Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-08-23

Förskolans fokusområden - Jämställdhet

Idag startar samtliga förskolechefer det gemensamma läråret med ett kollegialt arbete som tar utgångspunkt i förslaget för en ny läroplan för förskolan. Förslaget som sannolikt kommer att träda i kraft 1 juli 2019 har uppdaterad skrivning om bland annat jämställdhet.
- Förslaget är skarpare i sitt uttryck än tidigare kring betydelse och innebörd för jämställdhet i förskola, säger Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola.

Fyra fokusområden har valts ut under läråret.

Fyra fokusområden har valts ut under läråret.

Förskolan är en skolform, där utbildning, undervisning och omsorgen bildar en helhet. Varbergs kommunala förskolor ska arbeta på ett sätt som sammanfogar ”vad” och ”hur”, det vill säga att teori och praktik sammanfogas och får betydelse, effekt och ett görande som leder till ökad likvärdighet.
- Att arbeta olika mot gemensamma mål, är förutsättningen för likvärdighet. Så länge vi är överens med vart vi ska, vilket mål, kan varje förskolechef skapa hållbara ”hur” utifrån de förutsättningar och behov respektive förskola har.

Gemensamma mål – gemensam förståelse

Betydelsen av att samla, i detta fall förskolans verksamhet, kring tydliga prioriterade mål borgar för en struktur där strategier och processer går hand i hand med målen. Agneta Svenberg är glad att läroplanen för förskolan stärks i sitt innehåll kring viktiga delar som Varberg prioriterar i det kommunövergripande utvecklingsarbetet. 
- Begrepp som vi använder behöver konkretiseras så att alla talar samma professionsspråk och vet vad olika begrepp står för. Först då kan en gemensam förståelse av jämställdhetsuppdraget nås, menar Agneta Svenberg.
Förskolecheferna har grupperats teamövergripande med återkommande träffar under hösten samt en avslutande workshop i december.
- Jag kan inte rista i sten att vi når uppsatta mål för lärårets första del under hösten, säger Agneta Svenberg. Men innan jul bör vi ha en plan för vårt arbete som ger oss en säkerhet och en konsensus kring vad förskolans uppdrag för jämställdhet innebär och är i praktiken.

Språket faktor för jämställdhet

Margaretha Bengtsson är språk-, läs- och skrivutvecklare och har tillsammans med Agneta Svenberg planerat det kollegiala arbetet som ska pågå under läråret. Hon har tidigare arbetet med jämställdhet på förskolor då hon, tillsammans med pedagogerna, för några år sedan gjorde ett jämställdhetsarbete genom att filma kapprumssituationer på de yngre avdelningarna.
- Vi upptäckte bland annat att personalen bemötte pojkar och flickor olika och att de pratade mer med de barn som hade kommit längre verbalt. Inget av detta var något som personalen själva hade märkt före vi genomförde arbetet. Men det ledde till en ökad medvetenhet och en förståelse för hur vi med språket kan påverka jämställdheten. I jämställdhetsfrågan är språket en väldigt viktig faktor, menar Margaretha Bengtsson.  
Till uppstarten har författaren och genuspedagogen Lisa Andersson Tengnér bjudits in för att föreläsa och utbilda cheferna i jämställdhets- och likabehandlingsuppdraget. Hennes bok Att arbeta med jämställdhet i förskolan (2017) ligger till grund för det fortsatta arbetet i mindre grupper. Även skolinspektionens rapport Förskolans arbete med jämställdhet (2017) kommer att vara ett stöd i arbetet.
- Vi vill idag lägga grund för ett långsiktigt arbete. Både boken och rapporten kommer att fungera som ett stöd i reflektionerna kring jämställdhet där målet är engagemang och en fördjupad kunskap i ämnet.

Under läråret kommer Pedagog Varberg att följa upp de fyra fokusområdena jämställdhet, modersmål, digitalisering och undervisning/utbildning i förskolan.

Viktoria Struxsjö
Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna