Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2017-10-02

Ny på jobbet: kvalitetsstrateg med hjärta för medvetna strategier!

Martin Hassel, utbildad statsvetare med journalistikvetenskap samt nationalekonomi i bagaget, är sedan augusti ny kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningens kansli. - Första två månaderna har varit riktigt spännande och intressanta, säger Martin Hassel när Pedagog Varberg anländer hans arbetsrum för en intervju.

Martin Hassel, kvalitetsstrateg

Hans uppdrag är att följa, och på djupet förstå, resultatutvecklingen för elever. Både vad gäller meritvärde och betyg, men också i andra värden som styrdokumenten för förskola och skola slår fast.

- Elevers kunskapsutveckling handlar inte bara om vilket betyg elever får, utan den progression som eleven gör, säger Martin Hassel. Det intressanta är vilka påverkansfaktorer som bidragit till elevens progression oavsett som det handlar om förbättrade betyg eller andra värden. Vad påverkar och stödjer elevers lärande, och hur kan vi analysera detta?

Långsiktigt och hållbar skolutveckling i Varbergs kontext innebär att siffror, kvantitativa data, analyseras och omvandlas till kvalitativa data. Vad står varje siffra, exempelvis betyg, för.

- Det finns medvetna strategier i Varberg, exempelvis aktionsforskning och ÄDK som stärker det som påverkar barns och elevers behov för lärande. I mitt uppdrag ingår att, tillsammans med bland andra lärare, förskolechefer, rektorer och verksamhetschefer, möjliggöra en djupare förståelse för såväl framgångar som utmaningar i de pågående strategierna.

Martin Hassel berättar att ett exempel på framgång han redan noterat för Varbergs del är att de kommunövergripande utvecklingsområdena bidrar till en likvärdig skola.

- Likvärdigt betyder inte att alla jobbar likt, men däremot att alla har lika förutsättningar för att driva och hålla i strategier och processer.

En utmaning Martin Hassel ser är att fånga hela uppdraget för förskola och skola i det systematiska kvalitetsarbetet. Med det menar han att målen för verksamheterna i de nationella styrdokumenten är mer än resultatet av betyg, och också är mjuka och abstrakta, vilket betyder att utmaningen är att kunna bedöma kvalitet och progression.

- Tillsammans med utvecklingschef Maria Wirén, har kvalitetsteamet just börjat nysta i detta. Ambitionen är att det systematiska kvalitetsarbetet ska vara ett fullgott kunskapsunderlag för verksamheterna i deras pågående utvecklingsarbete, förklarar Martin Hassel. Det handlar alltså om att använda analysmaterialet vi tillsammans med verksamheterna skapar, för fortsatt utveckling.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna