Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-10-02

Hallå där! - Trygghet och trivsel i skolan

I det systematiska kvalitetsarbetet för Trygghet och Trivsel framkommer en positiv utveckling av det hälsofrämjande arbetet. Och med det nya utmaningar.
- Ett alltmer komplext mående hos elever och ett ökat behov av stöd beskrivs av elevhälsoteamen och syns också i lokal och nationell statistik, säger Martin Hassel, kvalitetsstrateg på förskole- och grundskoleförvaltningen.

I analysrapporten Trygghet och Trivsel för skolan ingår grundskola, grundsärskola och fritidshem. Utvecklingen i Varberg påverkas av samhällstrender i Sverige och internationellt. När den nationella utvecklingen ger en bakgrund och förståelse för kvaliteten i Varbergs kommunala fritidshem, grundskola och grundsärskola lyfts nationella iakttagelser fram. Varbergs kommunala grundskolors elevhälsa, såväl som för den nationella, är fokus på att stärka det främjande och förebyggande arbetet som sker under hela skoldagen.

Elevhälsan fick genom den nya skollagen 2010 ett hälsofrämjande uppdrag, vilket innebär att elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsoarbetet ska bedrivas i skolans alla miljöer, inte minst i klassrummet där läraren spelar en central roll. Samverkan mellan elevhälsan och den pedagogiska personalen är därför nödvändig.

Hallå där, Martin Hassel. Vad i analysen av skolverksamhetens arbete för elevers lärande, utveckling och hälsa ser du fungerar och är en framgångsfaktor?

- Vi ser att skolorna under de senaste åren har arbetat fram strukturer för att mötas tvärproffesionellt och ofta sker detta genom så kallade EHM, elevhälsamöten. Strukturerna har givit förutsättningar till att EHT, elevhälsateamet, och undervisande lärare samverkar för elevers sociala- och kunskapsmässiga progression. Med andra ord, att elevhälsaarbete börjar i klassrummet.

Det låter som att de kommunala skolorna i Varberg håller god styrfart i främjande och förebyggande arbete för elevers lärande, utveckling och hälsa. Men visst finns det väl problem och utmaningar att arbeta med?

- Definitivt! I statistik och i samtal med personal i skolan får vi fram att elever idag har en förskjutning i hur de upplever sitt allnmäna mående. Exempelvis ser vi att andelen elever i årskurs 8 som upplever att de "mår bra eller mycket bra" har minskat. Däremot har andelen som uppger att "mår dåligt eler mycket dåligt" inte samma tydliga trend. Det visar att vi har mer att stärka i det främjande och förebyggande arbetet.

Och hur tänker du att ett fortsatt arbete skulle kunna se ut och vad skulle det kunna innehålla? Ge ett konkret tips!

- Det är just det som skolorna diskuterat i processen som ledde fram analysrapporten när de träffades i kollegiala dioaloger och var varandras kritiska vänner. I statistiken kan vi också se att skolor där eleverna upplever en god värdegrund, är måluppfyllelsen högre. Så mitt tips är fortsätta jobba med värdegrunden - det ger resultat!

Viktoria Struxsjö

Läs analysrapporten Trygghet och Trivsel 2019 i sin helhet här. Pdf, 554.7 kB. (Pdf, 554.7 kB)


ikon

Senaste nyheterna