 98 10

anna.beuerman@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter