Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-06-05

Varberg vill höja ribban!

Att Varbergs kommunala skolor har hög kvalitet i pågående utvecklingsarbete, vittnar flertalet studiebesök och nyfikna påringningar från kommuner runt om i landet. Också på nationell nivå ses Varberg som en kraft att inkludera i olika processer. Just nu är progression för god matematikundervisning ett område där Varberg medskapar.
- Varbergs kommunala skolor ligger bra till i matematik nationellt sett, men ribban kan höjas, säger Marie Nemhed Gustafsson, kommunövergripande förstelärare och Anette Isberg, förstelärare i matematik.

*

Tack vare att Varbergs kommun för två år sedan startade ett lokalt utvecklingsarbete med fokus på att stärka matematikundervisningens strukturer och innehåll, blev det aktuellt att delta i det nationella arbetet som NCM, Nationellt Centrum för Matematikundervisning, i samarbetet med SKL, Sveriges kommuner och landsting, driver. Marie Nemhed Gustafsson och Anette Isberg är del av den kommungrupp som arbetar i processen som kallas MASIV, Matematiksatsning i Varberg. I gruppen finns den lokala stödkedjans samtliga funktioner representerade så att MASIV ska få ett långsiktigt genomslag i verksamheten.
En av de forskare som aktivt medskapar i det nationella utvecklingsarbetet är Ola Helenius från NCM, som menar att exempelvis taluppfattning är en viktig aspekt för att veta hur saker fungerar och att problemlösning inte kan ske utan den grundläggande förståelsen.
- Vi kvantifierar mycket i vår vardag, ibland utan att vi ens tänker på det. Taluppfattningen är en viktig aspekt för att veta hur saker fungerar, förklarar Ola Helenius.
Tillsammans med fem andra kommuner i landet är alltså Varberg med och utvecklar ett material som NCM tagit fram.
- Det vi såg som behov, gifte sig väl med ÄDK-arbetet och utvecklingsarbetet som NCM ville starta upp, förklarar Anette Isberg. Materialet fokuserar på att utveckla god matematikundervisning i ett kollegialt och kollaborativt lärande.
Materialet som utvecklas kan stötta lärare att skapa progression i elevers lärande och kan därför bli ett reellt verktyg för att fler elever ska kunna nå högre nivåer av matematik.
- Vi undervisar ofta utifrån lägsta nivån i en grupp, ett differentierat lärande måste till om elever ska kunna bedömas på ett korrekt sätt och att de lämnar grundskolan med en djupare kunskap i matematik, menar Marie Nemhed Gustafsson.

Vetenskaplig grund och relevans i satsning

Syftet att lyfta matematikundervisningen i grundskolan så att elever når djupare ämneskvalitéer och ökad måluppfyllelse, visade sig nämligen vara hand i handske. När frågan om att delta ställdes till Varberg, var erbjudandet därför enkelt att ta ställning till.
- Det blev naturligt att delta i en nationell process eftersom vi lagt grunden för det i Varberg, säger Marie Nemhed Gustafsson. Lärarnas ämneskompetens stärks vilket ger effekt för elevers lärande.
- Vi får dessutom jobba nära forskare och det är en förmån, fyller Anette Isberg in.
Materialet som Varberg nu är med och utvecklar har tydlig forskningsbaserad grund. Anette Isberg och Marie Nemhed Gustafsson vill inte uttrycka sig som att en universallösning skapats, men menar att materialet ger riktigt goda förutsättningar för att förändra matematikundervisningen. Därmed inte menat att alla lärare ska undervisa likformat, men att ramar som just struktur och matematiskt innehåll ger en ökad likvärdighet.
- Ett material som finns på alla kommunens skolor möjliggör att professionen kan dra nytta av varandra även utanför den egna skolan, menar Marie Nemhed Gustafsson. Det var också en av de reflektioner som kom upp i höstens dialog med alla skolors matematiklärare i åk F-3.
- En annan sak som lyftes som fördel med ett kommungemensamt material var att kompetenshöjande insatser blir relevanta för alla på sikt, då vi har samsyn och gemensam utgångspunkt för elevers lärande, säger Anette Isberg.
Att MASIV startats visar att det strategiska utvecklingsarbetet som pågår i Varberg hålls i och ut. En konsensus om att det inte finns något quick fix för att skapa en god undervisning bärs av de flesta lärare och skolledare i Varberg, vilket borgar för att också låta ett utvecklingsarbete ta tid. Och att ett område som får fokus inte måste vara ”i botten” för att prioriteras.
- Varbergs kommunala skolor ligger bra till i matematik nationellt sett, men vi vill höja ribban, säger Marie Nemhed Gustafsson. Och då måste vi stärka den problemlösande delen, utveckla undervisningen och ämnesdidaktiken. Vägen dit innebär kompetenshöjande insatser – och vi har just slagit oss in på den vägen.

* Bilden visar en sammanfattning av undervisningsmodellen innebär och själva strukturen av en cykel i form av sex lika viktiga faser.

Viktoria Struxsjö

Läs också: Samsyn och likvärdighet i matematikundervisningen

ikon

Senaste nyheterna