varningsikon

2018-05-22 16.24

Eldningsförbud i Varbergs kommun  

Från och med den 23 maj klockan 08:00 råder det eldningsförbud i Varbergs och Falkenbergs kommuner. Det varma vädret har gjort att det är mycket torrt i skog och mark och spridningsrisken vid en eventuell brand är stor. Eldningsförbudet gäller tillsvidare.

Läs mer

Sök

Medborgardialog om stadsutvecklingen

Människor på väg in till Folkets Hus för att titta på arkitekernas förslag om Västerport

Foto: Sanna Bäckström/Hidvi Group

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport. På den här sidan kan du läsa om vilka möjligheter du har att påverka Varbergs nya stadsdel.

Dialog just nu

Den 31 december 2017 gick samrådstiden för planprogrammet för Västerport ut.
Stort tack till alla som lämnat åsikter och synpunkter!
Nu börjar arbetet med att gå igenom allt material som kommit in: både åsikterna från allmänheten och remissvaren från olika myndigheter. Beroende på vad synpunkterna innehåller kommer programmet eventuellt  att revideras.
I mars beräknas det slutgiltiga förslaget gå upp för godkännande i byggnadsnämnden, och därefter ska programmet också klubbas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Vad är ett planprogram?

Ett planprogram görs ofta när det handlar om ett större område som ska planeras. I programmet utreder man förutsättningar och visioner och ger förslag på en struktur för byggnader, vägar och grönytor. Programmet går ut på samråd för att kommunen ska få in synpunkter i ett tidigt läge, innan arbetet med detaljplanerna börjar.

Planprogrammet för Västerport är en "tårta" som består av många ingredienser. Bland annat ingår resultatet av två medborgardialoger, ett parallellt uppdrag med tre arkitektteam, kommunens inriktningsbeslut för Stadsutvecklingsprojektet, ekonomiska och tekniska förutsättningar med mera.

Tidgare dialogprojekt:

Dialogen i det parallella uppdraget - 2016

Den 21 januari 2017 presenterade tre arkitektteam varsitt förslag på hur Västerport kan komma att se ut för allmänheten. Efter det ställdes förslagen ut i tre veckor på Komedianten. Under den här tiden har alla som velat kunna lämna synpunkter på vad de tycker är bra – och mindre bra – med teamens förslag. Drygt 350 svarsformulär har lämnats in, alla med i snitt tio synpunkter på varje, sammanlagt mer än 3000 inlämnade synpunkter!

"Tre fina förslag"

Så vad tycker då kommuninvånarna om förslagen?
En vanlig åsikt är att att de tre teamen Spacescape, Mandaworks och EG Architects alla tre har arbetat fram fina och attraktiva förslag, och att man nu hoppas att kommunen ska hitta en bra mix av dem. Inget förslag är populärare än något annat.
Resultatet är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg, som du hittar här.PDF (pdf, 10.8 MB)

Medborgardialogen 2014

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, bjöd kommunen  in till dialog och samverkan tidigt i processen. Medborgardialogen 2014 handlade  framförallt om vilka värden som människor tycker är viktiga i utvecklingen.
Gensvaret var  stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många!  Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar förmedlades också via e-post, Facebook och framtidsvykort.

Fokusområden och utmaningar

Materialet från medborgardialogen  sammanställdes och analyserades av kommunens dialogkonsult. Bland annat definierades tre fokusområden och sju utmaningar. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport, vilket fastslogs i den Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016.PDF (pdf, 128.4 kB)

De tre fokusområdena är:

1. Variation för integration: Det ska finnas en väl balanserad blandning av innehållet i stadsdelen som fungerar året runt. Mötesplatser, bostadsformer, bebyggelse och grönska ska skapa förutsättningar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel.

2. Vardagslogistik som förenklar och förenar: Stadsdelen ska utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, det ska vara lätt för alla att ta sig fram och tillbaka mellan olika målpunkter. Den fysiska utformningen ska också inspirera till en hållbar livsstil hos människor som bor, arbetar och vistas i området.

3. Blått och grönt visar vägen: Det ska finnas en närhet till naturen och ett samspel mellanhav, grönska och stad. Genomtänkta gröna stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig del i stadsutvecklingen.

Vill du veta mer om som kom fram i 2014 års medborgardialog?  Ladda ner broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”.PDF (pdf, 5.3 MB)

Vad händer just nu?

  • Alla synpunkter på planprogrammet gås igenom och sammanställs.
  • Vid behov revideras förslaget till planprogram innan det presenteras för byggnadsnämnden i slutet av mars 2018.
  • Vi planerar för nästa dialogmoment - en barndialog i september 2018. (Mer information kommer längre fram!)
ikon

Kontakta oss

Kommunikatör

Cecilia Werner

Stadsutvecklingsprojektet

0729-73 28 82

cecilia.werner@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter