Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-09-18

Eleverna har höga förväntningar på undervisningen i Varberg

Eleverna i Varberg är medvetna om undervisningens betydelse och har höga förväntningar på den. På skolorna sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete med att förfina undervisningen.
- När vi analyserar arbetet ser vi att undervisning med fokus på att främja elevernas lärande och kunskapsutveckling har haft en positiv utveckling. Men självklart finns också utvecklingsområden, säger Martin Hassel, kvalitetsstrateg på förskole- och grundskoleförvaltningen.

I det systematiska kvalitetsarbetet Undervisning och ledarskap analyseras arbetet med att utveckla undervisningen på skolorna i Varberg. Elevenkät, elevdialoger, lärardialoger och rektorsdialoger som genomförts under läsåret har gett ett gediget material att analysera utifrån.
Eleverna beskriver att undervisningen har hög kvalitet när den utgår från deras egen nivå och utmanar dem vidare, att undervisningen är varierad, att den känns meningsfull både här och nu samt för livet framåt, att både klasskamrater och lärare skapar goda relationer och är engagerade. Det ställer höga krav på lärarnas undervisning, höga krav på rektor att skapa en organisation där lärarna kan utveckla sin undervisning och höga krav på förvaltningsövergripande stöd med fokus på undervisningens kvalitet.
- Både dialogerna och enkätresultaten visar att formativ undervisning som har fokus på vad som ska läras, hur det ska läras och som utmanar eleverna framåt har haft en positiv utveckling. Men också att undervisning som upplevs relevant, ger lust att lära mer och skapar delaktighet för eleverna är områden som kan utvecklas framöver, säger Martin Hassel.
Nämndens nya mål Motivation för lärande, som till stora delar handlar om att sätta fokus på första delen i läroplanen, är också det som eleverna ser som utvecklingsbehov.

Varberg håller i och håller ut

Rapporten Undervisning och ledarskap visar att lärarnas kollegiala arbete med att utveckla undervisningen gör stor skillnad för eleverna. Det vill säga att lärare sitter tillsammans varje vecka och diskuterar sin undervisning och hur den kan utvecklas för elevernas lärande. Andra styrkor som lyfts fram är att rektorerna arbetar tillsammans med olika ledande roller i utvecklingsarbetet, såsom förstelärare, lärledare och specialpedagoger, och att de satsningar som genomförs är långsiktiga med fokus på grunduppdraget i läroplanen.
- Skolorna har arbetat långsiktigt för att utveckla undervisningen. Arbetet som startade 2013/14 med bedömning för lärande (BFL) hade fokus på kollegialt lärande och formativ undervisning. Det har fördjupats under åren genom läslyft, ämnesdidaktiskt kollegium (ÄDK) och andra utvecklingsprocesser. Sådan långsiktighet lyfter forskningen fram som framgångsrikt och där får vi nog säga att flera skolor i Varberg har kommit långt. Och det ger ju en god grund för att fortsätta skolutvecklingen kommande år, avslutar Martin Hassel.
Det systematiska kvalitetsarbetet pågår ständigt både på skolorna och förvaltningsövergripande. Nästa rapport kommer att handla om betygsutvecklingen och vilken progressionen kommunens elever har haft hittills under sin tid i skolan. Processen för att följa elevernas upplevelse av undervisningen fortsätter i höst genom elevenkät och nya dialoger.

Undervisning och ledarskap Öppnas i nytt fönster. är en kombination av de två tidigare processerna i kvalitetsarbetet som kallades för Kunskap och lärande samt Mål och resultat.

Frida Eckegren Serholt


ikon

Senaste nyheterna