Sök

Hållbar utveckling

Varbergs kommun arbetar målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Med det menar vi en utveckling där vi ska tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Dessa tre delar är ömsesidigt beroende av varandra och är alla viktiga för att uppnå en hållbar utveckling.

Ekologisk hållbarhet - handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska den mänskliga påverkan på naturen.

Social hållbarhet - handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls.

Ekonomisk hållbarhet - handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser.

Hållbar samhällsplanering

Hög livskvalitet ska gå hand i hand med förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och minimerad klimatpåverkan. Kommunens samhällsplanering ska ge dig som kommuninvånare förutsättningar att göra hållbara val. Transportbehovet ska minimeras och det ska vara lätt att resa hållbart, med cykel eller kollektivtrafik, i trygga trafikmiljöer. Vi strävar också efter god tillgång till energieffektiva och sunda bostäder samt bostadsområden med en stor mångfald och blandning av åldrar. Viktigt för folkhälsan och den sociala hållbarheten är också att planera för närhet till natur och attraktiva mötesplatser.

Hållbar fysisk planering

Fysisk planering är ett viktigt verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. I den fysiska planeringen tar man hänsyn till hur mark, vatten och bebyggd miljö används. Hållbar planering innebär bland annat att bygga så att belastningen på mark, vatten och luft minimeras, att hushålla med naturresurser, att bevara och utveckla områden med skyddsvärd natur- och kulturmiljöer och att mark används till det som den bäst är lämpad för.

Viktiga styrdokument för samhällsplaneringen

Miljöbalkenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Plan- och bygglagen (PBL)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och kommunens översiktsplan (ÖP)öppnas i nytt fönster är viktiga styrdokument som anger krav, bestämmelser och riktlinjer som gäller vid planering och bygglovgivning.

ikon

Kontakta oss

Samhällsutvecklingskontoret

ikon

Självservice & blanketter