Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2019-09-19

Ny reform: Läsa-skriva-räkna-garantin

Från 1 juli 2019 gäller nya bestämmelser i skollagen om en garanti för tidiga stödinsatser för elever att kunna läsa, skriva och räkna. Stödet ska ges till elever i behov av extra stöd såväl till elever i behov av extra utmaningar.
- Satsningen har som ett mål att öka likvärdigheten i undervisningen, säger Margaretha Bengtsson, central stödfunktion för språk-, läs- och skrivutveckling.

I skollagen uttrycks en garanti för tidiga insatser som ska leda till en likvärdig utbildning och ökad måluppfyllelse. Syftet med garantin är att elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd ska få det så tidigt som möjligt och att stödet utformas utifrån varje elevs behov. Tidiga insatser i förskoleklass och lågstadiet, med hänsyn till elevers olika behov av ledning och stimulans, stärker förutsättningarna så att elever i yngre årskurser ges en god språk-, läs och skrivutveckling.
-
Skolan är skyldig att i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göra en uppföljning av det stöd en elev fått som extra anpassning i svenska, svenska som andraspråk och matematik, berättar Margaretha Bengtsson. Det gagnar en pedagogisk överlämning mellan stadierna eftersom lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs tar del av resultatet av uppföljningen.

Kollegialt lärande på Mariedalsskolan

Under tio år har LiV-satsningen, Läsutveckling i Varberg, pågått i de kommunala grundskolorna. Elever screenas i läshastighet under höstterminen och vårterminen. Screeningen har givit en gedigen statistik över en tioårsperiod. När arbetet påbörjades var det trettio procent av eleverna som inte nådde gränsvärdet för läshastighet. Idag är det endast åtta procent av eleverna som inte når gränsvärdet. Att elevernas läshastighet förbättrats beror inte på mätningen utan på de åtgärder som är kopplade till LiV.
- Det är på det sätt vi omhändertagit resultatet från screeningen som har lett till insatser i den pedagogiska lärmiljön, som har förbättrat elevers läsande.

På varje kommunal grundskola finns en LiV-handledare och inför läsåret 2019/20 har fyra skolor erbjudits en extra skjuts i arbetet. Mariedalsskolan är en av dessa skolor och när lärare i förskoleklass och årskurs 1 samlas för en riktad kompetenshöjande insats är det högt i tak i de samtal som äger rum.
- Jag har skyldighet att anpassa för alla elever och ibland kan det vara svårt att räcka till och hinna med, säger Madelene Tjärnmo. Det krävs ett bra samarbete i arbetslaget så att vi kan möta upp de olika behoven.

Stödmaterial ger struktur

Arbetslaget kring förskoleklasserna och årskurs 1 är överens om att språk-, läs och skrivutveckling och de processer som parallellt pågår i lokala matematiksatsningar kan bidra till en helhet för både elever och lärare. De ser arbetslaget som viktig funktion för arbetet.
- Behov av stöd finns i alla elevgrupper, säger Barbro Liljeblad. Genom att lärare runt grupperna diskuterar och samarbetar, kan vi ”göra grupper i grupperna” och på så sätt möta fler elevers behov, än vad vi kan om vi isolerar oss från ett kollegialt samarbete.
Arbetslaget är vidare överens om att Skolverkets kartläggningsmaterial och bedömningsstöd bidrar till att undervisningen ligger i linje med nationella förväntningar. I kombination med den lokala LiV-processen kan stödmaterialet, som är en del av läsa-skriva-räkna-garantin, ge strukturella ramar för bedömning och utveckling av den fortsatta undervisningen.
- Varje lärare behöver inte uppfinna hjulet och det är en arbetslättnad, menar Madelene Tjärnmo. Men det är ju viktigt att vi också har tid att genomföra och ta hand om resultatet från bedömningsstödet. Ibland kan det upplevas utmanande, till och med svårt, men när vi jobbar tillsammans med stöd, anpassningar och utmaningar för alla elever, blir det också en arbetslättnad.

En garanti utan egentlig garanti

Kommer då reformen läsa-skriva-räkna-garantin att kunna garantera att alla elever når kunskapsmålen?
- Vi kommer aldrig att nå ett hundraprocentigt tal där alla elever når uppsatta mål, men garantin ger oss ett stöd i rätt riktning. Inte minst vad gäller att uppmärksamma indikatorer i elevers lärande som signalerar behov av stöd, anpassningar och utmaningar, säger Margaretha Bengtsson.

Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna