Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-04-11

Varberg växlar upp med internationellt kunskapsutbyte

Att skolutveckla klokt och långsiktigt innebär att skapa strategier och processer som ger effekt i undervisningen för elevers lärande. I Varbergs kommunala skolor visar analys av fem års insatser att rätt väg valts. Igår hölls en presskonferens där bakgrund, nuläge och utveckling framåt presenterades.
- Lärare och rektorer har arbetat intensivt de senaste åren, berättar Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun. För att vi ska fördjupa pågående processer och vässa verksamheten ytterligare kommer ett partnerskap mellan Varbergs kommun och universitet och skolor i Hongkong att etableras.

Per Westmark, Kristofer Karlsson och Annefrid Svenningsson.

Per Westmark, Kristofer Karlsson och Annefrid Svenningsson.

I det kommunövergripande skolutvecklingsarbetet har barn- och utbildningsförvaltningen prioriterat det pedagogiska ledarskapet i klassrummet. Utifrån aktuell skolforskning och vetenskaplig grund har förvaltningens organisation och verksamhet formerats så att strategier kan ge förutsättningar som når ända in i klassrummens praktik. ÄDK, ämnesdidaktiskt kollegium, är en strategi som innebär att undervisningsutveckling blir en naturlig del av vardagen. Lärare som undervisar i samma ämnen träffas kontinuerligt för att tillsammans planera, analysera och utveckla undervisningen, med syfte att säkerställa undervisningens kvalitet och att undervisningen utgår från elevers behov av kunskap och lärande.
- ÄDK har bidragit till en kulturförändring i arbetslagen, berättar Per Westmark, lärare på Påskbergsskolan och en av resenärerna till Hongkong. För att säkerställa att de specifika kritiska aspekterna i undervisningen berörs, och elevers lärande fokuseras i ÄDK-arbetet, använder vi en gemensam teoribildning med Variationsteorin som grund för arbetet.

Öppna lektioner - kollegialt lärande i skarpt läge

I maj reser alltså en arbetsgrupp bestående av rektorer, lärare och verksamhetschefer till Hongkong. Fyra grundskolor har nått en fas i ÄDK-arbetet där så kallade öppna lektioner praktiserats under våren. Öppna lektioner betyder att lärare observerar varandras undervisning utifrån aktuell lektionsplanering och efter lektionen tillsammans diskuterar hur lektionen gick och om nya utmaningar i att nå ännu djupare i elevers lärande synliggjordes.
- Elevers uppfattningar om ett stoff påverkar deras möjligheter att fördjupa sitt lärande. Det kan leda till att vi lärare inte ser egentlig nivå av elevers lärande, och istället låter ett arbetsområde löpa på utan att elever har förstått på djupet, menar Kristofer Karlsson, lärare på Bosgårdsskolan och också en av de som reser med till Hongkong. Genom att vi arbetar med ÄDK kartlägger vi uppfattningar och kan variera undervisningen på ett sätt som stärker elevernas kunskap och bildning, här och nu och också för fortsatt lärande.

Att organisera för lärares lärande stärker elevers lärande

Annefrid Svenningsson är rektor på Påskbergsskolan och beskrev under presskonferensen sin upplevelse av hur lärare tillsammans utvecklar ny kunskap och använder tid som systematiserats i organisationen på ett tydligt konstruktivt sätt och menar att ÄDK-arbete bidrar med att skapa relevans för gemensamma möten och stärker det kollegiala lärandet.
- Lärare beskriver att samplanering ger effekter också för arbetsmiljön. Tidigare satt var och en på sin kammare och planerade, medans vi idag har 90 minuter i veckan schemalagt för gemensam planering. Jag som rektor måste värna om den avsatta tiden och våga prioritera och också prioritera bort. ÄDK blir både ett kollegialt lärande med samsyn kring teoribildning, och ett kollegialt delande då man hjälps åt i både för-och efterarbete samt skruvar och förfinar undervisningen tillsammans med kollegor och ämneslärare.

Varför Hongkong?

Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att hålla i och ut på inslagen väg, och sedan länge förstått att det inte finns något quick fix vad gäller hållbar skolutveckling med effekt för elevers lärande. Kompetensutvecklingsresan till Hongkong kommer att ge innehåll för fortsatt arbete och det är just innehåll som styrt valet av målpunkt.
- Varberg är faktiskt unika i ÄDK-arbetet eftersom vi arbetar både på enhetsnivå och på kommunövergripande nivå. Vi söker därför efter ett specifikt innehåll som kan ge oss fortsatt vägvisare för att förfina undervisningen, inte ett särskilt land eller stad, säger Maria Wirén. Vi vet att metoder för att utveckla undervisningen i Hongkong håller mycket hög kvalitet och att vi kan lära av deras sätt att organisera och strukturera. Därför blir valet just Asien – innehållet i deras arbetssätt kan tillföra oss ny och värdefull kunskap.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna