Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-25

”Vi har elever som inte kan tala själva, men som har mycket att berätta!”

Grundsärskolan har samma läroplan som grundskolan men kursplaner är anpassade till skolformen. Arbetsmetoder och processer har tydliga praktiska inslag för att eleverna ska få en variation av arbetsformer och kunna generalisera sina kunskaper.
- Vi jobbar mycket praktiskt eftersom teori och praktik måste hänga samman för eleverna i lärprocessen, förklarar Anna-Karin Fitkin, lärare i bland annat hemkunskap på Mariedals och Almers grundsärskolor och med försteläraruppdrag i BFL.

I Varbergs finns två kommunala grundsärskolor, Mariedals grundsärskola för elever i årskurs 1-9 och Almers grundsärskola årskurs 6-9. Mariedals grundsärskola har klassrum och grupprum fördelade i hela skolan vilket leder till att alla elever möts på ett naturligt sätt, och blir en framgångsfaktor för inkludering.
- Vi har många naturliga mötesplatser där både spontana möten och planerade möten kan äga rum. Dessa möten skapar en förståelse för att vi alla är olika och har behov av att bli bemötta på olika sätt, säger Jessica Eriksson, specialpedagog på Mariedals grundsärskola. 

IT och teknik för lärande

En undervisning anpassad efter varje elevs behov och nuläge i kunskapsutvecklingen är en självklar del av att planera och genomföra lektioner. Under en lektion är arbetssätt och innehåll individuellt organiserat, under en annan fungerar det utmärkt att arbeta i grupper med gemensamma uppgifter. Anna-Karin Fitkin och Jessica Eriksson upplever att IT och teknik utvecklat elevernas lärande och bidrar till fler dimensioner av kunskap och undervisning.
- En smartboard öppnar upp för samarbete. Flera av de digitala tavlorna har funktioner som möjliggör att två elever kan använda tekniken samtidigt. Det ger förutsättningar att spela memory, lägga pussel och utveckla ett kamratlärande i exempelvis den första läs- och skrivutvecklingen, förklarar de.
Genom att digitalt dokumentera lektioner som förlagts ute i naturen, exempelvis en utemattelektion, kan den praktiska lektionen lyftas in i den mer teoretiska klassrumssituationen. De digitala verktygen ger också eleverna möjlighet till delaktighet och inflytande i utvecklingssamtalen genom att deras arbete mot kunskapsmålen filmas. Filmen finns sedan med som ett stöd för eleven under utvecklingssamtalet.
- Grundskolans lärare och elever kommer då och då till oss och deltar i undervisningssituationer med smartboard. Dels upplever våra elever stolthet över att skolkamrater ber dem om hjälp, dels möts verksamheterna naturligt i en undervisningskontext, berättar Anna-Karin Fitkin.
Mycket av skolans arbete dokumenteras i olika bloggar och i skolans lösenordskyddade Youtube kanal. Här kan elever och vårdnadshavare få ett underlag till att samtala om skolan på hemmaplan. Det ger också möjlighet till förberedelse inför olika aktiviteter utanför ordinarie schema.

”Vi har elever som inte kan tala själva, men som har mycket att berätta!”

Kommunikation är en viktig del i att uppleva innanförskap och delaktighet i samhället och dess olika arenor. På Mariedals grundsärskola jobbar man aktivt med att utveckla olika former av sätt att kommunicera så att alla elever ska kunna delta i samtal, bidra med berättelser och göra sina åsikter och tankar hörda. De arbetar med olika kommunikationsverktyg så som bildstöd, tecken, taktila tecken, kroppsspråk, färg och form, dans och rörelse med flera. De vuxna som eleverna möter på skolan måste kunna tolka olika former av kommunikation och vara nyfikna på vad eleverna vill säga.
- Kommunikation är en mänsklig rättighet! Vi ser kommunikation som vår viktigaste uppgift att utveckla hos eleverna, och med kommunikation menar vi inte bara att uttrycka sig i tal, utan att använda olika uttrycksformer. Att kunna samspela med andra och ger förutsättningar att aktivt kunna påverka sitt liv, säger Anna-Karin Fitkin och Jessica Eriksson enstämmigt.

Var är vi, vart ska vi – analys för progression

Det systematiska kvalitetsarbetets olika delar är ständigt närvarande när pedagogerna berättar om särskolans arbete, innehåll och måluppfyllelse. Det är en organisation där fördjupande samtal om lärande och undervisning förs kontinuerligt, och personalens analysförmåga har stärkts genom kompetenshöjande insatser.
- Tidigare satt vi i juni och svarade skyndsamt på frågor en dag innan semestern. Idag arbetar vi löpande under läsåret med frågorna vilket ger oss en helt annan reflektion, säger Jessica Eriksson. Vid olika avstämningstidpunkter samlas varje klasslag för att samtala om utveckling kring skolans prioriterade mål och elevers lärande.
- Att analysera är inte alltid en självklarhet, och att analysera rätt saker tar tid. I början kunde vi resonera så som "vi gjorde x det blev y och det berodde på z". Idag ser vi en djupare kvalitet i samtalen och vår utvecklade analysförmåga har lett till nya frågor som ger nytt lärande, fortsätter Anna-Karin Fitkin.
En effekt av kvalitetsarbetet har blivit pedagogernas syn på hur viktigt det är med elevers delaktighet i målen. De arbetar mycket med att eleverna ska förstå sina uppsatta kunskapsmål utifrån sina förutsättningar. Exempelvis används bildstöd till målen och finns uppsatta vid elevernas arbetsplatser. Genom att aktivt arbeta tillsammans med eleverna kring målen, får eleverna syn på sin egen progression.
- Kvalitetsarbetet har också gjort att vi har fått upp ögonen kring utvecklingsområden för oss i personalen. All personal på grundsärskolan har under förra läsåret arbetat med Skolverkets läslyft då vi i vårt analysarbete såg ett behov av att fördjupa oss inom läs- och skrivutveckling, berättar Anna-Karin Fitkin och Jessica Eriksson.
Innevarande läsår har personalen på Mariedals grundsärskola arbetat med att utveckla förmåga att använda tecken som stöd. I kvalitetsarbetet såg de att kunskaperna var mycket ojämna i personalgruppen. När så ännu en period av aktiv analys ska ske, kommer nästa års behov av fortbildning och kompetensutveckling att synliggöras. Vad det blir återstår att se, och Pedagog Varberg speglar självklart pågående processer på Mariedals grundsärskola också kommande läsår.


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna