Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-06-03

Samsyn och likvärdighet i matematikundervisningen

Ännu ett utvecklingsarbete i Varbergs kommunala skolor startar upp utifrån behov som kartlagts i verksamheten. Denna gång är det ett arbete tillsammans med NCM, Nationellt Centrum för Matematikundervisning.
- Vi är bra på att arbeta med begrepp och metoder i årskurs F-3, men vill nu fokusera på mer problemlösande- och resonemangsgrundad undervisning, säger Marie Nemhed Gustafsson, kommunövergripande förstelärare och Anette Isberg förstelärare i matematik.

Marie Nemhed Gustafsson och Anette Isberg

Under läsåret 2017/18 genomfördes fyra kompetensutvecklingsdagar i matematik och teknik där innehållet var anpassat utifrån de stadier som deltagande lärare undervisade i. Under en treårsperiod är fokus på områdena taluppfattning, begreppsförståelse och programmering, och det finns behov av fortsatt övergripande helhet med systematik, strukturer och uppföljning av matematikundervisningen samt elevers progression. Den pågående satsningen på matematikundervisningen i Varbergs kommunala skolor har bidragit med lärdomar och synliggjort framstegsfaktorer, funderingar från professionen har lyssnats in och bemötts. I det lokala matematiknätverk där förstelärare från olika skolor sitter med ringades det bland annat in att resonemangskulturen i matematikundervisningen behövde utvecklas, det vill säga att elever talar med och om matematik med varandra under lektionerna, så att ett problemlösande arbetssätt kunde förverkligas. För att nå dithän att elever kan utveckla matematiska resonemang tillsammans med andra, behöver lärare använda ändamålsanpassade verktyg i undervisningen.
- Tidigare fanns ett begränsat gemensamt tänk och inte tillräcklig likvärdighet i att utveckla matematikundervisningen, menar Marie Nemhed Gustafsson. Vi söker en samsyn kring vad som är en god matematikundervisning.
Anette Isberg lyfter fram metoden att studera den egna matematikundervisningen i kombination med analys av den, och att det ger goda förutsättningar för ett hållbart utvecklingsarbete.
- En del i matematiken, exempelvis problemlösning, står inte för sig självt om inte man samtidigt arbetar med begrepp och metoder. Det senare är vi bra på i Varberg i årskurs F-3, men vi vill fokusera på problemlösande- och resonemangsgrundad undervisning.

MASIV - Matematiksatsning i Varberg

Som fortsättning på utvecklingsarbetet i matematik startar MASIV F-3, Matematiksatsning i Varberg, upp till hösten för lärare och elever i åk 1. Tillsammans med NCM ska ett utvecklingsarbete för ökad måluppfyllelsen i matematik genom att stärka undervisningsstrukturen i matematikämnet drivas. Vidare ska lärares ämneskompetens öka och ge en högre effekt för elevers lärande. MASIV ska också uppmuntra att inte bedriva matematikundervisningen som delar, utan som en helhet. Arbetet fokuserar på taluppfattning och ska leda fram till en resonemangskultur. Anette Isberg och Marie Nemhed Gustafsson berättar:
- Genom en tillbakablick på de senaste årens fortbildning, startade i höstas MASIV då en analys av det systematiska kvalitetsarbetet som angår matematikundervisningen presenterades. Utifrån analysen skedde en gruppdialog uppbyggnad och innehåll i MASIV. Förstelärare i matematik från de olika skolorna var samtalsledare och dialogen i grupperna sammanfattades under fem rubriker: styrkor, utmaningar, farhågor, frågor och önskningar.

MASIV är just nu riktad mot åk 1, vilket betyder att nästa års ”ettor” startar upp, och år för år ökar således antalet elever som genomgått satsningen. På sikt finns ambition att också inkludera senare delen av grundskolans årskurser, så att eleven möter kända undervisningsstrukturer och bekanta arbetssätt i en resonemangskultur.
- När vi varit runt på skolor och talat med mattelärare om utvecklingsprocessen, har lärarna för åk 4-9 blivit nyfikna och efterfrågat att docka an arbetet som pågår, berättar Anette Isberg.
- Det är riktigt bra att vi naturligt pratar om didaktik, metodik och de viktiga strukturerna som ger en relevant och konstruktiv matematikundervisning när vi möts. Både i professionella sammanhang som fortbildningsdagar, men också i spontana samtal i personalrummen över en fika, säger Marie Nemhed Gustafsson.

Läs också Varberg vill höja ribban!

Viktoria Struxsjö


ikon

Senaste nyheterna