Sök

2021-01-22

Punkt för punktinsatsen

Pedagog Varberg har tidigare tagit pulsen på de kommunala grundskolorna inför och under punktinsatsen med när,- fjärr- och distansundervisning. Nu är det dags att stämma av med lärarna.
- Det är ett helt nytt sätt att undervisa på och kräver att du lägger upp och planerar lektionerna på ett annat sätt, säger Maria L. Persson, undervisande lärare i åk 7-9 på Hagaskolan.

Precis som för övriga kommunala grundskolor med årskurserna 7, 8 och 9, samt Håstensskolans åk 6, har Hagaskolan ställt om undervisningen på grund av pågående pandemi. Sedan terminsstart bedrivs en trippelkombination av när,- fjärr- och distansundervisning, där majoriteten elever får undervisning i realtid enligt schema – fast digitalt.
- Det är väldigt arbetsintensivt, berättar Maria L. Persson, som undervisar i SO på skolan. Men jag tycker att både elever och lärare har ställt om väldigt snabbt och att det har fungerat bra med tekniken. Med det menar jag att vi lärt oss vilka verktyg vi ska använda, trots att inte alla hann testa på fjärrundervisning innan det blev skarpt läge.
Hagaskolans arbetslag i högstadiet ser både för- och nackdelar med att arbeta företrädesvis digitalt med eleverna. Maria L. Persson menar att det är ett helt nytt sätt att undervisa på, och att enbart ha lektioner digitalt kräver att lärare lägger upp och planerar lektionerna på ett annat sätt än vad man är van vid. Hon upplever att lärarna jobbar fler timmar per dag eftersom de vill förbättra undervisning också under denna period.
- En fördel är att vi nu lär oss olika digitala verktyg som vi ändå hade fått sätta oss in i till hösten. Vi ges ett litet försprång i den utvecklingsprocessen. Jag kan faktiskt uppleva det spännande att få vara med om detta under en period, eftersom jag får tänka till i mitt sätt att undervisa och testa nya arbetsformer.

Maria L. Persson berättar vidare att fjärrundervisningen haft positiva effekter för en del elevers studiero. Att den oro arbetslaget hade i förväg om att vissa elever inte skulle kunna koncentrera sig ensamma framför skärmen har motbevisats i några fall.
- Elever beskriver att de tycker sig ha tillgång till läraren på ett bra sätt när enskilda frågor dyker upp, och att lärarna möter upp i en-till-en-situationer. Men självklart är det allmänna uppfattningen bland eleverna att den traditionella skoldagen med lärare och elever i samma rum är att föredra. De saknar skolan, de fysiska mötena.

Utvärdering gav stöd

På Lindbergs skola arbetar Mathilda Hultgren. Hon undervisar också i SO i åk 7-9 och har fått uppleva en riktigt annorlunda start som ny i jobbet på skolan. Pedagog Varberg ber henne beskriva upplevda baksidor av när,- fjärr- och distansundervisningen.
- Alla elever har inte en optimal uppkoppling mot nätet hemma, vilket har lett till att elever inte kunnat ta del av streamade filmer och annat nätbaserat undervisningsmaterial vi lagt ut till dem. Det har inneburit att inte eleverna fått tillgång till undervisningsmaterial i tid, lektioner har styckats i sitt sammanhang eftersom de tvingats återansluta till nätet.
Mathilda Hultgren fortsätter:
- Jag har av kollegor fått veta att man diskuterat ett förändrat läge för undervisningen vid ett flertal möten under förra året och testat en dag med fjärrundervisning. Den dagen utvärderades och jag har haft stöd i det som utvärderingen visade samt självklart backats upp av mina kollegor.
Mathilda Hultgren berättar vidare att också lärarna på Lindbergs skola ser att en av fjärrundervisningens positiva effekter är att en del elevers studiero gynnats av den digitala skoldagen.

Elevers upplevelser

På frågan vad som varit mest utmanande under veckorna med när-, fjärr- och distansundervisning svarar Mathilda Hultgren och Maria L. Larsson i samsyn. De menar att utmaningen sett i ett lärandeperspektiv har varit att kunna bibehålla en formativ praktik.
- Vi kan inte på samma sätt stämma av på gruppnivå hur eleverna uppfattar undervisningens och hur de tillgodogör sig kunskap. Det är också en utmaning att nå fullt fram till elever i behov av särskilt stöd.

På Hagaskolan och på Lindbergs skola har man gjort avstämningar med eleverna om hur veckorna som passerat upplevts. Eleverna beskriver bland annat att miljön runt omkring dem är lugnare och att de inte blir störda på samma sätt som när de är i klassrummet och kan distraheras av kompisar.
- Generellt uttrycker eleverna att de fått mer tid till skolarbetet, bland annat eftersom de inte behövde transportera sig mellan skola och hem två gånger om dagen, säger Mathilda Hultgren.
- I avstämningarna säger dock de allra flesta eleverna att de saknar den sociala plats som skolan är. Där håller vi med fullständigt, säger Maria L. Larsson. De som vi saknar den ”vanliga” skolan och de fysiska möten vi är vana vid.

Nu är punktinsatsen med en generell när,- fjärr- och distansundervisning över. Från och med måndag nästa vecka går grundskolorna över till kombinerad när- och fjärrundervisning där en lokal lösning beslutas av respektive rektor.

Camilla Tegebäck
Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna