Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-02-12

Språkets betydelse för lärande

Målet är ökad tillit till sin förmåga att stötta barns språkutveckling i verksamheten. När kommunens fritidspedagoger samlades för en andra fortbildning var det språket som var i fokus.
- Det finns flera tillfällen under en dag då vi fokuserar på språk och samtal med eleverna och det är viktigt, säger Linda Radtke på Ankarskolan.

I vilka situationer på fritids arbetar du med elevers språk?

I vilka situationer på fritids arbetar du med elevers språk?

Språket är ett viktigt redskap för att tänka, kommunicera och lära. Lärare, i alla skolformer, har enligt läroplanerna ett ansvar för att arbeta språkutvecklande. När kommunens fritidspedagoger samlades i Folkets hus för en andra gemensam kompetensutbildning fick de utbildning i bland annat läsförståelse, skriftspråk samt olika perspektiv på språk. 
- Fritidshemmet har i den reviderade läroplanen fått ett eget avsnitt som betonar vikten av språk och kommunikation. Genom fördjupad kunskap om språkets betydelse får lärarna möjlighet att göra didaktiska val som gynnar lärande och kunskapsutveckling, menar Margareta Bengtsson, språk-, läs- och skrivutvecklare i Varbergs kommun och en av dagens två föreläsare.
Syftet med fortbildningen är dels att ge pedagogerna ökad kunskap om språkets betydelse för identitet, kunskap och lärande och dels öka medvetenheten om hur pedagoger i skola och fritidshem genom didaktiska val kan påverka barns språkliga utveckling och lärande.
- För att arbeta mer medvetet med språkutveckling kan fritidslärarna exempelvis utveckla samtalet som omger läsning med stöd av olika strategier och modeller eller uttrycka läsupplevelsen genom estetiska uttrycksformer, säger föreläsaren Fredrik Lund, lärare och läs- och skrivutvecklare i Varbergs kommun.

Anna Nilsson, Hanna Andersson och Linda Radke.

Anna Nilsson, Hanna Andersson och Linda Radke.

Situationer där språket utvecklas

Fortbildningen startar med frågan ”I vilka situationer på fritids arbetar du med att utveckla barns språk?” Lärarna får fylla i sina svar på digitala verktyg och på skärmen kommer snart fler och fler situationer upp. Matsituationer, i leken, vid konfliktlösning samt vid högläsning är några av situationerna som nämns.
- Vi försöker hela tiden involvera barnen i samtal och jag vill känna att jag har pratat med alla barn, varje dag. För att de ska känna sig sedda och lyssnade på, menar Anna Nilsson på Ankarskolan.
Flera pedagoger nämner samling och matsituationer som bra tillfällen att samtala med eleverna. När de sitter ner i mindre grupper får alla möjlighet att delta i ett samtal.
- Vår uppgift kan då vara att hjälpa eleverna med att sätta ord på saker och även att utmana dem rent språkligt. Våra elever leker mycket restaurang just nu och i den leken får de in både mycket matematik och språk, berättar Linda Radke på Ankarskolan. 
Att intressera sig för elevernas språk, även om det är ett språk man själv inte kan, menar pedagogerna är viktigt.
- De flerspråkiga barnen kan lära oss mycket och det är viktigt att vi intresserar oss för det språk de talar. Då gör de detsamma för det svenska språket. Dessutom finns det många olika pedagogiska verktyg att använda sig av idag, säger Hanna Andersson på Ankarskolan.

Malin Mickelsten och Tina Andersén.

Malin Mickelsten och Tina Andersén.

Får arbetet bekräftat

På Bockstensskolan är fritidspedagogerna positiva till att de äntligen får fortbildning.
- Tidigare har vi känt oss lite utanför när lärarna fått utbildning men inte vi. Här får vi bekräftat att vi gör mycket bra och att även vi har ett viktigt uppdrag. Idag pratar de för vår yrkesgrupp och det växer vi av, menar Tina Andersén.
Hon berättar att de arbetar mycket med språk på skolan, ibland utan att de ens tänker på det.
- Vi försöker ha samtal med en mindre grupp barn, där alla inte känner alla, för att diskutera olika ämnen och låta alla få komma till tals. Vi vet att vår roll är viktig för barnens språkutveckling, kanske allra mest för de flerspråkiga barnen, säger hon.
Kollegan Malin Mickelsten berättar att de har en skrivarklubb där eleverna läser, skriver och ritar och där arbetar pedagogerna medvetet med både läs- och skriftspråket.
- Vi har drygt 70 barn på varje fritidshem så att kunna sitta ner med en mindre grupp ger otroligt mycket, både för barn och vuxna, säger hon.

Vid nästa tillfälle, som äger rum den 2 mars för grupp 1 och den 20 april för grupp 2, kommer föreläsarna bland annat att försöka inspirera fritidslärarna och ge exempel på hur de kan arbeta språkutvecklande med olika texter genom estetiska uttrycksformer. De kommer även att uppmärksamma lärmiljöns betydelse på fritids.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna