Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-25

Pulsen på – Vidhögeskolan avrapporterar nuläge

Att coronaviruset och covid-19 påverkar individ-, grupp och samhällsnivå är sedan tre veckor tillbaka det tillstånd vi fått vänja oss vid. Skolans verksamhet påverkas självklart, och när gymnasieskolorna i Sverige stängde ner, fick grundskolorna ta höjd för ett liknande beslut. Pedagog Varberg tar nu pulsen på några skolor och genom rektorerna kikar vi in i en vardag som pågår i parallella spår.

Hej Petra Johansson, en av två rektorer på Vidhögeskolan. Beskriv ett generellt läge på skolan.

- Vi har en god stämning på skolan och alla är införstådda med att det är en speciell situation. Man vikarierar för varandra och löser lektioner och planeringar dag för dag i respektive arbetslag. Vid några tillfällen har klasser i samma årskurs slagits ihop då det varit många elever frånvarande, och för att vi inte lyckats lösa vikarier i alla grupper.

- Vi har haft ungefär 200 elever, 33 procent, hemma sedan i måndags i förra veckan. Vi tror att några är hemma på grund av oro medan andra har förkylningssymtom. Vi har inga bekräftade fall av covid-19 vad vi vet. Drygt 16 personer i personalen är borta varje dag, vilket motsvarar cirka 15 procent av personalstyrkan.

Hur arbetar ni inför ett eventuellt beslut om att också grundskolorna stängs?

- Vi har tät information till både personal och vårdnadshavare om hur vi hanterar frånvaro och en eventuell stängning av skolan. Redan förra måndagen sammankallades delar ur EHT (elevhälsoteam) samt skolans IT-pedagog för att upprätta handlingsplan utifrån pedagogiska frågor om en stängning blir aktuell. Handlingsplanen presenterades på ett extra morgonmöte med personalen på tisdagen och sedan avsattes tid i arbetslagen under både tisdag och onsdag i respektive a-lag att fortsätta jobba med planen. Vi har också förberett ett skuggschema där vi täcker in timplanen och har även täckt upp för att personal kommer vara frånvarande. I skuggschemat tänker vi oss att man jobbar stadievis i förskoleklass, årskurs 1-3, årskurs 4-6 och årskurs 7-9.

- Undervisningspraktiska frågor diskuteras naturligtvis också. Lärare har bjudit in varandra i varje klass/ämnes digitala classroom så att man kan ta över och driva undervisningen vidare om en kollega blir sjuk. Lärare i årskurs 4-9 har tränat på att jobba i Meet med elever som varit i skolan, och lärare årskurs 1-3 har fått extra stöd av IT-pedagogen för att kunna planera och förbereda undervisning via Ipad. I årskurs 7–9 är vi redan digitaliserade så lärarna känner sig trygga. Det som blir lite svårare är de praktiska ämnena då exempelvis slöjd blir svårt för eleverna att jobba med hemma.

Många elever och vårdnadshavare kan uppleva oro i nuläget. Hur hanterar ni det?

- Lärare har samtal med elever om läget, man tittar på Lilla Aktuellt som lyfter frågorna om coronaviruset och covid-19 på ett bra sätt. I dialog och via information till vårdnadshavare försöker vi arbeta främjande och förebyggande, och vara steget före med information och också att bidra med ett lugn.

Vad har varit, och kanske är, den största utmaningen just nu?

- Utmaningen är ovissheten om när ”allt sker”. De flesta av oss känner oss nog ganska splittrade. Lärare som undervisar i yngre åldrar och som inte har en lika digitaliserad undervisning som i de äldre årskurserna, upplever nog en större stress men samtidigt så är de väldigt engagerade och uttrycker ”att detta löser vi”.

Vilka frågor har lärarna varit mest engagerade i att omhänderta och lösa?

- Alla har väldigt engagerade i att dela dokument, diskutera med varandra och se över sina classroom. Vi har lärare på skolan som kommer kunna stötta kollegor som kan uppleva osäkerhet i att bedriva undervisning digitalt. Vi har även diskuterat hur vi ska genomföra och administrera närvaroregistrering för elever, samt gemensamt bestämt att vi kommer att följa upp elever som vi tänker kommer att behöva specifikt stöd genom exempelvis telefonsamtal, enskilda möte via Meet, mail eller chat mm.

Det låter som att Vidhögeskolan arbetar för en god arbetsmiljö och fortsatt stabil undervisning.

- Det är inte många föräldrar som hört av sig till oss, vilket tyder på att de verkar nöjda med den information som de får kring hur Varbergs kommun hanterar situationen. De som kontaktat skolan anser sig av olika anledningar befinna sig i någon form av riskgrupp och det kan nog vara så att en del elever inte kommer till skolan av på grund av sådana anledningar. Personligen känner jag att som rektor får jag ha överseende med detta då vi människor agerar och reagerar på olika sätt då extraordinära situationer uppstår.

Tack för din tid att ge oss en nulägesrapport från Vidhögeskolan, Petra. Är det något du vill lägga till innan Pedagog Varberg låter dig återgå till driften på skolan?

- Ja, jag är stolt över det arbete lärare och pedagogisk personal gör under rådande omständigheter. Stor eloge till alla lärare som roddar och fixar och bemöter alla våra elever i allt vad det innebär just nu.


Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna