Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-08-28

Ledning för en formativ organisation

En organisation som sätter gemensamt sikte och gemensamt mål kan skapa en kultur där det är självklart och legitimt att tala om förbättring och förfining av det som görs.
- Varberg är unik i den uthållighet i skolutveckling som drivs, säger Anna Karlefjärd, forskare och föreläsare. Ni har inte, som många andra, sprungit på alla bollar som kan studsa in i förskolans- och skolans värld, utan hållit fast fokus på undervisning och kärnverksamhet.

Anna Karlefjärd

Anna Karlefjärd

Syftet med den kompetenshöjande insatsen som pågår på Folkets Hus för rektorerna i förskola och grundskola är att fördjupa ett av de tre målen i aktuell verksamhetsplan. Det finns en långsiktig riktning i den planen, och i en formativ organisation, att om en norm och kultur ska skapas i organisationen måste vi våga utmana varandra och systemet i vad och hur vi kan och kanske också bör arbeta.
- Det blir en kraft i att samla alla rektorerna och att vi tillsammans fördjupar innehåll, mening och målbild, säger Maria Wirén utvecklingschef i förskole- och grundskoleförvaltningen i Varbergs kommun. Har vi riggat de bästa förutsättningarna för att ständigt utveckla och analysera kvalitén i undervisningen? Vilka signaler sänder vi genom våra handlingar och förutsättningar vi skapar i och till organisationen där vi ska möta barn och elevers behov för lärande?

Tillit för förbättring

I sex år har Anna Karlefjärd varit en del av de bärande vägval för hållbar skolutveckling som de kommunala förskolorna och grundskolorna valt. I aktuell verksamhetsplan finns tre mål, varav ett är ett mål riktat inåt i verksamheten, Tillit för förbättring. Målet ska omhänderta utveckling i hela organisationen och ska stödja verksamheten för analys och kvalitet. En formativ organisation ska stärkas och riktningen ta avstamp i en tillitsbaserad styrning och ledning. Behov för förbättring som kartläggs systematiskt och återkommande analyseras, och följs av prioriterade fokusområden.
- Ett av målen med denna dag är att rektorerna ska äga begrepp som de nyttjar och få förståelse för dem. Att också deras medarbetare förstår att det inte bara rör sig om flashiga ord utan att det orden står för ska göra avtryck i undervisningen. Jag vill att rektorerna tar med sig vikten av hur de kommunicerar och agerar i sitt ledarskap. Att det blir medvetna om vilka signaler de skickar och vilka förutsättningar de skapar. De ska vara förebilder och tillitsskapare i sitt uppdrag.

Linda Ryttare och Mikael Sili

Linda Ryttare och Mikael Sili

Positiva och höga förväntningar

Linda Ryttare, rektor med ansvar för förskolorna i Derome, Kung Karl och Ringvägen i Veddige tycker innehållet i dagen är viktigt, och tänker att om hon tillsammans med andra chefer och sina medarbetare pratar om vad tillitsbaserad ledning innebär, kan positiva och höga förväntningar på varandra bli en del av en kultur.
- Jag försöker värna om medarbetarnas handlingsutrymme. Vi stöttar varandra, och vi litar på varandra, och möts i olika former av dialoger. Det svåra är att ha evidens för att vi verkligen har en tillitsbaserad organisation, men jag tolkar medarbetarnas öppenhet och engagemang som tillit till organisationen och det kollegiala.
Linda Ryttare utvecklar resonemanget och förklarar att hon inte säger ”det här vill jag att ni gör” till medarbetare. Istället försöker hon lyssna in önskemål om förbättring och förfining och sedan ge förutsättningar och stöttning för genomförande.

Tillitsbaserat ledarskap

Tillitsbaserat ledarskap är inte helt enkelt, menar Anna Karlefjärd. Dels är det ett trendigt begrepp, dels passerar många vidare utan att definiera vad begreppet står för, i den organisation man verkar. Med tillitsbaserat ledarskap kommer ett friutrymme att använda för att kunna göra det som verksamheten behöver. Vare sig man är förskollärare, lärare eller rektor är det viktigt att i kollegiet tala om, och förstå, att just styrdokumenten är avgörande för autonomi och friutrymme.
- Friutrymmet är givet utifrån de ramar som uppdraget har, i styrdokument och lagar. Det handlar inte om att ”göra som man vill” och därför är det viktigt att en organisation som vill vara formativ har en tillitsbaserad styrning och ledning.
Anna Karlefjärd får medhåll från Mikael Sili, rektor för årskurserna 7–9 på Trönninge skola, och lägger till att han som rektor måste visa tillit till medarbetare i detta och att det stärks om man kollegialt definierar begreppet tillit.
- Jag kan inte alla ämnens centrala innehåll och karaktär, men som rektor ska jag vara möjliggörare av idéerna för förbättring som lärare och pedagoger för fram. Utan tillit i alla nivåer i styrkedjan blir det betydligt svårare att driva en långsiktig och hållbar skolutveckling.
Miakel Sili menar vidare att som rektor måste han förmedla och konkretisera ramar och riktning, och om det arbetet inte görs tillsammans med pedagoger, lärare och andra funktioner i en verksamhet, kan verksamheten inte bli så formativ som man önskar.
- Det är riktigt bra att vi får tillfälle att under en sådan här dag utbyta erfarenheter och att faktiskt få bekräftat av Anna Karlefjärd att vår inslagna väg är rätt väg.

Frida Eckegren Serholt
Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna