Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2018-10-24

Obligatorisk PRAO – 2.0

Från och med 1 juli 2018 är obligatorisk PRAO återinförd i grundskolan. Lagtexten slår fast att PRAO ska bidra till stärkt koppling mellan skola- och arbetsliv.
-För oss som huvudman innebär PRAO att det pågående arbetet i vår moderna arbetslivsorientering kompletteras med ännu en del, vilket gagnar elevers valkompetens för framtida studier och karriär, säger Maria Wirén, utvecklingschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Viktoria Struxsjö, Maria Wirén

Under våren förberedde barn- och utbildningsförvaltningen organisationen för att riksdagen skulle klubba igenom ett återinförande av den obligatoriska PRAON i grundskolan. Vilka arbetsplatser fanns att tillgå för att placera PRAO på? Hur skulle syfte med PRAO i kontext MOA, modern arbetslivsorientering, och att komplettera pågående arbete kunna formuleras? Efter interna samtal uppstod idén om att Varbergs kommun som arbetsgivare, i arbetet att skapa en hållbar och meningsfull PRAO, skulle inkluderas. Maria Wirén presenterade förslaget för barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp, där förvaltningschef Elisabeth Svennerstål Jonsson i dialog med kommundirektören, bjöd in Maria Wirén till möte med koncernledningen i april månad.
- Det blev ett mycket positivt möte, minns Maria Wirén. Redan samma eftermiddag hade jag via mail kontakt med flera förvaltningschefer. Processen fick fart direkt, och under senare delen av våren och under uppstarten av hösten har vi konkretiserat mål, syfte, struktur och årshjul för PRAO.

PRAO 2.0

Varbergs kommuns kommunala skolor har sedan 2014 ett pågående arbete för just samverkan skola- arbetsliv och elevers stärkta valkompetens. MOA inkluderar samtliga kommunala grundskolor så att likvärdighet i studie- och yrkesvägledning möjliggörs. PRAO blir ett komplement till de etablerade processerna inom ramen för MOA, och dockar an det som redan görs.
- PRAO får inte bli en isolerad del i elevers utbildning, menar Viktoria Struxsjö, skola- arbetslivsutvecklare i Varbergs kommun. Vi som är lite äldre har en föreställning om hur PRAO ”ska” genomföras, men där tänker vi i Varberg utmana, både oss själva och medskapande förvaltningar. Vi skapar nog PRAO 2.0 just nu!

Maria Wirén leder arbetet med att implementera den obligatoriska PRAON. Tillsammans med Viktoria Struxsjö, och de i andra förvaltningar medskapande representanter, tas steg för steg i riktning mot genomförande. Som alltid när barn- och utbildningsförvaltningen skapar processer i samverkan skola- arbetsliv, ska PRAO:n ”pilotas”.
- För att kunna säkerställa kvalitet och meningsfullhet i metoden väljer vi att senare i höst pilota upplägget på några av våra förvaltningar, förklarar Maria Wirén. Vi vill testa såväl syfte och innehåll, som logistik och administration av PRAO.

Samarbete förvaltningar emellan

Totalt berörs drygt 750 elever i åk 8 av PRAO läsåret 2018/19. Nästa läsår dubblas elevtalet eftersom då också åk 9 ska genomföra PRAO. Att Varbergs kommun, som den största arbetsgivaren i staden, kliver in på arenan och möter upp lagförändringen menar Maria Wirén och Viktoria Struxsjö är ett klockrent ansvarstagande och helt i tiden med att samarbeta med skolan för elevers ökade valkomptens.
- De förvaltningar vi hittills haft möten med, där också arbetet fortlöper mot reell PRAO i deras organisationer, har tagit emot oss med riktigt positiv inställning, berättar Viktoria Struxsjö. Visst finns funderingar om skillnader i att ta emot elever i åk 8 jämfört med elever år 3 på gymnasiet och självklart ska vi bidra med kunskap och information till handledarna om just detta.
- Förvaltningarnas vilja att bidra är så tydlig, fortsätter Maria Wirén. Processen är prestigelös och vi är upplever att PRAO:n har lösts på bästa sätt i Varberg.

Att BUF ser positivt på hur PRAO för Varbergs kommunala skolor struktureras och genomförs är en sak. Likaså att förvaltningar med stort kompetensförsörjningsbehov ser fördelar med tidig praktik. Men vilka möjligheter kan Carl Bartler, kommundirektör i Varbergs kommun, resonera kring vad gäller att koncernen tar emot PRAO-elever?
- Vi ser en nytta med detta både för eleverna och oss själva som arbetsgivare. För eleverna är det självklart bra att få egna bilder av vilka möjligheter och förväntningar som finns på arbetsmarknaden, säger Carl Bartler. För Varbergs kommun ger detta oss en möjlighet att visa upp oss som en spännande och attraktiv arbetsgivare. Många elever tänker inte på kommunen som en möjlig arbetsgivare i framtiden, men vi har massor av spännande möjligheter att erbjuda.

Givetvis kommer Pedagog Varberg att följa processen för stärkt koppling mellan skola- och arbetsliv i metoden PRAO som riksdagen lagstadgat om.

Frida Ljungkvist, Maria Pålsén

ikon

Senaste nyheterna