Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-27

”Alla barn och elever ska uppleva trygghet och välmående”

Varje år har Varbergs kommunala förskolor och skolor gemensamma rådslag, enkäter och forum för att förebygga och främja arbetet kring trygghet och trivsel. Rådslagen är en avstämningspunkt som ska säkerställa att barn och elever mår väl.
- Målet är att våra barn och elever ska uppleva trygghet och välmående samt nå målen i skolan, säger Martina Wetterstrand, chef för elevhälsans medicinska insatser.

Barn- och elevhälsarådslag genomförs varje år med syfte att fortsatt skapa helhet för kvalitet och utveckling. Genom att synliggöra varje förskolas och skolas nuläge i arbetet med barn- och elevhälsa möter representanter från verksamhetens olika nivåer huvudmannen för dialog som leder till samsyn. Rådslaget ska vara ett avstamp i det förebyggande, främjande och åtgärdande barn- och elevhälsaarbetet som sker kontinuerligt under året i verksamheterna.
- Det är även ett nätverkande, ett tillfälle då verksamheterna får träffa varandra och diskutera barn- och elevhälsafrågor, menar Kerstin Charleson, specialpedagog.

Nytt för i år är självskattningen

Pedagog Varberg är med under ett rådslag för några av förskolans team. Rådslaget inleds med en genomgång av arbetet på ett kommunövergripande plan följt av att teamen delas upp i par. Rådslagsdagarna är indelade i två arbetspass. Under det första passet analyseras verksamheten av verksamheternas barn- och elevhälsateam. Ett elevhälsateam består av rektor, skolkurator, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagogisk kompetens. Medan ett barnhälsateam består av förskolechef och specialpedagogisk kompetens samt tillgång till psykologisk konsultation. 
Självskattningen som gjorts vid tidigare tillfälle diskuteras liksom året som gått. Frågor som Hur blev det? Var är vi? och Vart ska vi? sammanställs inför nästa arbetspass.
- Självskattningen är ny för i år och den gör att vi vidgar hela arbetet. Tack vare självskattningen så få vi en djupare bild av arbetet ute i verksamheterna då förskolecheferna får reflektera över arbetet, säger Agneta Svenberg, verksamhetschef förskola.

Är varandras nyfikna vänner

I arbetspass två analyserar respektive barn- och elevhälsateam den egna enhetens nuläge och skapar en framåtsyftande plan. Efter det sätter de sig återigen i par och är varandras nyfikna vänner. Då får de presentera vart de vill och genom dialog tar de sig vidare ytterligare.
- Efter idag sätter verksamheterna nya mål. Genom dialog och kollegialt lärande delar de goda exempel och tar sig vidare i sitt arbete för allas barns bästa, menar Agneta Svenberg.
- Målet är att våra elever ska uppleva trygghet och välmående och nå målen i skolan. Rådslagen bidrar till ett systematiskt arbete med elevhälsa. Att varje enhet gemensamt i barn- eller elevhälsateamet kartlägger, analyserar och prioriterar utvecklingsområden är ett viktigt arbete. Det handlar också om att identifiera framgångsfaktorer och att förstärka det goda arbetet. Enheterna gör prioriteringar och planer för det kommande årets elevhälsoarbete, menar Martina Wetterstrand.

Mer kvalitativa frågor

Några av de utvecklingsområden som diskuterades under dagen var tillgängliga lärmiljöer, förhållningssätt bland personal, rutiner för att fånga upp alla barn så att alla får den hjälp de behöver, vässa likvärdigheten, utveckla det kollegiala arbetet kring barnhälsan, övergångar, utbildning samt kommunikation.
- Vi har alla ett gemensamt uppdrag att säkerställa barn trygghet och trivsel och jag tycker att diskussionerna har lyfts i år. Det är mer kvalitativa frågor, de diskuterar själva görandet och det sätter igång förandringstankar och nya processer, menar Kerstin Charleson.
- Det är väldigt roligt att se engagemanget från alla, de vågar verkligen blotta sig och dela med sig både av framgångar och utmaningar, säger Eva Carlsson, specialpedagog.

Rapporten Trygghet och trivsel

För ett optimalt utvecklingsarbete krävs kontinuitet och långsiktighet. I rapporten Trygghet och trivsel 2018 framgår det att verksamheterna under det gånga året arbetat med det tvärprofessionella främjande och förebyggande barn- och elevhälsaarbetet. De har arbetat med struktur och rutiner för tvärprofessionella barn- och elevhälsamöten, tillgängliga lärmiljöer och värdegrundsarbete samt de nya nävarorutinerna med syfte att öka skolnärvaron för enskilda elever.
Övergripande slutsatser för fortsatt utvecklingsarbete inför kommande år handlar bland annat om tvärprofessionalitet, övergångar, närvarorutiner och kompetensutveckling.
- Hälsa och lära går hand i hand. Har du hälsa vill och kan du lära och lära ger hälsa. Så är hjulet i rullning. Det som förekommer det är ju vikten av att personalen har goda rutiner och känner hanterbarhet och meningsfullaktighet i sitt arbete med barnen och ungdomarna, menar Martina Wetterstrand.

Resultatet av dialogerna vid rådslagen har sammanställs på övergripande nivå i rapporten Trygghet och trivsel 2018. 

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna