Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-18

Nytillskott bidrar till beprövad erfarenhet

Idag reser Elisabeth Thelne och Mikael Sili, rektorer på Trönninge skola, mot huvudstaden. I två dagar deltar och medskapar de i en konferens om lärmiljöer där Varbergs kommuns senaste nytillskott i skolbyggnadsfamiljen blir ett gott exempel.

Framtidens skol- och förskolemiljöer är en tvådagarskonferens där kunskaper om strategisk lokalförsörjning och kapacitetsplanering av framtidens lärmiljöer, baserat på beprövad erfarenhet och läroplanens mål, ska diskuteras och fördjupas. Från Varbergs kommun deltar sakkunniga från olika förvaltningar, och barn- och utbildningsförvaltningen representeras av rektorerna Elisabeth Thelne och Mikael Sili. Pedagog Varberg fångade upp rektorerna just som de anlänt Stockholm.
- Det känns riktigt roligt att få vara med och dela erfarenheter. Vi kommer prata om betydelsen av ett tidigt och väl fungerande samarbete genom hela processen när det planeras och byggs för nya skol- och förskolemiljöer, berättar de. Vi upplever att ju tidigare man kommer in i ett projekt, desto större är möjligheterna att kunna påverka för alla och att allas röster blir hörda.

Den lilla skolan i det stora

Fredrik Damfeldt, projektchef på Varbergs Fastighet AB, och en av de involverade personer som varit med från start, minns att visionen var att skolan skulle utformas som ”den lilla skolan i den stora”. Något han och andra medskapare idag upplever man lyckats uppnå.
- Hemvister för olika åldrar och med ett gemensamt kunskapscentrum var viktigt att realisera, berättar Fredrik Damfeldt. Trygghet och trivsel i kombination med kunskap och lärande skulle genomsyra utformning och gestaltning.
Det kan ses som en utmaning att den pedagogiska verksamheten ”släpps in” i projektering och utförande, men samtidigt är det är en förutsättning om anläggningarna ska kunna bli flexibla och hållbara över tid. Brukarperspektivet anses centralt.
- Lokalstrategiska val som håller hög nivå och får effekt, förutsätter ett nära samarbete, som i detta fall, med rektorer och lärare, menar Fredrik Damfeldt. Vi upplever att vi lyckats i processen för Trönninge skola och också det bredvidliggande idrottscentret Tresteget.

Nära samarbete är en framgångsfaktor

När detaljplanen för Trönninge skola vann laga kraft i maj 2015, inleddes samarbetet mellan Elisabeth Thelne, Mikael Sili och arkitekten. En gång i veckan träffades gruppen och delaktigheten var djup. Rektorerna upplever att de fick möjlighet att vrida och vända på olika lösningar inom ramen för projektet och instämmer i att ett nära samarbete med exempelvis projektledning och arkitekt i tidigt stadie är en framgångsfaktor. Således är det ett av de goda exempel de kommer att beskriva i föreläsningen i Stockholm.
- Vi kommer också att lyfta vikten av att ha en väl genomtänkt pedagogisk plattform som ligger till grund för de ställningstaganden som behöver göras under processen för att inte tappa grundtanken, berättar de och syftar bland annat på ”den lilla skolan i den stora” och tvålärarskapet.

Bästa möjliga byggnation och lärande

Som alltid när det byggs nytt, dras lärdomar för kommande byggnationer. För Elisabeth Thelne och Mikael Sili har det varit viktigt att få vara med som aktiv del i hela processen, och att ämneslärare fått ge förslag till utformning av salar som kan ge bästa möjliga byggnation och lärande. Rektorerna har identifierat ett utvecklingsområde som de gärna delar med sig av.
- Det vi stött på, som hade kunnat ge ännu bättre förutsättningar för hela projektet, är att i god tid bolla med andra förvaltningar. Som det var nu planerades skolan, vilken det var ett skriande behov av, innan detaljplaner och annat för området var klart. Det innebar att bygget påbörjades innan vägar och annan infrastruktur fanns på plats.

Cirkulär funktion som tillåter tvålärarskap

Att Varberg och Trönninge skola uppmärksammas för effektivt samarbete, god arkitektur, smarta lokallösningar och för ett relevant innehåll i verksamheten ger kraft till fortsatt arbete, menar de båda rektorerna. De har fått vara kreativa i att skapa flexibla lösningar och utgå från tanken att stora basklassrum ska ha en cirkulär funktion som tillåter tvålärarskap.
- Med cirkulär funktion menas att vi skapar olika undervisningsmöjligheter i klassrummet. Vi har också sett till att yta för mångfald av rum som NO-salar, blackbox, snilleblixt, mekaverkstad, miniaulor, flexibel restaurang m.fl. har förverkligats, säger Elisabeth Thelne.
Genom att samköra olika lokaler med olika funktioner, istället för att låsa upp yta i traditionella ämnessalar, används lokalernas fulla kapacitet.
- Schemaläggningen blev en utmaning, minns Mikael Sili med ett leende. Nu blev det otroligt tydligt vilket pedagogiskt verktyg ett schema är för att skapa bästa möjliga möte för lärande – hos både medarbetare och i lokalerna!

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna