Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-05-30

Spridningskonferens synliggör framgångsrika arbetssätt

Hur kan förskola och skola minska gapet mellan barns och elevers kapacitet och det vi lyckas få dem att prestera? Det var den gemensamma frågan när deltagarna i From Great To Excellent träffades för en avslutande spridningskonferens.

I augusti 2017 inleddes samarbetet i From Great To Excellent där Varberg deltar tillsammans med Kungsbacka, Halmstad, Laholm, Region Halland och Högskolan i Halmstad. Samarbetet är en process för att utveckla förskolan och skolan och ska leda till nya kunskaper om framgångsrika arbetssätt som gynnar barn och elevers måluppfyllelse. Arbetet utgår från utvecklingsarbetet i respektive kommun.

Värdar tar emot kritiska vänner

From Great To Excellent är en långsiktig process som planeras pågå under fem års tid. Under första omgången, läsåret 2017/2018, har totalt 12 grupper haft utbyte av varandra. Grupperna gör besök hos varandra. En kommun står antingen som värd eller är en så kallad kritisk vän under ett besök. En kritisk vän är någon som besöker en verksamhet och tillsammans med värden formulerar en gemensam förståelse för vad som har skett under exempelvis en dag. Parallellt med utbytena kommunerna emellan går deltagarna en utbildning i analyskompetens för att stärka arbetet i utvecklingsprocessen. Utbildningen ges av forskare vid Högskolan i Halmstad.

En givande lärprocess

Under spridningskonferensen visar samtliga grupper upp årets arbete, vilka lärdomar det gett och vilka slutsatser man kunnat dra. Andreas Gustafsson, rektor på Håstensskolan och Margaretha Bengtsson, språkutvecklare är två deltagare från Varberg som är på plats under konferensen. Tillsammans med fyra andra har de agerat kritiska vänner och studerat hur Haverdals byskola i Halmstad genomsyras av en undersökande utvecklingskultur. Båda är överens om att arbetet varit lärorikt.
- Lärprocessen i From Great to Excellent är det intressanta. En stor del av vinsten ligger i själva mötet. Mötena som har genomförts i samband med undersökningar, observationer, sammanställningar och analys har skapat ett lärande för samtliga deltagare, det är framförallt där som det kollegiala utbytet skett, menar Andreas Gustafsson.

Uppskattad arbetsmetod

Arbetsmetoden inom ramen för from Great To Excellent innebär fokusering på en snäv frågeställning som kopplas till forskning och ett undersökande av praktiken som i sin tur bildar underlag i en analysprocess.
- Jag ser flera fördelar med arbetssättet, bland annat har det skapat förutsättningar att undersöka en specifik fråga och fokusera på den. Många gånger tittar man på för många saker samtidigt. I detta arbetet har vi kunnat fokusera på en fråga och borra i den, vilket har varit väldigt givande. I vår grupp har det även funnits representanter från många led inom skolan vilket gett ett tvärprofessionellt lärande som också varit bra, inte minst för att det även ökar möjligheten till spridning i de olika nivåerna som deltagarna verkar i, konstaterar Margaretha Bengtsson.

12 utvecklingsområden

Under året har 12 olika utvecklingsområden belysts. Inför spridningskonferensen har respektive grupp dels beskrivit arbetet med utvecklingsområdet i en rapport och dels kortfattat summerat innehållet på en poster. Materialet kommer att publiceras på Region Hallands webbplats.


Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna