Sök

Medborgardialog om stadsutvecklingen

Människor på väg in till Folkets Hus för att titta på arkitekernas förslag om Västerport

Foto: Sanna Bäckström/Hidvi Group

Dialog och delaktighet ska följa planeringen och genomförandet av Västerport.
På den här sidan kan du läsa om vilka möjligheter du har att påverka Varbergs nya stadsdel.

Dialog just nu

Den 21 januari 2017 presenterade tre arkitektteam varsitt förslag på hur Västerport kan komma att se ut för allmänheten. Efter det ställdes förslagen ut i tre veckor på Komedianten. Under den här tiden har alla som velat kunna lämna synpunkter på vad de tycker är bra – och mindre bra – med teamens förslag. Drygt 350 svarsformulär har lämnats in, alla med i snitt tio synpunkter på varje, sammanlagt mer än 3000 inlämnade synpunkter!

"Tre fina förslag"

Så vad tycker då kommuninvånarna om förslagen?
En vanlig åsikt är att att de tre teamen Spacescape, Mandaworks och EG Architects alla tre har arbetat fram fina och attraktiva förslag, och att man nu hoppas att kommunen ska hitta en bra mix av dem. Inget förslag är populärare än något annat.

Här är några synpunkter som återkommer hos många:

 • Gärna rutnätsstad som knyter samman Västerport med stadskärnan
 • Husen i Västerport ska byggas i trä och/eller sten
 • Inga höga hus närmast vattnet som skymmer utsikten
 • Måste vara ett brett kajstråk med plats för både gångare, cyklister och aktiviteter
 • Inga båtplatser längs med kajen, eftersom det redan finns en småbåtshamn på Getterön
 • Gärna badmöjlighet längs med kajen
 • Bra med kanaler som drar in vatten i området (men det finns också de som tycker kanaler bara blir
        till besvär)
 • Mycket positivt med en siktlinje från stationen till fästningen

Detta är bara en bråkdel av alla åsikter som framförts. Resultatet är sammanställt i rapporten "Så här tycker Varberg, som du hittar här.PDF (pdf, 10.8 MB)

Fler tillfällen att tycka till

Nu fortsätter kommunens arbete med att ta fram ett planprogram för Västerport. De tre förslagen kommer under våren att "bakas ihop" till ett förslag som sedan presenteras i ett planprogram i slutet av 2017. I det arbetet kommer invånarnas synpunkter att vara ett viktigt inspel. Andra delar som ska tas hänsyn till i denna process är praktisk genomförbarhet, tekniska utredningar, ekonomiska aspekter och politiska beslut. Likaså resultaten från de workshoppar som genomförts med tjänstemännen från olika förvaltningar.

Både planprogram och detaljplaner ska ut på samråd (= fler tillfällen att tycka till) och olika former av dialog kommer följa Projekt Västerport under hela planeringen.

Medborgardialogen 2014

För att ta reda på hur Varberg bäst ska formas och vad den nya delen av staden ska innehålla, bjöd kommunen  in till dialog och samverkan tidigt i processen. Medborgardialogen 2014 handlade  framförallt om vilka värden som människor tycker är viktiga i utvecklingen.
Gensvaret var  stort och idéerna, förslagen och synpunkterna många!  Mer än 900 samtal fördes i samband med workshoppar och möten på stan. Många tankar förmedlades också via e-post, Facebook och framtidsvykort.

Materialet från medborgardialogen  sammanställdes och analyserades av kommunens dialogkonsult Sweco. Bland annat definierades tre fokusområden. Kommunfullmäktige har beslutat att dessa ska vara vägledande i den fortsatta planeringen av Västerport, vilket fastslogs i den Inriktning för Stadsutvecklingsprojektet som fullmäktige antog i mars 2016.

De tre fokusområdena är:

1. Variation för integration: Det ska finnas en väl balanserad blandning av innehållet i stadsdelen som fungerar året runt. Mötesplatser, bostadsformer, bebyggelse och grönska ska skapa förutsättningar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel.

2. Vardagslogistik som förenklar och förenar: Stadsdelen ska utformas utifrån ett tillgänglighetsperspektiv, det ska vara lätt för alla att ta sig fram och tillbaka mellan olika målpunkter. Den fysiska utformningen ska också inspirera till en hållbar livsstil hos människor som bor, arbetar och vistas i området.

3. Blått och grönt visar vägen: Det ska finnas en närhet till naturen och ett samspel mellanhav, grönska och stad. Genomtänkta gröna stråk och ytor samt siktlinjer mot havet är en viktig del i stadsutvecklingen.

Vill du veta mer om 2014 års medborgardialog?  Ladda ner broschyren ”Tillsammans skapar vi världens bästa Varberg”.PDF (pdf, 5.3 MB)
Och här kan du läsa Inriktning för StadsutvecklingsprojektetPDF (pdf, 128.4 kB) som är kommunens vägvisare och ramverk för hela projektet.

Vad händer just nu?

 • Under våren fortsätter arbetet med att ta fram ett planprogram för Västerport.
 • Efter sommaren kommer ett förslag på planprogram gå ut på samråd. Då finns det
        återigen möjlighet att komma med synpunkter.
ikon

Kontakta oss

Kommunikationsansvarig

 

Annika Kallebäck

Samhällsutvecklingskontoret
0734-13 21 89
annika.kalleback@varberg.se

ikon

Självservice & blanketter