Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-27

Pulsen på – Ankarskolan avrapporterar nuläge

Att coronaviruset och covid-19 påverkar individ-, grupp och samhällsnivå är sedan tre veckor tillbaka det tillstånd vi fått vänja oss vid. Skolans verksamhet påverkas självklart, och när gymnasieskolorna i Sverige stängde ner, fick grundskolorna ta höjd för ett liknande beslut. Pedagog Varberg tar nu pulsen på några skolor och genom rektorerna kikar vi in i en vardag som pågår i parallella spår.

Hej Charlotta Hannerfors och Johanna Rydell, rektorer på Ankarskolan. Beskriv ett generellt läge på skolan.

- Vi har under första delen på vårterminen alltid en relativt hög frånvaro på grund av säsongsinfluensa och magsjuka. Skillnaden den här gången är att en del föräldrar hör av sig och berättar att eleverna inte är sjuka utan det finns en oro för att smittas av corona.

- Vi vill att alla ska följa Folkhälsomyndighetens råd och därför ska varken personal eller elever vara i skolan om de varit förkylda och fortfarande är snuviga. Detta bidrar till att lite fler än vanligt är hemma. Men vi kan se en trend under veckan som gått att fler elever kommer tillbaka. Det är jättebra!

Hur arbetar ni inför ett eventuellt beslut om att också grundskolorna stängs?

- Vi har de senaste veckorna arbetat tillsammans med personalen för att säkerställa att eleverna kan få möjlighet att tillgodogöra sig undervisningen utan att vara på plats i skolans lokaler. Vi utgår från elevernas ålder och mognad för att anpassa uppgifter till deras förmåga att klara av att göra uppgifter utan pedagogiskt stöd på plats i det fysiska rummet. Eleverna kommer dock behöva vårdnadshavares stöttning att hitta en ny skolrutin i hemmet och stöd i att kunna fokusera på skolarbetet.

- Om skollokalen stänger någon gång under vårterminen, är planen just nu att årskurs 1-3 erbjuds undervisning under fasta tider, medan förskoleklass erbjuds omsorg vid behov, men inte distansundervisning på samma sätt som de andra eleverna. Eleverna i årskurs 4–9 får fjärrundervisning med hjälp av ordinarie läroböcker och tjänster på nätet. Vi kommer alltså att bedriva i undervisning också om skolan som fysisk lokal stänger. Om vi går över till distans- och fjärrundervisning kommer alla föräldrar att meddelas via Unikum.

Många elever och vårdnadshavare kan uppleva oro i nuläget. Hur hanterar ni det?

- Vi informerar så snart vi fått ny information, vi svarar också på en del frågor hur vi följer Folkhälsomyndigheternas råd. Vi är tydliga med att vi följer myndigheternas råd och uppdaterar vårdnadshavare om läget så fort ny information finns tillgänglig.

- Vi lägger ut extra information på Unikum mellan den information vi får från centrala kommunikationsavdelningen i Varbergs kommun, har löpande kontakt med förvaltningens ledningsgrupp och försöker vara än mer tillgängliga för vårdnadshavare som undrar om läget på Ankarskolan.

Vad har varit, och kanske är, den största utmaningen just nu?

- Den största utmaningen i dagsläget är, som för de flesta andra, ovissheten om vad som kommer hända i framtiden. Vi får helt enkelt planera från dag till dag och samtidigt hålla den bekanta och trygga skolvardagen så välfungerande som möjligt.

- Vi har under veckan skapat en långsiktig handlingsplan, både för stor personalfrånvaro och för fjärr- och distansundervisning. I planen finns också en beredskap att också ta hänsyn till andra behov i samhället och vara beredda att ställa om snabbt och smidigt.

Vilka frågor har lärarna varit mest engagerade i att omhänderta och lösa?

- Lärarna har lagt stort fokus på att vara förberedda inför en eventuell stängning av skollokalerna och ser nu till att alla elever når alla tjänster och plattformar som de kommer behöva.

- En tydlig struktur för eleverna att följa byggs upp. Våra dagliga rutiner har förändrats eftersom vi följer Folkhälsomyndigheternas råd, och flexibilitet är ett tillstånd som vi får acceptera och förhålla oss till. Vardagen pågår, och vardagen ska vara en trygghet för alla.

Det låter som att Ankarskolan arbetar för en god arbetsmiljö och fortsatt stabil undervisning.

- Ja, vi eftersträvar att skoldagen ska vara som vanligt för eleverna så långt vi kan under rådande omständigheter. Lärarnas fokus ligger också på att upprätthålla en god undervisning, samtidigt som de anpassar uppgifter för att eleverna i större utsträckning ska kunna klara uppgifter på egen hand. De allra flesta elever ska ju gå kvar på Ankarskolan i flera år, och en del moment kan därför tas igen nästa termin.

- All personal försöker vara i uppehållsrum, korridorer och personalrum så mycket de kan och erbjuder hjälp till varandra. En positiv effekt av omständigheterna som råder är att eleverna tvättar händerna flera gånger under en skoldag, så åtgången av tvål och pappersservetter är mycket god!

Tack för er tid att ge oss en nulägesrapport från Ankarskolan, Charlotta och Johanna. Är det något ni vill lägga till innan Pedagog Varberg låter er återgå till driften på skolan?

- Vi vill lyfta fram vår fantastiska personal som är de riktiga hjältarna och nu får vara ännu mer flexibla och ibland göra flera personers arbete.

- Kan vi tillägga att vi tycker coronaviruset ska försvinna? Vi är väldigt glada över att alla jobbar tillsammans på ett så bra sätt på skolan! Nu önskar vi alla elever, personal och också er på Pedagog Varberg trevlig helg.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna