varningsikon

2021-02-26

Kommunens verksamheter påverkas av covid-19

Varbergs kommun arbetar löpande med att anpassa verksamheten utifrån situationen.

Läs mer om Information med anledning av covid-19

Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2020-09-02

Skolverket lyfter Varbergsmodellen MOA

Studie- och yrkesvägledning som del av skolans uppdrag har flera gånger lyfts i utredningar och studier. Brist på lättillgängligt stöd för att utveckla och stärka frågor inom området är tydligt, och efterfrågan på stöd i vägledningsfrågor har påtalats av rektorer.
- Intresset och engagemanget för studie- och yrkesvägledning finns, men man har saknat de reella verktygen för hållbar utveckling, säger Mikaela Zelmerlööw, undervisningsråd på Skolverket och sakkunnig inom frågor skola- arbetsliv och studie- och yrkesvägledning.

Förskole- och grundskolenämnden uttrycker i måltexten till Motivation för lärande att skolan i samverkan med det omgivande samhället utvecklar valkompetens för att kunna göra medvetna val i det livslånga lärandet. Man menar vidare att ”kompetenta och medvetna barn och unga ger handlingskraftiga invånare på en framtida föränderlig arbetsmarknad”. För verksamheten i Varbergs kommunala grundskolor innebär detta att utbildningen ska visa sambandet med omvärlden, där möten med det omgivande samhället bidrar till ”en utbildning som främjar motivation, självkännedom och kunskap.”

Varberg har sedan 2014 bedrivit ett systematiskt arbete med skola-arbetsliv och studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar. En rad samlararbeten och processer pågår och nu får arbetet uppmärksamhet i en publicerad bok via Skolverket. I serien Forskning i skolan tar Skolverket fram kunskapsöversikter där man sammanställer aktuell och bästa tillgängliga kunskap i syfte att fånga angelägna skolutvecklingsområden. Där Skolverket ser att skolan efterfrågar aktuell forskning och beprövad erfarenhet, beskrivs det samlade kunskaps- och forskningsläget. I ett lättillgängligt format sammanfattas ett nuläge av enskilda rapporter och avhandlingar och i början av sommaren var det dags att synliggöra nuläget för studie- och yrkesvägledning.
- Under sju år hade Skolverket ett uppdrag från regeringen att stärka arbetet med studie- och yrkesvägledning. Det arbetet ledde till ökad efterfrågan på samlad kunskap, och som en naturlig del i det arbetet fick vi möjlighet att ta fram den här kunskapsöversikten, Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande fram, berättar Mikaela Zelmerlööw.

Varbergsmodellen som exempel

I kunskapsöversiktens första kapitel beskrivs Varbergsmodellen MOA som ett exempel på vad studie- och yrkesvägledning är och hur arbetet kan systematiseras. Skolverket menar att en av förutsättningarna för en hållbar studie- och yrkesvägledning är att det generella och det individuella perspektivet av vägledning som hela skolans ansvar konkretiseras.
- Vi har sett Varberg i olika sammanhang och också stött på ert arbete lite varstans. Varberg med sin modell för modern arbetslivsorientering har synts nationellt och gestaltar tydligt en struktur för både organisation och pågående arbete, menar Mikaela Zelmerlööw. I Varberg finns också en tydlig koppling till det pedagogiska arbetet och en ambition att rusta eleverna med en uttalad valkompetens.

Vilka framgångsfaktorer ser ni i Varbergsmodellen MOA för att organisera och systematisera studie- och yrkesvägledning som hela skolans ansvar?

- Det är viktigt med den struktur som Varberg har eftersom den ofta saknas i många verksamheter. Arbetet ska inte bäras av eldsjälar, som kanske senare byter arbete, vilket lätt leder till att framgångsrikt arbetet faller. Vi ser i forskning att man behöver säkra strukturer på alla nivåer, från politik till lärare, och att det är ett gemensamt ansvar att vara insatta i var och ens betydelse för en hållbar helhet.

Mikaela Zelmerlööw menar att höga förväntningar och mod att ställa krav på var och en i organisationen är bärande delar i strukturen för MOA-modellen. Hon säger att det leder vidare till att stärka elevernas förmåga att göra väl underbyggda val, så att både individen och samhället kan gagnas.
- Vägledningen måste få vara en process över tid så att eleverna får syn på sina förmågor och intressen. Om vi ger eleverna den möjligheten, kan också arbetslivet få den kompetens de efterfrågar och kloka och kunniga framtida medarbetare. Med en modell som MOA kan avhoppen från gymnasiet minska eftersom eleverna träffar mer rätt i val av gymnasieutbildning och då fullföljer utbildningen.

Mikaela Zelmerlööw

Mikaela Zelmerlööw

Evidens för motivation för lärande

Under sju år deltog drygt 7 000 lärare, rektorer och studie- och yrkesvägledare i en utbildningsinsats om studie- och yrkesvägledning kopplat till motivation för lärande. Merparten var lärare och när lärarna tog på sig ”syv-glasögonen” upptäckte de att elevers motivation ökade i de olika ämnena. En väl organiserad och systematiserad studie- och yrkesvägledning i det generella perspektivet kan således bidra till elevers ökade motivation för lärande.
- Om undervisningen och omvärlden kopplas samman blir eleverna intresserade, säger Mikaela Zelmerlööw. Det handlar inte om merarbete för lärarna, utan att skruva på undervisningen genom att beskriva hur ”mitt ämne” hänger ihop med omvärlden. Genom strukturerade övningar där elevernas framtid konkretiseras finns evidens för att motivationen ökar.
I kapitel 1 och 2 i läroplanen för grundskolan finns just studie- och yrkesvägledning framskrivet, om än i de olika ämnena inte lika tydligt. Genom att förutsättningar för hela skolans ansvar i att driva studie- och yrkesvägledning är på plats, kan studie- och yrkesvägledning ges ett utrymme i undervisningen.
- Om lärarna krokar tag i vägledning som del i undervisningen ökar motivationen och det skapar ju definitivt förutsättningar för eleverna att göra väl underbyggda val.

Till sist, ge Varberg ett tips för fortsatt arbete, utifrån din kunskap om studie- och yrkesvägledning och skola- arbetsliv!

- Kanske att följa upp och utvärdera. Vi ser att det är ett berättigat arbete att söka svar på frågan ”hur vet vi att det vi gör har effekt och vilken effekt har det?” Att våga utvärdera sin egen verksamhet är både lärorikt och viktigt eftersom vi då synliggör vad vi kan behöva förbättra och utveckla vidare.

Viktoria Struxsjö

Kunskapsöversikten - Att välja för framtiden, skolans stöd genom vägledning och lärande. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

ikon

Senaste nyheterna