Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-02-09

Tal och begrepp del 3

Under läsåret samordnas fyra kommungemensamma kompetensutvecklingsdagar för anställda i de kommunala skolverksamheterna. Utbudet är grundat dels i analys av det systematiska kvalitetsarbetet, dels utifrån respektive enhets behov. Pedagog Varberg följer ett antal av de pågående processerna närmare, där matematik är en av satsningarna.

Kompetensutveckling i matematik sker under innevarande läsår och två år framåt. Med fokus på taluppfattning, begreppsförståelse och programmering ges de olika stadierna riktade insatser. I januari arrangerades den tredje av läsårets fyra dagar och Pedagog Varberg fanns på plats hos alla stadier. 

Taluppfattning åk F-3

Vid det tredje tillfället i matematik för lärare i årskurs F-3 handlar det om att förstå och använda tal. Föreläsningen är uppdelad i två delar och under den första delen pratar Görel Sterner, från NCM, om vikten av att förstå tal.
- Tal är abstraktion, vi måste representera den för att förstå. Det finns många olika representationer men några av de vanliga är antal, konstruktion och linje.
Görel Sterner pratar om de tre delarna, att förstå tal, att förstå vad som händer vid matematiska operationer och att göra beräkningar. Alla hänger samman, de är beroende av varandra.
Att använda symboler, visualisera tal och låta eleverna rita under matematiklektionerna menar föreläsaren är framgångsfaktorer.
- Jag vill skicka med er en sak idag och det är att arbeta mer med omgruppering. Det är så viktigt att kunna. Elever i lågstadiet behöver arbeta med samband och relationer mellan tal och då är grupperingar och omgrupperingar jätteviktiga.

Den andra halvan av föreläsningen handlar om olika situationer inom subtraktion. Föreläsaren Susanne Frisk, från Göteborgs universitet, menar att det är viktigt att jobba med både subtraktion och addition, gärna samtidigt.
- Det är lättare att räkna uppåt, än att räkna bakåt. Dessutom finns det tre olika beräkningsstrategier i subtraktion, och bara en i addition, vilken är en av anledningarna till att elever har svårare för subtraktion.
Under föreläsningen berättar hon om de fyra specifika kontexter som innehåller subtraktion.
- Det handlar om att minska, jämföra, komplettera och dela upp. Det är dessa fyra situationer som en elev behöver lära sig att tolka så att den kan lösa subtraktion, menar hon.


Problemlösning åk 4-6

Problemlösning inom geometri står på agendan när undervisande lärare i matematik åk 4-6 träffas för ett tredje kompetensutvecklingstillfälle. Karin Wallby från NCM, Nationellt centrum för matematikutbildning, är dagens föreläsare. Hon utmanar kommunens matematiklärare med olika former av geometriska problem och går igenom olika metoder som går att använda för att komma fram till rätt svar och synliggör på så vis att det kan finnas flera sätt att komma fram till lösningen på.

Genom att vika ett A4 papper till en kvadrat och därefter vika pappret så att två likbenta trianglar skapas och så vidare öppnar Karin Wallby upp för diskussioner kring kvadratens och triangelns samband, area och omkrets och hur detta kan visualiseras och diskuteras i samband med problemlösning i klassrummet.
- I klassrummet skulle jag till exempel först låta eleverna prova att lösa ett problem i geometri utan att hålla en genomgång först. Genom att inte börja med att gå igenom metoder för hur uppgiften kan lösas skapas en kravlös problemlösning. Det innebär att förväntningarna på att eleven ska klara uppgiften saknas till en början. På så vis väcker vi elevernas nyfikenhet kring uppgiften och problemlösning generellt i stället för att ställa krav som kan hämma dem, menar Karin Wallby.  Efter att eleverna har fått prova att lösa en uppgift skulle jag gå igenom, visa och diskutera sambanden kring kvadraten och triangeln. Uppmärksamma eleverna på detta och därefter låta dem ta sig an ett nytt problem, fortsätter hon.

Eftermiddagen fortlöper och Karin Wallby serverar fler geometriska utmaningar att ta sig an vilka genererar många tänkvärda diskussioner både kring uträkningar och undervisningsmetoder i klassrummet.

Frida Eckegren Serholt
Frida Ljungkvist

ikon

Senaste nyheterna