Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-05-07

Ökad delaktighet och systematik i kvalitetsarbetet

Att bedriva ett systematiskt och forskningsbaserat kvalitetsarbete är ett uppdrag som delas av många, men med handen på hjärtat kan det vara svårt att få till i praktiken. På Linda Perssons och Linda Ryttares förskolor har man tagit ett annorlunda grepp om det systematiska kvalitetsarbetet och gett Lisa Johnsson möjlighet att på heltid arbeta som utvecklingspedagog. Och de har aldrig ångrat sig.

Utvecklingspedagog Lisa Johnsson, tillsammans med förskolecheferna Linda Persson och Linda Ryttare.

Lisa Johnssons tjänst som utvecklingspedagog är sprungen ur en rad tillfälligheter. Det som blev avgörande för tjänstens inrättande var när förskolecheferna Linda Persson och Linda Ryttare såg resultat i att låta Lisa Johnsson arbeta renodlat som aktionsforskningshandledare under sin utbildning till specialpedagog.
- Det fick effekt direkt! Det blev tydligt att vi som förskolechefer inte har tillräckligt med tid att ge våra pedagoger den stöttning de behöver för att utvecklas och för att utveckla verksamheten i den takt vi önskar. När Lisa Johnsson var klar med sin utbildning erbjöd vi henne tjänsten som utvecklingspedagog, och vi har aldrig ångrat oss!

Nära samarbete med teamets specialpedagog

Tjänsten som utvecklingspedagog har ett tydligt fokus på att driva och samordna förskolornas kvalitetsarbete med målet att undervisningen ska hålla en hög kvalité. Bland arbetsuppgifterna finns att introducera och handleda pedagogerna i det systematiska kvalitetsarbetet, vara samtalsledare i det kollegiala lärandet och bidrar med ytterligare kompetens i barnhälsoarbetet. Själv tycker Lisa Johnsson att hennes erfarenhet som handledare inom aktionsforskningen och läslyftet tillsammans med sin specialpedagogiska utbildning gett henne goda förutsättningar att kliva in i den många gånger handledande roll som uppdraget innebär. Hon är tydlig med att ett systematiserat och forskningsbaserat arbetssätt tar tid, och måste få ta tid.
- Ska vi arbeta systematiskt och forskningsbaserat så krävs det tid att omvärldbevaka och läsa in sig, det tar också tid att driva arbetet framåt och möjliggöra för pedagogerna att vara delaktiga på ett enkelt och lustfyllt sätt. Jag tror att man kan nå resultat snabbare om man vågar satsa på en roll likt min, jag tror verkligen på den här rollen!

I sin roll som utvecklingspedagog har Lisa Johnsson ett nära samarbete med teamets specialpedagog Pernilla Karlsson. Hon poängterar att det är viktigt att skilja på hennes och specialpedagogens roll, men att de tillsammans har hittat ett välfungerande arbetssätt där bådas kompetens tas tillvara.
- Tillsammans lyfta frågor som rör ett enskilt barn till att bli ett etablerat arbetssätt, så att vi systematiskt kan skapa förutsättningar för alla barn att vara i förskolan.
Just nu är Lisa Johnsson delaktig i det förebyggande arbetet kopplat till barnhälsarådslagen tillsammans med Pernilla Karlsson. I fokus är tillgängliga lärmiljöer ur ett socialt, fysiskt och pedagogiskt perspektiv.
- Det är verkligen jättespännande att vara med i kartläggningen av lärmiljöerna! Utifrån våra olika roller kan vi kan fördela de uppdrag som kommer av kartläggningen mellan oss.

Fler aktioner

Redan under tiden Lisa Johnsson arbetade som aktionsforskningshandledare identifierade hon att det fanns utmaningar i mötet mellan olika teorier, metoder och perspektiv i den dagliga verksamheten.
- Vi såg att utvecklingspedagogiken till viss del krockade med Reggio Emilia-perspektivet, och att det fanns en utmaning i att gifta ihop ett målstyrt arbetssätt där pedagogerna bestämmer innehållet i undervisningen med ett som baserar sig på att låta barnens intressen och nyfikenhet styra innehållet. Vi har nu landat i arbetssätt som förenar de båda perspektiven, där undervisningen sker genom växelverkan mellan pedagoger och barn. Aktionen har ett tydligt målfokus men barnens erfarenhet och delaktighet styr fortsatta utmaningar i nästa aktion.
Det fanns också utmaningar i mötet mellan teori och praktik där aktionsforskningens omfattande tillvägagångssätt ibland upplevdes som ett hinder snarade än en möjlighet, och att aktionsforskningen ibland blev ett självändamål utan direkt koppling till det övriga kvalitetsarbetet.
- Det fanns inte tid att genomföra så omfattande arbete som vi genomförde i aktionsforskningsutbildningen, utan vi har arbetat aktivt och hitta ett förenklat tillvägagångssätt där vi fortfarande arbetar forskningsbaserat men har störst fokus på pedagogernas undervisning och reflektion av den. Vi har också arbetat aktivt med de perspektiv vi analyserar aktionerna utifrån, att de stämmer överens med kvalitetsarbetet i övrigt så att de kan följas upp och bidra till att systematisera vårt arbete.

Ökad delaktighet

Lisa Johnsson upplever en ökad delaktighet i kvalitetsarbete på förskolorna hon arbetar gentemot, där fler pedagoger än tidigare aktivt deltar. Hon ser också att fler aktioner dokumenteras och följs upp än tidigare. Hon tror dels att det beror på de förenklingar som gjorts i tillvägagångssättet för aktionsforskning, men också på att hon i sin roll har getts möjlighet att förankra och utbilda pedagogerna och alltid finns till hands när de behöver vägledning.

Linda Persson och Linda Ryttare menar att Lisa Johnssons uppdrag och arbete har varit direkt avgörande för den ökade delaktigheten i kvalitetsarbetet.
- Pedagogerna upplever att hon är en bra samtalsledare och att hennes frågor bidrar till ökad förståelse och utveckling. Numera ser de allra flesta det systematiska kvalitetsarbetet som något viktigt och som hjälper dem framåt i arbetet. Vi ser också en mer likvärdig utbildning i våra förskolor, där vi kan rikta Lisa Johnssons stöd till vissa förskolor som behöver det mer i olika perioder.

Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna