Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-12-06

Från föreläsning till process

Vad som började som en inspirationsföreläsning har utvecklats till en fördjupande process. Ett behov av att konkretisera, problematisera och reflektera uttrycktes, och med en tydlig vision för verksamheten satte Bolmens förskola full fart.

Måndag morgon. En grupp förskolelärare sitter avskilt och ostört på Bolmens förskola. Martina Lundström, verksamhetsutvecklare inom förskolan, legitimerad förskollärare, pedagogista och författare ställer nyfikna frågor till pedagogerna som beskriver och berättar. Utvecklingsarbete pågår och ett genuint engagemang för barns lärande skapar dynamiska frågeställningar och progressiva tankar som dockas an styrdokument, aktuell forskning inom flera fält och den egna praktiken på förskolan. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kombineras och empirin består av såväl skriftlig dokumentation som rörlig media. 
- Detta är ett sådant rikt sammanhang att vara i. Hög kompetens, tydligt ledarskap, bredd i riktningar och allt koordineras av en strukturerad chef, säger Martina Lundström. Investeringen i tid som görs i organisationen för att förbereda vad som ska ske i processen framöver har varit väl avvägd och kunnat användas konstruktivt.

Educative experience

Lärmiljöer är topic för dagen och hur dessa kan ge förutsättningar för läsårstemat Konstruktion som Bolmens förskola arbetar med. För de yngre barnen är enkel teknik i vardagen fokusområde. Exempelvis att träna på att själv knäppa bältet i vagnen, skruva med mejsel i frigolit och sätta rätt nyckel i rätt lås.
- Ofta är det ytor där mejsel och annat tekniskt inte får användas av olika anledningar, menar Martina Lundström. Barn får genom den här satsningen utveckla en teknisk kompetens i och på ytor som tillåter dem. Det är att ha anpassat lärmiljö utifrån en pedagogisk tanke.
Men att inreda för exempelvis teknik i vardagen leder inte per automatik till att verksamheten möjliggör för barnen att använda den konstruktivt. Tid behöver planeras in i den pedagogiska verksamheten så att barnen upplever, gör konkreta erfarenheter genom en mix av sådant som är välbekant och obekant. Som John Dewey lär, ”educative experience” (eller bildande erfaranden).

Uthållighet och systematik

En och en halv timma per arbetslag, två gånger per termin träffar Martina Lundström pedagogerna. Mellan mötena driver dels pedagogerna processen i ett aktionsforskande perspektiv, dels stöttar förskolechef Pia Ringborg i att organisera för lärandet.
- Jag träffar våra pedagoger i tvålärarsystem tre gånger per läsår. Aktionsforskare på förskolan träffar däremellan paren, berättar Pia Ringborg. Dels ses dokumentation över, dels ses aktuell forskning över så att praktik och aktiviteter dockar an en vetenskaplig grund, och leder till progression för barnens lärande.
De mål som förskolan satt upp hålls fast vid och arbetas uthålligt och systematiskt med. Inga nya mål tillkommer under läsåret, men beroende på barngrupperna tar sig innehållet olika vägar eftersom barnens progression styr vad som görs steg för steg.
- Pedagogerna ser vad barnen söker och är nyfikna på, och när mönster i lärandet framträtt, kopplas det till läroplansmål så att undervisningskontexten blir tydlig för alla, förklarar Pia Ringborg vidare.

Barns kunskaper och arbetssätt

Tillbaka till pågående utvecklingsarbete i realtid, och förskollärarnas fördjupande dialogmöte med Martina Lundström. Dokumentation och materialval tänks in i den pedagogiska lärmiljön.
- Er dokumentation av arbetsprocesserna blir mycket värdefulla i det kvalitetssäkrande perspektivet, säger hon. Jag uppmuntrar till att notera de små skillnaderna som olika val av arbetssätt och metoder kan leda till. Vad fick det för effekt att ni valde frigolit, frågar Martina Lundström pedagogerna retoriskt, och vad händer med lärandet när lera erbjuds barnen?
Samtalet leder vidare till övergångar mellan förskolans olika sektorer. Både barn, pedagoger och vårdnadshavare ska uppleva att kunskap och lärande följer med mellan de olika arbetslagen och att barns kunskaper och arbetssätt tas till vara på under den tid de har sin omsorg förlagd till Bolmen, samt vidare till förskoleklass och den obligatoriska grundskolan. Från och med hösten 2018 kommer en av pedagogerna i varje par gå med barnen i den egna gruppen upp i nästa sektor. Förutsättningar som varit givna för pedagogerna från början.
- Det blir spännande att se hur övergångarna på sikt stärker och barnens kunskaper och att förmågor hamnar än mer i fokus, säger Martina Lundström. Det blir också intressant att över tid, ett antal år i följd, arbeta med samma saker i en specifik ålder med barnen, kommer och se vilka generella mönster i barnens lärande vi kan utläsa.

”Möblade” lärmiljöer

Då Bolmens förskola valt att organisera den dagliga verksamheten på ett sätt där lokaler används logistikt genomtänkt, får barnen tillgång till flera olika lärmiljöer. Det i sig möjliggör att pedagogerna fördjupar sig i lärmiljöers olika effekter för lärande.
- Vi strävar efter att ”möbla” (att möblera ett rum med tanke och syfte, red. anm.) Tillgänglighet och material, möbler och rumslig kroppslighet där det senare handlar om barns behov att vara i, på, under, över och bredvid det som den fysiska lärmiljön bjuder intill, säger Pia Ringborg.
Martina Lundström instämmer och menar att ju mer pedagogerna förstår var barnen utvecklar för kunskaper i sitt lärande, desto mer kan man fördjupa sig i specifika material och utveckla nya fysiska lärmiljöer.
- Att hålla fast vid Att hålla fast i processer är viktigt för är viktigt för att kunna nå kvalitet i verksamheten, säger Martina Lundström. Även om barnens intresse ibland kan upplevas svikta mitt i ett kunskapande, kan vi inte alltid arbeta lustbetonat. Kunskapserövring är utmanande emellanåt för barnen, och det är då pedagoger behöver verktyg för att hålla i och hålla ut. Som pedagoger har vi ett ansvar att väcka nyfikenhet och intresse hos barnen men också att balansera det med att lyssna in och följa det som blir meningsskapande för dem.

Det är definitivt full fart på Bolmens förskola i läsårstemat Konstruktioner och i de fördjupande dialogmötena med Martina Lundström. Prestigelösheten i att pröva och ompröva arbetssätt och metoder utifrån uppsatta mål är påtaglig. Den nyfikne undrar ju självklart om kritiska aspekter poppat upp vad gäller barns lärande.
- Ja, vi ser bland annat en utmaning i att det företrädesvis är pojkarna som driver på mot nästa kunskapsnivå när vi arbetar med teknik i vardagen. Vi behöver alltså reflektera över hur vi kan stärka flickornas intresse för teknik, menar Pia Ringborg. Det är i förskolan en människas lärande tar fart och intressen väcks, så också för teknikintresset.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna