Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-10-20

Förskola och skola diskuterar lärmiljöer

Normkritik, pedagogiska strukturer och rum för lärande. När Team centrum och delar av Team sydväst möts för att diskutera det systematiska kvalitetsarbetet Värden och lika möjligheter ligger fokus på tillgängliga lärmiljöer.
- Det är viktigt att få diskutera och reflektera med de andra enheterna i teamet, säger Katarina Andersson, förskollärare och utvecklingspedagog på Bumerangens förskola.

Värden och lika möjligheter är en utvecklingsprocess i det systematiska kvalitetsarbetet. Processen ska bidra med analys och stöd i arbetet för barns och elevers lika möjligheter i förskola och skola. Det handlar till stor del om det kompensatoriska uppdraget som verksamheterna har.
- På de kommunala förskolorna och skolorna pågår ett arbete med tillgängliga lärmiljöer, vilket också är fokus för den politiska nämnden och i den förvaltningsövergripande verksamhetsplanen. Tillgängliga lärmiljöer är därför det vi fördjupar i årets analys av Värden och lika möjligheter, förklarar Martin Hassel, kvalitetsstrateg på förskole- och grundskoleförvaltningen.
SPSM, specialpedagogiska skolmyndigheten, menar att tillgängliga lärmiljöer är det som krävs för att barn och elever, oavsett funktionsförmåga, ska ha möjlighet att vara delaktiga och få goda förutsättningar att lyckas i sitt lärande. Innehållet i tillgänglighetsmodellen ger också verksamheten kunskap om förutsättningar för att öka måluppfyllelsen och att skapa en likvärdig utbildning.

Samsyn genom gemensamt innehåll

Delaktighet genomsyrar höstens dialogträffar. Pedagoger, lärare, rektorer, representanter från elevhälsa samt centrala stödfunktioner möts för erfarenhetsutbyte och lärande samtal.
- Nytt för i år är att förskola och skola deltar på gemensamma träffar och diskuterar gemensamma frågor som angår och bidrar till att utveckla verksamheterna och undervisningen, i båda skolformerna, förklarar Martin Hassel. På så vis ges förutsättningar att lära av varandra och hitta vägar för en god övergång för barnen.
Dialogmötena i processen Värden och lika möjligheter är en utveckling av tidigare rådslag där fokus låg på elevhälsans arbete. I den nya dialogmodellen möts alltså förskola och skola, och också barn- och elevhälsakompetens tillsammans med undervisande lärare, pedagog och rektor. Det tvärprofessionella perspektivet har varit efterfrågat av rektorerna och stämmer väl överens med den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen som fokuserar på att utbildningen ska utvecklas i en helhet.
- Vi är nöjda med det nya upplägget. För att det ska bli ett helhetsperspektiv så är det viktigt att pedagogerna är med och att vi får möjlighet att samarbeta med skolan, säger Caroline Josander, rektor på Brunnsbergs förskola och Bumerangens förskola. Jag tror att det här är början på ett bra och viktigt samarbete, vi har efterfrågat det tvärprofessionella perspektivet.

Tillgänglighetsmodellen diskuteras

Efter att en analys gjorts på varje enhet träffas nu i oktober alla team för att diskutera tillgängliga lärmiljöer genom tillgänglighetsmodellen. Grupperna diskuterar styrkor och dilemman utifrån utvalda indikationer i modellen som rör social miljö, pedagogisk miljö och fysisk miljö. Katarina Andersson och Helen Nilsson, förskollärare och utvecklingspedagoger på Bumerangens förskola, är med för första gången.
- Det är viktigt att få diskutera dessa frågor. Det är bra med tydliga indikationer, även om de går ofta in i varandra. Modellen förtydligar områden som är viktiga för att skapa en god lärmiljö för barn och elever. Att diskutera dessa frågor sätter igång många tankar hos en själv och mycket av det som andra berättar känner vi igen.
- Just igenkänningen och likvärdigheten är något jag upplever har ökat de senaste åren. Vi arbetar mer likvärdigt idag trots att förutsättningarna inte alltid är de samma, menar Caroline Josander.

För att se vad och hur utbildningen i förskola och skola kan förbättras och förfinas, menar rektorer, lärare och pedagoger att en viktig utmaning att ta sig an är att stärka den interna analyskompetensen på varje enhet.
- Vi måste utveckla en analyskompetens så att det som planeras för, genomförs och utvärderas faktiskt leder till en förbättring av innehållet i barns och elevers utbildning, säger Sofia Höckerbo, förskollärare på Söderlyckans förskola.
Ingela Wiss Altinell, rektor F-3 på Påskbergsskolan, ger medhåll och lägger till.
- Görandet är inte utmaningen i arbetet med tillgängliga lärmiljöer, utan att nå djupare kvalitéer i det som dokumenteras och hur det dokumenterade omhändertas. Vi ska inte skapa planer för planernas skull, utan beskriva det vi har som ambition att göra. Då kan vi följa upp i en lärcykel med frågorna hur gjorde vi, hur gick det, och vad ska vi vidare till.

Viktoria Struxsjö
Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna