Sök

Rapporter

Varje delmoment i det systematiska kvalitetsarbetet innehåller analys över utbildningens kvalitet som sedan dokumenteras i rapport/PM till förskole- och grundskolenämnd. När rapporter har behandlats i nämnden publiceras de här för alla medarbetare och andra att ta del av. Identifierade utvecklingsområden som beskrivs i rapporterna fördjupas med rektorer och/ eller andra chefer i förvaltningen som ett sista steg i varje delmoment.

Undervisning och ledarskap i fritidshem, grundsärskola och grundskola

Delmomentet undervisning och ledarskap börjar med elevenkät och samtal med elever i årskurs 5 och 8 i grundskolan. Lärare från skolorna och representanter centralt från förvaltningen träffas sedan för dialog om undervisningens kvalitet. Underlag från elev- och lärarperspektivet delges sedan rektorerna och blir ett av underlagen för kvalitetsdialog mellan rektorer och representanter centralt från förvaltningen. I kvalitetsdialogen är utvecklingsplansarbetet på skolorna också i fokus. Fritidshem och grundsärskola ingår i processen från kvalitetsdialogerna och framåt. Processen innebär en möjlighet för rektor att få stöd i analysen av sitt utvecklingsplansarbete och för förvaltningen centralt av verksamhetsplansarbetet.

Undervisning och ledarskap i förskola

Delmomentet undervisning och ledarskap börjar med personalenkät i förskola och därefter lärandebesök mellan förskolor. Detta är nya moment som startar hösten 2020. Förskollärare från förskolorna och representanter centralt från förvaltningen träffas sedan för dialog om undervisningens kvalitet. Underlag från förskollärarperspektivet delges sedan rektorerna och blir ett av underlagen för kvalitetsdialog mellan rektorer och representanter centralt från förvaltningen. I kvalitetsdialogen är utvecklingsplansarbetet på förskolorna också i fokus. Processen innebär en möjlighet för rektor att få stöd i analysen av sitt utvecklingsplansarbete och för förvaltningen centralt av verksamhetsplansarbetet.

Värden och lika möjligheter i förskola och skola

Processen ska bidra med analys och stöd i utvecklingsarbete för barn och elevers lika möjligheter i förskola och skola. Områden som följs är värdegrundsarbete och kompensatoriskt uppdrag för välmående, utveckling och lärande. Varje år väljs några specifika områden som blir fokus i dialog och analys. Dialog genomförs tvärprofessionellt mellan olika yrkeskategorier i förskola och skola och ligger till grund för rapporten.

 

 

Förutsättningar och resultat i fritidshem, grundsärskola och grundskola

Avstämningen innebär uppföljning och analys av resultat i det pedagogiska uppdraget såsom betyg, närvaro, personal, resursfördelning och skolorganisation.

Varje år identifieras några mönster som fördjupas i workshop med rektorer, vilket ligger till grund för rapporten. I grundskolan läggs ett stort fokus på elevernas måluppfyllelse och kunskapsprogression utifrån omdömen, prov och betyg.

 

Äldre rapporter

ikon

Kontakta oss

Kontakt

Kontaktinformation

Självservice & blanketter