Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-06-29

Läslyftet – det lustfyllda lärandet

Under ett års tid har de aktivt arbetat med barnens språk-, läs- och skrivutveckling genom Läslyftet. På en gemensam avslutning visade tre förskolor upp vad de arbetat med under året.
- Det har blivit mycket pedagogiska diskussioner under året, Läslyftet har blivit allas gemensamma punkt, säger handledaren Anniki Andersson.

Anniki Andersson, Yvonne Nilsson och Marie Andersson.

Anniki Andersson, Yvonne Nilsson och Marie Andersson.

Läslyftet är en fortbildningsinsats i språk -, läs- och skrivdidaktik för pedagoger med fokus på kollegialt lärande. Syftet är att öka barn och elevers läsförståelse och skrivförmåga genom att stärka och utveckla pedagogers skicklighet och ledarskap. Kompetensutvecklingen sker genom återkommande träffar, med fokus på kollegialt lärande, och är tätt knuten till den ordinarie verksamheten. Det är ett långsiktigt arbete och innebär att pedagogernas lärande i ökad utsträckning blir en del av vardagen.
Yvonne Nilsson är förskolechef för Söderlyckans förskola, Apelvikshöjds förskola samt Rundgårdens förskola. I början av året utsåg hon två pedagoger till handledare för förskolornas nya arbete i Läslyftet.
- Läslyftet har gjort att vi vågat trampa utanför vår komfortzon och det har gett oss mycket. Vi har även fått en ökad förståelse för hur viktigt vårt språk är för oss alla, menar handledaren Anniki Andersson, förskollärare på Söderlyckans förskola.
- På vår avdelning har vi barn som pratar tio olika språk så just språk och skriftspråk är något vi alltid prioriterat men det har varit extra fokus på det under året. Att det har varit något som hela förskolan arbetat med har varit väldigt positivt, det har varit ett gemensamt arbete, säger handledaren Marie Andersson, förskollärare på Rundgårdens förskola.

Det är kollegialt arbete

De båda handledarna startade sitt uppdrag med en inspirationsdag och under året har de gått på åtta utbildningar för att få ytterligare kunskap.
- Vi har ansvarat för fem arbetslag var och vi sitter inte med under träffarna för att vi har mer kunskap än någon annan utan för att vi är samtalsledare. Det kollegiala arbetet är jätteviktigt i Läslyftet och vi hjälper till med att styra samtalen, menar Anniki Andersson. 
De tre förskolorna har arbetat med skolverkets modul ett, Skapa och kommunicera, men alla avdelningar har valt att fokusera på olika områden.
- Vi har alla haft en röd tråd genom hela arbetet med fokus på skapande och kommunikation. I vårt arbetslag startade vi med symboljakt och har sedan arbetat mycket med begynnelsebokstaven. Det har blivit många aha!-upplevelser under året när man inser hur mycket barnen kan och lär sig, menar Marie Andersson.
Under året har det hänt mycket med undervisningen på förskolorna. Pedagogerna menar att barnen har blivit mer intresserade av språk, de har blivit bättre lyssnare, de vågar uttrycka sig mer, de vill läsa och de känner igen olika bokstäver.
- För oss pedagoger har vi bland annat fått syn på vår egen medvetenhet kring språk, fått mer kunskaper om hur vi kan arbeta med språkutveckling, vi har utvecklat vårt kollegiala lärande och skapat samanhållning och förståelse på hela förskolan, menar handledarna.

Agneta Kjällqvist

Agneta Kjällqvist

Ett lustfyllt sätt att utamna barnen

Det är redan bestämt att förskolorna fortsätter med Läslyftet även nästa år, då med fokus på natur, teknik och språkutveckling.
- Läslyftet bygger på en bra struktur och det blir ett gemensamt utvecklingsarbete på hela området. Det här är ett lustfyllt sätt att utmana barnen och personalen har växt som pedagoger, menar Yvonne Nilsson, förskolechef.
- Läslyftet har gett oss en nytändning och alla, personal, barn och vårdnadshavare, har varit engagerade, menar Anniki Andersson.
När förskolorna avslutar årets Läslyft delger de varandra vad de arbetat med under året. I ett rum står Agneta Kjällqvist, från Apelvikshöjds förskola, och berättar om det givande året.
- Vi har lyssnat in vad barnen har varit intresserade av och vi har hunnit med mycket. Vi har bland annat arbetat med bokstäver, hur olika bokstäver låter och vilka ord som börjar på samma bokstav. Vi har även haft Melodifestivalen där barnen själva har fått skriva program och skyltar. De har utvecklats mycket och det har även vi, menar hon.
Totalt finns det tio stationer där alla avdelningar visar upp sina arbeten och inspirerar varandra till fortsatt arbete. Med samma modul kan resultaten ändå bli väldigt spridda.
- Läslyftet syftar till att utveckla kunskaperna kring barns språk, läs och skrivkunskap samt hur barns intresse för texter bilder och skriftspråket bäst tas tillvara och det är precis det pedagogerna har gjort. Idag får de dessutom inspiration till fortsatt arbete, säger Yvonne Nilsson.

Frida Eckegren Serholt

ikon

Senaste nyheterna