Sök

Planer och strategier

Byggarbetare med karta i handen vid arbetsplats

Foto: Hidvi Group

Varbergs kommun har tagit fram ett antal strategiska planer och strategier för att förtydliga kommunens övergripande planeringsprinciper som uttrycks i översiktsplanen. Just nu kan du tycka till om förslag till parkeringsstrategi 2030.

Pågående planer och strategier

Parkeringsstrategi

Förslag till parkeringsstrategi 2030 är nu ute på remiss. Parkeringsstrategin innehåller långsiktiga inriktningar för parkering i Varbergs huvudort. Det handlar om att nyttja parkeringshusen i centrum, få en levande stadskärna och reglera parkering utan avgifter.

Parkeringsstrategin har tre huvudinriktningar:

1. Stödja utvecklingen mot en attraktiv stadsmiljö

2. Bidra till en fungerande vardag

3. Främja hållbara transportsystem

Parkeringsstrategi 2030 - förslag på remiss Pdf, 959.6 kB. (Pdf, 959.6 kB)

På remiss till den 3 september 2021. Mejla dina synpunkter på förslaget till parkeringsstrategi till ks@varberg.se, ange diarienummer KS 2020/0312 i e-postmeddelandet.

Ortsutvecklingsstrategier

Med start hösten 2017 kommer det att tas fram ortsutvecklingsstrategier för sju orter i Varberg; Gödestad, Hunnestad, Derome, Sibbarp, Valinge, Karl-Gustav och Himle.

Ortsutvecklingsstrategierna är ett försök att hitta ett bättre planeringsunderlag och utvecklingsprocesser för mindre orter som idag omfattas av föråldrade eller inte tillräckligt vägledande planeringsunderlag.

Läs mer om arbetet med ortsutvecklingsstrategier här.

Gällande planer och strategier

Förtätningsstrategi

Kommunfullmäktige har i december 2017 antagit en förtätningsstrategi för Varbergs tätort. Läs mer om förtätningsstrategin här.

Bebyggelsestrategi

I juni 2013 antog kommunfullmäktige i Varberg en ny bebyggelsestrategi Länk till annan webbplats. (pdf, 3.6 MB). Strategin ligger till underlag för kommunens agerande inom bostadsförsörjning, utveckling av verksam­hetsområden och markpolitik. Syftet är att visa vägen för kommunens ambition att ta initiativet och planera för helheten och en högre bostadsproduktion.

Grönstrategi

Grönstrategin Pdf, 3.9 MB. (Pdf, 3.9 MB) (pdf, 4.7 MB), som även heter "Simma, lek och svärma", beskriver utvecklingen av Varbergs uterum, aktiviteter och upplevelser för människor och även av biologisk mångfald. Det kan handla om torg, motionsspår, stränder, parker och naturområden.

Trafikstrategi

Trafikstrategin Pdf, 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.2 MB) pekar ut Varbergs kommuns inriktning vid arbete med trafik- och stadsplanering. Strategin ska bidra till att uppnå ett effektivt, säkert och hållbart trafiksystem. Den ska utgöra underlag och vara till hjälp i det vardagliga arbetet med att skapa och planera Varbergs kommande trafiksystem. Strategin har ett horisontår på 2030. 

Utbyggnadsplan för bostäder

Varbergs kommuns utbyggnadsplan för bostäder Pdf, 1.5 MB. (Pdf, 1.5 MB)beskriver kommunens planerade utbyggnad av bostäder framöver. Kommunen räknar med att växa med ca 18 000 invånare fram till år 2030. Befolkningsökningen kräver en högre utbyggnadstakt av bostäder än vad kommunen tidigare haft. Detta medför i sin tur ökat behov av infrastruktur och service såsom vatten och avlopp, skolor och gång- och cykelvägar. Kommunen bedömer att det kommer att behöva byggas cirka 8500 nya bostäder under denna tidsperiod (exklusive det uppdämda behovet). Detta skulle kunna uppnås genom att gemensamt styra mot att färdigställa ett fåtal attraktiva större utbyggnadsområden som genererar en stor variation av bostadstyper.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

Avdelningen för samhällplanering

ks@varberg.se

Självservice & blanketter