Sök

Den här nyheten är äldre än tre månader och kan därför vara inaktuell.
2021-01-12

Klara, färdiga ­- fjärrundervisning

Terminsstarten för de kommunala grundskolorna har inletts. Med fjärr-, distans och också närundervisning för eleverna i åk 7-9. Den pågående pandemins smittskyddsåtgärder inkluderar från i måndags också grundskolan.
- Vi tar ansvar för lärarnas arbetsmiljö då de likt andra är oroliga över den ökade smittspridningen, säger Ylva Erixon, rektor på Väröbackaskolan.

När beskedet nådde de kommunala grundskolorna om att vårterminen skulle inledas med fjärr- och distansundervisning var det en förberedd rektorsgrupp som omedelbart skred till handling. På respektive skola startade arbetet med att organisera för en annan uppstart än den traditionella där elever är på plats i klassrum och lektionssalar.

Ankarskolan, Håstensskolan, Trönninge skola och Väröbackaskolan är fyra av de skolor som berörs av punktinsatsen. Samtliga skolor har årskurserna 7-9 i sin organisation och Håstensskolan har dessutom ”sexor” som under en period nu får genomföra skolarbetet hemifrån. Andreas Gustavsson, rektor för åk 6 och 7 på Håstensskolan berättar:
- Vi är väl förberedda för det läge vi nu befinner oss i. Alla klasser har tränat på fjärrundervisning, om än att årskurs 6 har tränat något mindre. Vi har inget som efter första dagarna tyder på att just sexorna skulle klarat undervisningen på annat sätt än bra. Lärare och elever har tagit ett stort ansvar för situationen.

Särskild beaktning

Från Ankarskolan låter man hälsa att också deras verksamhet var startklar och förberedd. Under vårterminen och höstterminen var medvetenheten ständigt närvarande om att en snabb förändring skulle kunna komma att ske. När så beskedet nådde rektor Charlotta Hannerfors var medarbetarna på skolan i startblocken för en annorlunda uppstart omedelbart.
- Lärarna i arbetslaget för åk 7-9 skapade direkt ett schema för hur eleverna skulle kunna hämta nödvändigt material, berättar hon. Eleverna fick information om när de igår måndag kunde hämta läromedel och under dagen arbeta med uppgifter hemma. Det gav lärarna en dag till att förbereda för fjärrundervisningen och idag har elever och lärare arbetat enligt ordinarie schema i realtid.

Ankarskolan har, liksom övriga skolor, särskilt beaktat elever i behov av stöd och erbjudit dem att få undervisning också fortsatt på skolan.
- Utöver elever som tillhör flexteamet kartlade lärarna vilka fler elever som skulle erbjudas denna möjlighet. Undervisningen kommer att bedrivas utifrån en plan som arbetslaget har lagt upp, och EHT backar upp för att stödja lärandet och för att bibehålla elevernas skolvardag.

Punktinsats kan ge lärande

Ylva Erixon är rektor på Väröbackaskolan. Hon ser att den mix av när,- fjärr- och distansundervisning som nu pågår kan ge ett lärande för såväl elever som vuxna. Dels ser hon möjlighet att använda de tre olika arbetssätten i olika sammanhang också framöver, dels att den digitala kompetensen hos elever och lärare vässas ett snäpp. Under de testlektioner skolan genomförde under höstterminen har just insikten om betydelsen av digital kompetens blivit tydlig. Ylva Erixon menar att strukturen och möjligheterna i de verktyg och plattformar som används ska både lärare och elever vara kunniga i att använda.
- Under de här veckorna kommer vi att lära oss massor. Vi skolledare har också stärkt vårt lärande, att både leda och delta i digitala möten, och det är ju ett annat ledarskap i just digitala möten än i traditionella. Lärares ledarskap kommer sannolikt att bli ännu bättre efter de erfarenheter vi nu tillgodogör oss. Exempelvis att lektioner är variationsrika så att elevers motivation behålls.

Ylva Erixon tror att skolan i framtiden kommer att kunna planera för, och genomföra, individuella lösningar för elever i olika lärsammanhang.
- Utifrån en specifik elevs behov kan lösningar för att få en fungerande skola och ett fungerande lärande designas, säger hon och utvecklar sina tankar att inkludera organisatoriska delar:
- Personligen kan jag tycka att det är intressant att få uppleva det vi nu går igenom. Inom exempelvis moderna språk, där utbildade lärare är förhållandevis få, kan vi med fjärr- och distansundervisningens fördelar kunna erbjuda dels många fler språk, dels samarbete mellan skolorna på ett effektivt sätt. Vem vet, i framtiden är det kanske möjligt att välja bland många fler moderna språk i skolorna i Varbergs kommun!

Tydlighet är avgörande

På Trönninge skola är rektor Mikael Sili inne på samma lärandetänk som kollegan på Väröbackaskolan.
- Vi har haft möjlighet att korrigera olika delar som en fjärrundervisning innehåller efter testlektioner vi arrangerade förra året. Vi lärde oss bland annat att minska komplexiteten i hur genomgångar, instruktioner och uppgifter utformas. Efter veckans två första dagar har lärare och elever uttryckt att skoldagarna flyter på bra och fungerar enligt planering samt upplägg.

Mikael Sili berättar vidare att tydlighet är avgörande för att eleverna ska kunna arbeta på annan plats än i klassrum och lektionssalar. Vidare att kommunikationen är god mellan såväl lärare och elev, som skola och vårdnadshavare.
- Om resterande dagar av punktinsatsen fortsätter lika smidigt som de två första, ser jag att vi kommer genom detta med bibehållen kunskapsinhämtning för eleverna.

Merparten av lärarna på Trönninge skola valde att arbeta på plats på skolan under måndagen. På tisdagen var det färre personal i lokalerna. Mikael Sili ser rörelsen mot hemmaarbete som självklar. Samtidigt måste alla ta ansvar för sin egen arbetsmiljö och vara noga med att uppmärksamma om exempelvis det egna hemmet inte kan svara upp till de krav som ställs på just arbetsmiljö.
- Vi hade ju två förberedande dagar i förra veckan där det mesta kunde läggas tillrätta inför terminsstarten. Men vissa saker måste vara öppna för justering ända in i det sista, och då upplevde många lärare att det var viktigt att vara på plats och bland annat ta stöd och råd av varandra. Ju tryggare du blir i situationen att fjärrundervisa, desto mindre avgörande blir sannolikt den fysiska arbetsplatsen, men likväl måste arbetsmiljön vara god.

Samtliga av de rektorer Pedagog Varberg talat med anser att beslutet om att primärt övergå till fjärr- och distansundervisning är bra. Rektorerna menar att Varbergs kommun som arbetsgivare och huvudman tar ansvar för att bidra till att försöka minska smittspridningen och undvika att belasta vården än mer.
- Eftersom lärarna generellt upplever sig förberedda på att en sådan här punktinsats skulle kunna bli aktuell, och att skolan nu kan bidra i en större samhällsinsats, har det flutit väldigt smidigt. Vi hyser stor respekt och tillit till lärarna för det de nu gör, och är övertygade om att också elever och vårdnadshavare ser positivt på att ställa om, och inte in, skolarbetet under en period.

Viktoria Struxsjö
Camilla Tegebäck

ikon

Senaste nyheterna