Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-08-29

Utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelse

Målet är en jämlikare skola med högre måluppfyllelse. From Great To Excellent, FGTE, är ett utvecklingsarbete som ska ge barn och elever möjlighet att i utbildningen nå sin optimala potential.
- Idag sjösätter vi ett regionalt samarbete som under snart två års tid har strukturerats utifrån att få bästa möjliga effekt för lärande, säger Maria Wirén utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Håkan Cajander och Maria Wirén.

Håkan Cajander och Maria Wirén.

From Great To Excellent är ett regionalt samarbete i Halland där kommunerna Kungsbacka, Varberg, Halmstad och Laholm samt samarbetspartnerna Region Halland och Högskolan i Halmstad ingår. Samarbetet har som fokus att ta reda på vetenskapliga och erfarenhetsmässiga metoder och arbetssätt som gynnar en positiv resultatutveckling för barn och elevers måluppfyllelse.
- Gemensamt kommer vi att kartlägga och synliggöra framgångsfaktorer för ett hållbart lärande. Det här kommer att stärka och stödja det redan pågående utvecklingsarbetet i kommunen, berättar Maria Wirén.

Kritiska vänner

Samarbetet består av ett systematiskt kvalitetsarbete (SKA) som innebär ett kollegialt lärande genom utbyte och besök mellan kommunerna med utgångspunkt ur det lokala förändringsarbetet samt kommunens identifierade kvalitetsindikationer.
- Utgångsläget är att vara kritiska vänner där vi vågar titta på varandras verksamheter med en önskan om utveckling. Här får vi andras perspektiv och erfarenheter som kan berika vår verksamhet, säger Maria Wirén.
Det regionala erfarenhetsutbytet kommer att ske årligen och innehålla de utvecklingsinsatser som genomförts under verksamhetsperioden. Inför utbytet så läggs en gemensam grund genom kompetensutveckling för att stärka den praktiknära forskningen. Utbytet ska innehålla en dialog och ett lärande som kan blir ett stöd för kommunens fortsatta arbete. Varje kommun har valt ut prioriterade och problematiserade områden.
- Två av våra problematiserade områden handlar om hur vi skapar en tillgänglig lärmiljö för att säkerställa alla barn och elevers behov. Beroende på utbytets karaktär deltar olika målgrupper, säger Maria Wirén.

Kan användas i undervisningen

En av samarbetspartnerna är Högskolan i Halmstad. Håkan Cajander, utvecklingsledare på Regionalt utvecklingscentrum (RUC), som är en del av akademin för Lärande, Humaniora och Samhälle vid Högskolan i Halmstad, är positiv till utvecklingsarbetet. Han beskriver att Högskolan i Halmstad ser att det är viktigt att samarbeta med professionen eftersom en lärarutbildning som inte samarbetar med praktiken inte kan utveckla den egna verksamheten och innehållet i utbildningen.
- Arbetet med From Great To Excellent kommer att nå lärarstudenter via det vetenskapliga perspektivet och den beprövade erfarenheten. Vi får en högra kunskap som vi kan använda i undervisningen med lärarstudenterna. Både vad gäller att driva forskning och att utveckla praktiken, säger han.
Genom kollegial kompetensutveckling tar kommunerna nu ytterligare gemensamma steg för en ökad måluppfyllelse.

Frida Eckegren Serholt

 

ikon

Senaste nyheterna