Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-01-18

SKUA – för ökad kvalitet i undervisningen för alla barn

Under hösten 2020 startade en riktad insats för att stödja barns lärande i förskolan, med fokus på flerspråkiga barn. Insatsen är en del i det språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, som redan pågår på flera av kommunens grundskolor.
- Det är väldigt viktigt att arbeta språkutvecklande. Via denna insats så kommer pedagogerna att få fler verktyg för att kunna stötta och ge bästa förutsättningarna för alla barns lärande, säger Christina Jonasson, pedagogista på Bolmens förskola.

Svartvit porträtt på Malin Hill Andersson och Christina Jonasson

Malin Hill Andersson och Christina Jonasson

I Varbergs kommun pågår flera utvecklingsprocesser som syftar till att främja ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i alla verksamheter. Insatserna riktar sig till alla verksamheter och har ett tydligt fokus på undervisning och lärande.
Det övergripande syftet i samtliga insatser är att bidra till en ökad kvalitet i undervisningen och därmed främja barn och elevers språk-, läs- och skrivutveckling.

Skolverket har utifrån regeringsuppdrag, att genomföra insatser för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända barn och elever och för barn och elever med annat modersmål än svenska, kontaktat Varbergs kommun för att delta i riktad insats.

Utbildningar och nätverksträffar

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt, SKUA, i förskolan startade upp under hösten 2020 och hittills har de 55 pedagoger som deltar i kompetensutvecklingen träffats tre gånger. De har haft fördjupade utbildningar, som leds av Anniqa Sandell Ring, förskole- och skolutvecklare på Nationellt Centrum för svenska som andraspråk, och nätverksträffar. SKUA-insatsen organiseras och samordnas av Margaretha Bengtsson, språk-, läs- och skrivutvecklare på Varbergs kommun. Hon handleder även de ansvariga för nätverksträffarna Malin Hill Andersson, utvecklingspedagog på Håstens förskola och Träslövs förskola, och Christina Jonasson, pedagogista på Bolmens förskola.
- Under nätverksträffarna kommer vi att arbeta fördjupat i mindre grupper, då vi diskuterar aktuella ämnen och reflektioner som dykt upp efter föreläsningarna eller kopplat till den text de har läst till tillfället, säger Christina Jonasson.
- På vår första nätverksträff använde vi E.P.A som samtalsform, för att rikta dialogen. Innehållet i E.P.A:n var utifrån dagens föreläsning som främst berörde teori och praktik och medvetenhet om vilken undervisningsmiljö som man har erfarenhet av. E.P.A:N utgick från två frågeställningar: Vad tar jag med mig som vi behöver jobba vidare med på min förskola/i mitt arbetslag? Hur ska jag/vi gå tillväga för att sprida och förankra? berättar Malin Hill Andersson.

Fokus under träffarna kommer att vara det pedagogiska uppdraget, former för att leda det kollegiala lärandet samt bearbetning av teori och praktik kring språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Nya krav och ökat ansvar på pedagoger

Läroplanens nya och förtydligande skrivningar om att barn med annat modersmål än svenska ska ges möjlighet att utveckla sitt modersmål på förskolan ställer nya krav på pedagoger och organisation. Målet med SKUA i förskolan är att alla barn ges möjlighet att utveckla sin identitet och ett nyanserat talspråk och ordförråd både på svenska och på sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.
- Barn kommer till förskolan med olika erfarenheter och förutsättningar och i nätverket har vi diskuterat begreppen rättvist och jämlikt. Hur gör vi det mer jämlikt i förskolan? Vi ska se till varje barns behov och med rätt verktyg skapa bästa möjliga förutsättningar till lärande och utveckling för barnen, säger Malin Hill Andersson.

De båda nätverksansvariga berättar att deltagarna ofta både ska läsa litteratur och göra en uppgift mellan gångerna de ses. För att bli medveten av barnets förutsättningar under dagen utifrån ett språk- och demokratiperspektiv och för att analysera och dra slutsatser utifrån det pedagogen har observerat. På så sätt kan pedagogen förändra och förbättra för barnet på olika sätt.
- Det handlar om att pedagogerna ska bli mer medvetna om sina normer och synsätt och vilka villkor det skapar för barnet. Vi måste hela tiden jobba med det kompensatoriska uppdraget, att skapa det bästa för var och en, säger Christina Jonasson.
- Ett av syftena med nätverksträffen är det kollegiala lärandet, att pedagoger från olika arbetsplatser får möjlighet att utbyta erfarenheter och kunskaper men även få input och nya lärdomar kopplat till SKUA, samt utvecklas tillsammans. Både vi och deltagarna upplever utbildningen som inspirerande och intressant. Vår kappsäck fylls på längst vägen och vi har stor nytta av det vi lär oss i vårt dagliga uppdrag, menar Malin Hill Andersson.

Insatsen pågår under tre år

Insatsen innebär utveckling där kompetensen i nätverket kommer att fördjupas under kommande tre läsår och det finns en progression i utbildningen från år ett till år tre. Under första året ges en fördjupad utbildning i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt med fokus på likvärdighet och delaktighet och förskolans demokratiska uppdrag. De som deltar i utbildningen blir lärledare på sina respektive förskolor.
- När man utbildar sig till lärledare inom SKUA är det två parallella processer som sker. Dels handlar det om att lära sig olika handledningsmetoder dels handlar det om att få ett fördjupat innehåll om barns språkutveckling, svenska som andraspråk och hur vi kan stötta barnen utifrån det kompensatoriska uppdraget, säger Christina Jonasson.

Under år två och tre fortgår den fördjupade utbildningen med möjlighet att välja vilket år man ska delta. Utbildningstillfällena har som syfte att öka kompetensen inom området där deltagarna även ska sprida kompetensen vidare till sina kollegor.
- Vi ska ju jobba efter vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och via den här satsningen får pedagogerna ökade teoretiska kunskaper som de sedan kan utveckla i praktiken. Syftet med satsningen är att bli medveten om hur och vad man gör i praktiken, samt hur den kan utvecklas ytterligare. Genom den här riktade kompetensutbildningen möjliggörs en ökad kvalitet i mötet med barnen utifrån lärdomarna deltagarna tar med sig från utbildningen, säger Malin Hill Andersson.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna