Sök

Det här inlägget är äldre än tre år och kan (men behöver inte) vara inaktuellt.
2018-08-20

Hallå där! – Vad är GDPR?

Den 25 maj trädde en ny persondataskyddslagstiftning,
dataskyddsförordningen (GDPR), i kraft. Till hösten kommer pedagoger och lärare att få både utbildningar och ytterliga information om vad den nya lagstiftningen innebär i praktiken.

Hallå där! Maria Pålsén, kommunikatör på barn- och
utbildningsförvaltningen!

Under året har begreppet GDPR hörts och synts i
media, i möten och på arbetsplatser. Vad är GDPR?

- GDPR, eller dataskyddsförordningen, är en ny lagstiftning
för persondataskydd som trädde i kraft den 25 maj och som reglerar hur vi får
behandla personuppgifter. Till personuppgifter räknas i stort sett all
information som kan härledas till en person. Dataskyddsförordningen ger var och
en av oss ett starkare integritetsskydd gentemot organisationer och myndigheter
än den förra lagstiftningen, Personuppgiftslagen, genom att skärpa kraven på
organisationer och myndigheter att ha bättre koll på de personuppgifter som
hanteras.

På vilket sätt påverkar GDPR pedagogers, lärares
och skolledares arbete i verksamheten?

- Med utgångspunkt i att alla som arbetar inom förskola,
skola och fritidshem behandlar personuppgifter i sitt dagliga arbete, och att
barns och ungas personuppgifter i sig är extra skyddsvärda enligt
dataskyddsförordningen, så kan man generellt säga att alla påverkas av
lagstiftningen. En stor del av personalens uppdrag regleras dock i olika
författningar och läroplaner, vilket gör att de kan fortsätta göra de
behandlingar av personuppgifter de gör idag. Däremot kan personuppgifter inte
behandlas hur och var som helst, utan förutsätter rutiner kring i hur och var
personuppgifter ska behandlas. Det arbetet kommer att stödjas centralt under
hösten.

Vilka skillnader blir det i verksamheterna?

- Under läsåret 2018/2019 kommer den främsta skillnaden
vara att nya rutiner för hantering av bild och film, hantering av nya digitala
tjänster/appar samt gallring och bevarande av information som personalen i
verksamhetens alla nivåer förväntas känna till och följa. Därtill kommer också
bättre och tydligare information kring vilka IT-system och digitala resurser
som ska användas för exempelvis dokumentation, samarbete och kommunikation samt
var pedagoger och lärare med flera ska lagra annan information som idag inte
har en ”naturlig” plats i ett IT-system eller annan digital resurs.

Vad händer i höst, kommer utbildning i GDPR att ges?

- Förra veckan fick samtlig personal i förskolorna och
skolorna tre utbildningar skickade till sig via e-post. Utbildningarna gäller
de nya rutinerna för hantering av bild och film, hantering av nya digitala tjänster/appar
samt gallring och bevarande av information. Utöver det får också vissa
professioner och verksamheter muntlig information om dataskyddsförordningen och
hur lagstiftningen påverkar dem, ett arbete som påbörjades i våras. Bland dessa
finns exempelvis grund- och gymnasiesärskolan och barn- och elevhälsan, som
hanterar en stor mängd särskilda kategorier av personuppgifter. I övrigt
fortgår det förvaltningsövergripande arbetet med att exempelvis inventera och
registerförteckna behandlingar av personuppgifter, se över och upprätta
personuppgiftsbiträdesavtal och se över och uppdatera riktlinjer och rutiner i
enlighet med förordningen.

Om man vill veta mer, vart hittar man ytterligare information?

- På Pedagog Varberg i ”aktuelltrutan” finns en sammanfattning
av det arbete som pågår samt de tre nya rutinerna som alla förväntas känna till
och följa från och med läsårsstart. Är man nyfiken på lagstiftningen generellt
finns länkar vidare till SKL och Datainspektionen. Man får givetvis också höra
av sig till mig eller någon av mina kollegor här på kansliet och man har frågor
eller känner sig osäker. Ju mer kunskap vi får om hur personuppgifter behandlas
i den dagliga verksamheten, desto bättre.

Frida Eckegren Serholt
Viktoria Struxsjö

ikon

Senaste nyheterna