Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-03-05

Varbergsmodellen skapar nätverk

Det kan börja med ett mail eller ett telefonsamtal. Ibland drar det igång efter en föreläsning eller på grund av en sökning på nätet. Varbergsmodellen för systematiserat samarbete mellan skola och omvärld, MOA, väcker intresse.
- Många kommuner sätter fokus på studie- och yrkesvägledning i det vida perspektivet, säger utvecklingschef Maria Wirén. Att Varberg får inspirera genom möten och dialog är både roligt och givande, vilket skapar underlag för det vida perspektivet.

Ödeshög, Visby och Årjäng. Helsingborg, Borås och Karlstad. Det här är några kommuner bland många, som antingen besökt förskole- och grundskoleförvaltningen, eller bjudit in till respektive ort i syfte att inspireras för fortsatt arbete.
- Varberg har gynnsamma förutsättningar för att samarbeta med arbets- och näringslivet, säger Maria Wirén. När PRAO blev lagstadgad och obligatorisk valde Varbergs kommun som arbetsgivare att svara för alla PRAO-platser i årskurs 8. Ett initiativ som kanske kan bero på att näringslivet sedan många år tagit ett stort ansvar och att kommunen också ville involveras som arbetsgivare.

Vad är det som gör att skolor och huvudmän på kommunal och regional nivå väljer att besöka just förskole- och grundskoleförvaltningen i Varberg?

- Dels är det för den nu mångåriga satsningen på MOA, modern arbetslivsorientering, vi gjort. Dels för den organisation och systematik som skapats i MOA. Vi förstår i dialog med andra att ”tomtebloss och happenings” - det vill säga aktiviteter som inte integrerar styrdokument, kursplaner och undervisning ses som kvantitativa när det kommer till att stärka elevers valkompetens.

Omvärldsspaning och nätverk

För att hålla oss uppdaterade på vad som är på gång inom skola- arbetsliv runt om i landet sker kontinuerligt en omvärldsbevakning. Via sociala medier och publicerade artiklar hämtas idéer och uppslag till variation av arbetssätt. Nya kontakter skapas och ”gamla” underhålls. En sådan ”gammal” kontakt är Gislaveds kommun.
- Redan 2014 etablerades kontakt med just Gislaved. Via en av deras studie- och yrkesvägledare, som idag arbetar som skola- arbetslivsutvecklare, har nätverkande hållits igång, berättar Maria Wirén. Idag har Gislaved ett SKAL-samarbete med flera av deras lokala företag och de är goda ambassadörer för en modern arbetslivsorientering, och Landskrona har tagit ett första beslut för att också skapa ett lokalt SKAL-samarbete.

Under 2020 kommer nya möten med nya skolor och huvudmän att ske. I samband med MOA-mässan i mars kommer representanter från drygt 15 olika kommuner för att observera och diskutera modern arbetslivsorientering, skola- arbetsliv och elevers valkompetens. En del stannar i Varberg i två dagar, andra är på plats under mässdagen, och budskapet om att en mässa bara är en liten del av Varbergsmodellen MOA kommer att kommuniceras tydligt.
- En mässa är ganska lätt att föreställa sig, om vi jämför med exempelvis vårt systematiserade SKAL-samarbete, säger Maria Wirén. MOA-mässan hade dock aldrig kunnat ta sin form som den gjort om det inte vore för den kunskap de medverkande företagen har om hur vi tänker kring elevers valkompetens och vägledning.
Maria Wirén menar vidare att om MOA-mässan kan bidra till att fler kommuner skapar interaktiva yrkesmässor för grundskolans elever så är det bra. Det här för att mötesarenor som stärker samarbetet mellan skola- arbetsliv ger elever konkreta upplevelser av olika branscher och yrken. Det i sin tur leder till, och bidrar med, den vida vägledningen i grundskolan som hela skolans ansvar.
- Men det ska vara en mässa utan traditionella montrar och give aways. Det ska vara en mässa med fokus på yrken, yrkeskunnande och möjliga vägar till mål och drömmar.

Det låter som om Varberg placerat sig på ”skola- arbetslivskartan” i Sverige?

- Jo, det har vi faktiskt gjort, och det är vi stolta över. När vi får frågan om vi kan stötta en kommun, initialt eller mitt i en process, genom att dela våra erfarenheter, misstag och lärdomar, är vi alltid positivt inställda. Vi lär oss mycket av sådana möten. Dessutom får vi kritiska ögon som ser det vi gör utifrån andra perspektiv och vinklar. Det är en viktig del i att prestigelöst vrida och vända på det vi gör och kanske blir ”fartblinda” för.

Elin Niklasson, VFU-student
Gabriella Trankvist, VFU-student

ikon

Senaste nyheterna